next

a. khun càʔ sɔ̌ɔn hây phǒm phûut phaasǎaʔaŋkrìt dây mǎy khráp

1. thâa raw rîip dəən nɔ̀ɔy, phǒm khít wâa, raw càʔ thʉ̌ŋ mʉaŋ kɔ̀ɔn khâm khráp.
2. dontrii tênram rew kwàa dontrii thay khráp.
3. lɛ́ɛwtɛ̀ɛ khun sii khâʔ. pay nǎy kɔ̂ʔ dây, dìchǎn chɔ̂ɔp tháŋsɔ̌ɔŋ yaa.
4. mây mii khray yùu bâan khráp. phɔ̂ɔmɛ̂ɛ phaa nɔ́ɔŋnɔ́ɔŋ pay yîam phʉ̂an thîi hǔahǐn.
5. dây sii khráp. phǒm càʔ sɔ̌ɔn hây khun phûut pen phaaynay hòk dʉan.
6. mây khɔ̂y càʔ bɔ̀y nák khráp. khǎw maa yîam phǒm thîinîi bɔ̀y kwà.
7. mii khráp. raw chɔ̂ɔp cháy fayfáa phrɔ́ʔ sàwàaŋ dii.
8. phrɔ́wâa thîi krom sǐnlápàkɔɔn khǎw mii chàak sǔaysǔay, phleeŋ phrɔ́ʔphrɔ́ʔ, lɛ́ʔ náksàdɛɛŋlákhɔɔn kɔ̂ʔ sàdɛɛŋ dii dûay.
9. ŋûaŋ nítnɔ̀ɔy khráp, tɛ̀ɛ phǒm yàak càʔ thum ŋaan hây sèt sǐa kɔ̀ɔn pay nɔɔn.
10. kɔ̂ʔ khun baŋʔəən maa nay ráduufǒn nîi khráp.
11. yaŋ mây còp khráp.
12. phǒm rɔ́ɔŋphleeŋ mây pen khráp, tɛ̀ɛ nɔ́ɔŋsǎaw khɔ̌ɔŋ phǒm rɔ́ɔŋ dây phrɔ́ʔ thiidiaw.
13. phǒm khít wâa, pen châat ʔàmeeríkan khráp, phrɔ́ʔ khǎw phûut phaasǎaʔakrìt mʉ̌an khonʔàmeeríkan.
14. phǒm khâwcay nítnɔ̀ɔy thâwnán khráp.
15. plàaw khráp. nɔ́ɔŋsǎaw phǒm chɔ̂ɔp tɛ̀ɛŋ bâan; khǎw tɛ̀ɛŋ hɔ̂ŋráppràthaankhâaw khɔ̌ɔŋ raw sàmə̌ə.