BASIC SENTENCES

Paul Johnson, an American, calls on his friend, Phǎn Rákthay, whom he knew when they were students together in America.

Maid

1. Who did you come to see?

khun maa hǎa khray kháʔ.
 คุณ มา หา ใคร คะ

Paul

   

2. Mr. Phan RagThaj.

naay Phǎn Rágthay câʔ.
นาย พัน รักไทย จ๊ะ
   

3. Is he in?

khǎw yùu mǎy câʔ.
เขา อยู่ ไหม จ๊ะ

Maid

4. He's in.

yùu khâʔ
อยู่ คะ
   

5. Excuse me, [but] what's your name?

khɔ̌ɔ  thôot, khun chʉ̂ʉ ʔàray kháʔ.
ขอโทษ คุณ ชื่อ อะไร คะ

Paul

6. Paul Johnson, [a] friend of Phan's from America.

naay Paul Johnson câʔ, phʉ̂an khɔ̂ɔŋ khun Phǎn thîi maa càak ʔàmeeríkaa.
นาย พอล จอนสัน จ๊ะ เพื่อน ของ คุณ พัน ที่ มา จาก อเมริกา

(The maid leaves and in a few minutes phan comes in to greet his friend.)

Phǎn

7. Say, I'm glad you come to see [me].

mɛ̂ɛ, phǒm diicay mâak thîi khun maa yîam.
 แหม ผม ดีใจ มาก ที่ คุณ มา เยี่ยม

8. Have you eaten lunch yet?

khun kin ʔaahǎanthiaŋ lɛ́ɛw rʉ̌ʉ yaŋ khráp.
คุณ กิน อาหารเที่ยงแล้ว หรือ ยัง ครับ

Paul

9. [Not] yet.

yaŋ khráp.
ยัง ครับ

Phǎn

10. In that case, won't you eat with me?

thâa yàaŋ nán, chəən kin kàp phǒm na khráp.
ถ้า อย่าง นั้น เชิญ กิน กับ ผม นะ ครับ

Paul

11. Suits [me] fine, thanks.

mɔ̀ʔ thiidiaw/chiaw [rapid speech] khráp, khɔ̀ɔpkhun.
เหมาะ ที่เดียว ครับ ขอบคุณ

(The two friends go to the dining-room, and while they are eating, the conversation turns to occupations.)

Phǎn

12. What do you do for a living?

khun mii ʔaachîip thaaŋ nǎy khráp.
คุณ มี อาชีพ ทาง ไหน ครับ

Paul

13. I'm the manager of [a] tobacco company.
phǒm pen phûucàdkaan khɔ̌ɔŋ bɔɔrísàt yaasùup khráp.
ผม เป็น ผู้จัดการ ของ บริษัท ยาสูบ ครับ

Phǎn

14. Do you have a lot of people working for you?

khun mii khonŋaan mâak mǎy khráp.
 คุณ มี คนงาน มาก ไหม ครับ

Paul

16. Besides [factory] hands, we have salesmen and clerks, too.
raw mii khonkhǎaykhɔ̌ɔŋ lɛ́ʔ sàmǐan dûay, nɔ̂ɔkcàak khonŋaan.
เรา มี คนขายของ และ เสมียน ด้วย นอกจาก คนงาน
17. And how about you? What are you doing now?
lɛ́ɛw khun láʔ khráp. dǐawníi khun tham ʔar̀ay khráp.
แล้วคุณละครับ เดี๋ยวนี่ คุณ ทำ อะไร ครับ

Phǎn

18. I'm [a] doctor.

phǒm ʔeeŋ pen phɛ̂ɛt khráp.
ผม เอง เป็น แพทย์ ครับ
19. My younger brother's studying medicine, too.
nɔ́ɔŋchaay khɔ̌ɔŋ phǒm kamlaŋ rian wíchaaphɛ̂ɛt mʉ̌ankan.
น้องสาว ของ ผม กำลัง เรียน วิชาแพทย์ เหมือนกัน
20. Father wanted us to be doctors.
phɔ̂ɔ yàak càʔ hây raw pen phɛ̂ɛt.
พ่อ อยาก จะ ให้ เรา เป็น แพทย์
21. But he's [a] farmer himself.
tɛ̀ɛ kháw ʔeeŋ pen chaawnaa.
แต่ เขา เอง เป็น ชาวนา

Paul

22. I have [an] older sister who's [a] nurse.

phǒm mii phîisǎaw thîi pen naaŋpháyaabaan.
 ผม มี พี่สาว ที่ เป็น นางพยาบาล
23. And [I] have a couple of younger brothers, too.
nɔ̂ɔkcàak nán, mii nɔ́ɔŋchaay sɔ̌ɔŋ khon.
นอกนั่น มี น้องชาย สอง คน
24. One wants to be [a] teacher, but the other one wants to be [a] business man.
khon nʉ̀ŋ yàak càʔ pen khruu, tɛ̀ɛ ʔìik khon nʉ̀ŋ yàak càʔ pen phɔ̂ɔkháa.
คน หนึ่ง อยาก จะ เป็น ครู แต่ อีก คน หนึ่ง อยาก จะ เป็น พ่อค้า

Phǎn

25. In fact, if you want to make a lot of money, [it's] better to be [a] business man.
khwaamciŋ, thâa yàak càʔ dây ŋən mâak, pen phɔ̂ɔkháa dii kwàa.
ความจริง ถ้า อยาก จะ ได้ เงิน มาก เป็น พ่อค้า ดี กว่า

Paul

26. I agree.

phǒm hěn dûay
ผม เห็น ด้วย

27. But a friend of mine's [a] barber.

tɛ̀ɛ phʉ̂an phǒm khon nʉ̀ŋ pen châaŋtàtphǒm.
แต่

28. He makes enough to support [his] family.

khǎw dây ŋən phɔɔ líaŋ khrɔ̂ɔpkhrua mʉ̌ankan.
เขา ได้ เงิน พอ เลี้ยง

Phǎn

29. I wouldn't like to be [a] barber.

phǒm mây chɔ̂ɔp pen châaŋtàtphòm.
ผม ไม่ ชอบ เป็น ช่าง ตัดผม

Paul

30. I wouldn't either.

phǒm kɔ̂ʔ mʉ̌ankan.
ผม ก็ เหมือน กัน
31. I like to have a chance to travel.
phǒm yàak càʔ mii ʔookàat dəən thaaŋ.
ม อยาก จะ มี โอกาส เดินทาง