FINDER LIST

อาชีพ living, livelihood, occupation ʔaachíip
อาหารเที่ยง lunch, luncheon, noon meal ʔaahǎanthîaŋ
โอกาส opportunity ʔookàat
บริษัท company, business firm bɔɔrisat
จ๊ะ (polite word used in statements when speaking to servants or children) câʔ
จ๊ะ (polite word used in questions when speaking to servants or children) cáʔ
ช่างตัดผม barber châaŋtàtphǒm
ชาวนา farmer chaawnaa
ชื่อ name; to be named chʉ̂ʉ
ได้เงิน to make money, obtain money dây ŋən
เดินทาง to travel dəən thaaŋ
ดีใจ to be glad diicay
หา to look for, seek hǎa
เห็นด้วย to agree (with what has been said) hěn dûay
ยาสูบ tobacco yaasùup
เยี่ยม to visit yîam
คนขายของ salesman, salesperson khonkhǎajkhɔ̌ɔŋ
คนงาน worker, laborer, hand khonŋaan
ใคร who, anyone khray
คร teacher khruu
ความจริง truth; in fact khwaamciŋ
เลี้ยง to support, feed, take care of... líaŋ
มาหา to come see ... (a person) maa hǎa
แหม Say! Well! mɛ̌ɛ
มีอาชีพ to make a living mii ʔaachîip
นางพยาบาล nurse naaŋpháyaabaan
นอกจาก besides, aside from nɔ̂ɔkcàak
งาน work, job; ceremony ŋaan
เงิน money; silver ŋən
แพทย์ doctor, physician phɛ̂ɛt
พ่อค้า business man, dealer, merchant phɔ̂ɔkháa
ผู้จัดการ manager phûucàtkaan
เสมียน clerk sàmǐan
ถ้า if thâa
ถ้าอย่างนั้น in that case thâa yaa nan
ทำ to do, make ... tham
ทำงาน to work tham ŋaan
วิชา subject (of study) wíchaa
วิชาแพทย์ medicine (as a subject of study) wíchaaphɛ̂ɛt