Conversations

 

Conversation I : Meeting a Friend

Mr. Phăn meets a friend on the street.

Phăn

Hello there, Phoŋ.
สวัสดีค่ะ คุณพงศ์
sàwàddii  khà, khun  phoŋ

audio.gif (957 bytes)

 
The weather's fine today, isn't it?
วันนี้อากาศดีนะคะ
wanníi ʔàakaad  di  náʔ   khá

audio.gif (957 bytes)

Phoŋ

Yes, the weather's nice and cool.
ครับ อากาศเย็นดี
khráp, ʔaakàad yen dii

audio.gif (957 bytes)

Copy of Copy of backbt.gif (1363 bytes)
(to Basic Sentences Main Page)

 

 

Conversation II : Introducing Friends

Phăn

I'd like to introduce you to my friends.
ดิฉันอยากจะแนะนำให้รู้จักเพื่อนของดิฉันค่ะ
dìchɑ̌n  yàak  càʔ   nɛ́nam  haˆy  khun   rúucàk  phʉˆan   khɔ̆ɔŋ  dìchɑ̌n   khá

audio.gif (957 bytes)

 
This's Sàwàt Ráktham and that's Chuˆaŋ Sìlaarák.
นี่คุณสวัสดิ์ รักษ์ธรรม และนั่น คุณช่วง ศิลารักษ์ ค่ะ
niˆi khun   sàwàt  ráktham   lɛ́ʔ naˆn  khun  chuˆaŋ  sìlaarák  khá

audio.gif (957 bytes)

Speaking to Sàwàt and Chuˆaŋ

This's Phoŋ Maaníd.
นึ่คุณพงศ์ มานิตย์ ค่ะ
niˆi   khun  phoŋ  paaníd   khá

audio.gif (957 bytes)

Phoŋ

I'm pleased to meet you
ผมยินดีที่ได้รู้จักคุณครับ
phŏm  yindii   thiˆi  daˆy  rúucàk  khun  khráp

audio.gif (957 bytes)

Sàwàt and Chuˆaŋ

I'm pleased to meet you, too.
ผม/ดิฉัน ยินดีที่ได้รู้จักคุณเหมือนกัน ครับ/ค่ะ
phŏm/dìchɑ̌n  yindii  thiˆi  daˆy  rúucàk   khun  mʉ̆ankan  khráp/khá

audio.gif (957 bytes)

Phăn

Sàwàt's a sailor, and Chuˆaŋ's a soldier.
คุณสวัสดิ์เป็นทหารเรือค่ะ และคุณช่วงเป็นทหารบก
khun  sàwàt  pen  tháhăanrʉa  khá,  lɛ́ʔ   khun  chuˆaŋ pen   tháhăanbòg

audio.gif (957 bytes)

 
Phoŋ's a doctor.
คุณพงศ์เป็นหมอค่ะ
khun  phoŋ pen   mɔ̆ɔ  khá

audio.gif (957 bytes)

Phoŋ

I'm from the north.  Where are you from?
ผมมาจากภาคเหนือ คุณมาจากไหนครับ
phŏm maa càak phaˆak nʉ̆a, khun maa càak năay khráp

audio.gif (957 bytes)

Sàwàt

I'm from the south.
ผมมาจากภาคใต้ครับ
phŏm maa càak phaˆak taˆy khráp

audio.gif (957 bytes)

Chuˆaŋ

I live in Bangkok.
ดิฉันอยู่ในกรุงเทพค่ะ
dìchɑ̌n  yùu  nay  kruŋtheˆep  khá

audio.gif (957 bytes)

Copy of Copy of backbt.gif (1363 bytes)
(to Basic Sentences Main Page)

 

 

Conversation III : Going into a Store

Phăn

Where're you going now?
เดี๋ยวนี้คุณกำลังจะไปไหนคะ
dĭawníi  khun  kamlaŋ  càʔ  pay  năy  khá

audio.gif (957 bytes)

Phoŋ

I'm going to town.
ผมกำลังจะไปในเมืองครับ
phŏm kamlaŋ càʔ pay nay mʉaŋ khráp

audio.gif (957 bytes)

Phăn

Oh, that's good!  We're going to town, too.
อ้อ ดีแล้ว  เรากำลังจะไปในเมืองเหมือนกัน
ʔɔˆɔ, dii lɛ́ɛw.  raw kamlaŋ càʔ pay nay mʉaŋ mʉ̆ankan

audio.gif (957 bytes)

