Exercise 1.
There are five questions. Play the speech before you answer the questions.

1. Khun khǎay bâan khun lɛ́ɛw rʉ̌ʉ yaŋ khráp.spkr.gif (282 bytes)

a. mây yùu khráp.
b. ma
̂y mii khráp.
c. ma
̂y chɔ̂ɔp khráp.
d. ya
ŋ khráp.
e. ma
̂y chây khráp.

2. phɔ̂ɔ khɔ̌ɔŋ khun pen phɛ̂ɛt, chây mǎy khráp.spkr.gif (282 bytes)

a. mây yùu khráp.
b. ma
̂y mii khráp.
c. ma
̂y chɔ̂ɔp khráp.
d. ya
ŋ khráp.
e. ma
̂y chây khráp.

3. khun mii bùrìi mǎy khráp.spkr.gif (282 bytes)

a. mây yùu khráp.
b. ma
̂y mii khráp.
c. ma
̂y chɔ̂ɔp khráp.
d. ya
ŋ khráp.
e. ma
̂y chây khráp.

4. khun chɔ̂ɔp kaafɛɛ mǎy khráp.spkr.gif (282 bytes)

a. mây yùu khráp.
b. ma
̂y mii khráp.
c. ma
̂y chɔ̂ɔp khráp.
d. ya
ŋ khráp.
e. ma
̂y chây khráp.

5. khǎw yùu bâan mǎy khráp.spkr.gif (282 bytes)

a. mây yùu khráp.
b. ma
̂y mii khráp.
c. ma
̂y chɔ̂ɔp khráp.
d. ya
ŋ khráp.
e. ma
̂y chây khráp.