FINDER LIST

Click on the words in Thai to listen to the speech files.

?iiyìp อียิปต์ Egypt, Egyptian
ʔindia อินเดีย India, Indian
ʔìtaalii อิตาลี Italy, Italian
bayráprɔɔŋ ใบรับรอง certificate
bìdaa บิดา father
bìdaamaandaa บิดามารดา parents
caŋwàt จังหวัด (a political division similar to a township)
câwkrom เจ้ากรม head of the department
cùulaaloŋkɔɔn จุฬาลงกรณ์ (name of a university in Bangkok)
chaay ชาย male (of human beings)
châŋ ช่าง to weigh ...
chiiwít ชีวิต life
dûay ด้วย with
fàràŋsèet ฝรั่งเศส France, French
yâak ยาก to be hard, difficult
yáay ย้าย to move
kaantàaŋpràthêet การต่างประเทศ foreign affairs
kèp เก็บ to collect, pick up
kìlookram กิโลกรัม kilogram
kràsuaŋ กระทรวง ministry
kràsuaŋ kaantàaŋpràthêet กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs
krom กรม department
kwâaŋ กว้าง to be wide
khâa ค่า cost, fee
kham คำ word
khamthǎam คำถาม question
khàaw ข่าว news
khɔ̂ɔ ข้อ (classifier for items or points of discourse)
khɔ̂ɔkhwaam ข้อความ item, point (of discourse, inquiry)
lêek เลข number, numeral
máhǎasàmùt มหาสมุทร ocean
máhǎawíttháyaalay มหาวิทยาลัย university
maandaa มารดา mother (formal term)
naam นาม name; noun
naamsàkun นามสกุล last name
nǎŋsʉ̌ʉdəənthaaŋ หนังสือเดินทาง passport
pen sòot เป็นโสด to be single, unmarried
pràsǒŋ ประสงค์ to desire
prinyaa ปริญญา degree, diploma
prinyaa trii ปริญญาตรี bachelor's degree
phǐw ผิว complexion
phêet เพศ sex, gender
ráprɔɔŋ รับรอง to certify, guarantee
râatchákaan ราชการ government affairs; government service
rûup รูป picture, image, shape, form
rûupthàay รูปภาพ photograph
sàkun สกุล lineage, line of descent
sǎmkhan สำคัญ to be important
sen เซ็น to sign
sentìmét เซ็นติเมตร centimeter
sǐidamdɛɛŋ สีดำแดง to be dark-colored (of complexion)
sǐilom สีลม (name of a street in Bangkok)
sǔuŋ สูง to be tall, high
tìt ติด to attach to, stick to ...; to be attached to, stuck to ...
tìttua ติดตัว to have attached to one
tɔ̀ɔp ตอบ to answer, reply
trɔ̀ɔk กรอก to fill in (blanks)
wát วัด to measure
wítsàwákam วิศวกรรม engineering
wítsàwákamfayfáa วิศวกรรมไฟฟ้า electrical engineering