 
Why don't you come along?  ('I'd like to invite you to go together [with us]')
ดิฉันอยากจะชวนคุณไปด้วยกัน
dìchɑ̌n  yàak  càʔ   chuan  khun  pay  duˆaykan

audio.gif (957 bytes)

 
We'll go shopping, then go eat at the retaurant.
เราจะไปซื้อของ แล้วจะไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหาร
raw càʔ pay sʉ́ʉ khɔ̆ɔŋ, lɛ́ɛw pay kin khaˆaw duˆaykan thiˆi ráanʔaahăan.

audio.gif (957 bytes)

Phoŋ

Suits [me] fine.
เหมาะทีเดียวครับ
mɔ̀ʔ thiidiaw khráp.

audio.gif (957 bytes)

 
What're you going to buy?
คุณจะซื้ออะไรบ้างครับ
khun càʔ sʉʉ ʔàray baˆaŋ khráp.

audio.gif (957 bytes)

Phăn

I'd like to buy a brown hat and a pair of white shoes.
ดิฉันอยากจะซื้อหมวกสีน้ำตาลสักหนึ่งใบและรองเท้าสีขาวสักหนึ่งคู่
dìchɑ̌n  yáak  càʔ   sʉ́ʉ  mùak  sĭinámtaan  sàk   nʉ̀ŋ  bay,  lɛ́ʔ  rɔɔŋtháaw  sĭikhăaw  sàk  nʉ̀ŋ   khuˆu.

audio.gif (957 bytes)

Phoŋ

I'd like to buy a coat, that's all.
ผมอยากจะซื้อเสื้อสักหนึ่งตัวเท่านั้นครับ
phŏm yáak càʔ sʉ́ʉ sʉˆa sàk nʉ̀ŋ tua thaˆwnán khráp.

audio.gif (957 bytes)

 
Copy of Copy of backbt.gif (1363 bytes)
(to Basic Sentences Main Page)

 

 

Conversation IV : At a Store

Chuˆaŋ

Let's go to that store over there.

เราไปที่ร้านโน่นกันไหมคะ

raw  pay  thiˆi   ráan  nóon  kan   măy  khá

audio.gif (957 bytes)

Phăn

How much is that hat?
หมวกใบนั้นราคาเท่าไหร่
mùak  bay nán raakhaa  thaˆwrày

audio.gif (957 bytes)

Saleswoman

Which one, the black one?
ใบไหนคะ  ใบสีดำเหรอ (หรือ) คะ
bay năy khà, bay sĭidam rʉ̆ʉ khà

audio.gif (957 bytes)

Phăn

No, the brown one.
ไม่ใช่ ใบสีน้ำตาล
maˆy  chaˆy,  bay  sĭinámtaan

audio.gif (957 bytes)

Saleswoman

Eight bahts.
ราคาแปดบาทคะ
raakhaa  pɛ̀ɛt   bàat  khá

audio.gif (957 bytes)

Phăn

It's too expensive.  Do you have  [any] that are cheaper than this?
แพงเกินไป คุณมีที่ถูกกว่านี้ไหม
phɛɛŋ  kəən  pay.  khun  mii  thiˆi   thùk  kwàa  níi  măy

audio.gif (957 bytes)

Saleswoman

Yes, but they're not as good as this one.
มีคะ แต่ไม่ดีเหมือนใบนี้
mii  khà,  tɛ̀ɛ  maˆy  dii  mʉ̆an  bay  níi

audio.gif (957 bytes)

 
I'll let you look at them.
ดิฉันจะให้คุณชมคะ
dìchɑ̌n  càʔ haˆy  khun  chom  khá

audio.gif (957 bytes)

 
Here, this one's five bahts, and that one's the cheapest, three bahts.
นี่คะ ใบนี้ราคาห้าบาทและใบนั้นราคาสามบาท
niˆi  khá,  bay  níi  raakhaa  haˆa  bàat  lɛ́ɛʔ   bay  nán  thùk   thiˆisùt,  raakhaa  săam  bàat.

audio.gif (957 bytes)

Phăn

I'll buy the five-baht one.
ดิฉันจะซื้อใบราคาห้าบาทคะ
dìchɑ̌n  càʔ sʉ́y bay  raakhaa  haˆa  bàat  khà

audio.gif (957 bytes)

Copy of Copy of backbt.gif (1363 bytes)
(to Basic Sentences Main Page)