Practice 1

kàp กับ with
khàp ขับ to drive
kháp คับ to be tight
khɔ̌ɔŋwâaŋ ของว่าง snack
khɔ̌ɔŋwǎan ของหวาน dessert
chàak ฉาก screen
càak จาก from
khwǎa ขวา right
kwàa กว่า more than
pìt ปิด to close
phìt ผิด to be wrong
saay ทราย sand
sày ใส่ to put in
sáay ซ้าย left
sǎay สาย to be late or line
mâak มาก to be much
mák มัก likely to
cuan จวน almost
chuan ชวน to invite, urge
phàk ผัก vegetable
phák พัก to rest
phâak ภาค part, section