USEFUL WORDS

 

THAI ENGLISH LISTENING AIDS
วัน day wan
วันนี้ today wanníi
อากาศ weather ʔaakàat
เย็น to be cool yen
แนะนำ to introduce nɛnam
ให้ to have or let haˆy
รู้จัก to be acquainted with rúuják
เพื่อน friend phʉˆan
ของ of khɔ̆ɔŋ
ยินดี to be glad yindii
ที่ that thiˆi
ได้ to get (to) daˆy
เหมือนกัน too (or also) mʉ̆ankan
เป็น to be pen
ทหาร soldier tháhăan
เรือ boat rʉa
ทหารเรือ sailor tháhăanrʉa
บก on land bòk
ทหารบก soldier tháhăanbòk
หมอ doctor mɔ̆ɔ
จาก from càak
ภาค region phaˆak
เหนือ

to be northern (or above)

nʉ̆a
ภาคเหนือ the north phaˆak nʉ̆a
ใต้ to be southern (or under) taˆay
ภาคใต้ the south phaˆak taˆay
กรุงเทพ Bangkok kruŋtheˆep
เดี๋ยวนี้ now (or at present) dĭawníi
เมือง town mʉaŋ
อ๋อ oh! ʔɔˆɔ
เรา we raw
ชวน to invite chuan
ด้วยกัน together duˆaykan
เหมาะ to be suitable mɔ̀ʔ
ทีเดียว quite thiidiaw
บาง some baˆaŋ
หมวก hat mùak
สี to be colored sĭi
สีน้ำตาล to be brown sĭinámtaan
ใบ classifier for hats bay
รองเท้า shoes rɔɔŋtháaw
ขาว to be white kháaw
คู่ classifier of pairs khuˆu
เสื้อ coat sʉˆa
ตัว classifier for coats tua
ที่ at (or place) thiˆi
ร้าน store ráan
โน่น that over there nóon
ไหน which? năay
ดำ black dam
แพง to be expensive phɛɛŋ
เกิน to exceed kəən
เกินไป too ('execessively') kəən pay
ถูก to be cheap thùuk
กว่า more than (or -er than) kwàa
ถูกกว่า to be cheaper (than) thùuk kwàa
แต่ but tɛ̀ɛ
เหมือน to be the same as mʉ̆an
ชม to look at (or to admire) chom
นั่น that náan
ที่สุด most thiˆisùt
ถูกที่สุด to be the cheapest thùuk thiˆisùt