FINDER LIST

ʔaŋkrìt อังกฤษ to be English
ʔɔ̀ɔn อ่อน to be soft, tender; to be poor
bɔ̀y บ่อย to be often
còp จบ to be ended, to come to the end
cuan จวน almost, nearly
châat ชาติ nationality
chàbàp ฉบับ (clf. for newspapers)
chàak ฉาก screen
chǎay ฉาย to project (on the screen), to show (a movie)
daŋ ดัง to be loud
dèkphûuyǐŋ เด็กผู้หญิง little girl
fay ไฟ fire
fayfáa ไฟฟ้า electricity
faysǐi ไฟสี colored lights
fàràŋ ฝรั่ง to be Occidental
yók thôot ยกโทษ to forgive
khɔ̌ɔŋwâaŋ ของว่าง snack, light refreshments
khraaw คราว occasion, time
leew เลว to be bad
lʉ́kláp ลึกลับ to be mysterious
mòt หมด to be all; to be used up, exhausted
mʉ̂ʉt มืด to be dark
naaŋʔèek นางเอก heroine
nâa หน้า page
nâaduu น่าดู to be interesting
nǎŋphleeŋ หนังเพลง musical comedy
nǎŋsʉ̌ʉphim หนังสือพิมพ์ newspaper
nîi นี่ (word of emphasis placed at the end of the sentence but before the polite word; may sometimes be translated 'that's all; that's what it is')
nǔu หนู I (used by children)
ŋâay ง่าย to be easy; easily
ŋîap เงียบ to be silent; to be quiet (used only to refer to the absence of sound)
ŋûaŋnɔɔn ง่วงนอน to be sleepy
phâappháyon ภาพยนตร์ moving-pictures
phaasǎaʔaŋkrìt ภาษาอังกฤษ English language
phleeŋ เพลง song
phleeŋchâat เพลงชาติ national anthem
phráʔèek พระเอก hero
râatcháwoŋ ราชวงศ์ (name of a street and of a section in Bangkok)
rooŋlákhɔɔn โรงละคร theater
rɔ́ɔŋ ร้อง to utter
rɔ́ɔŋphleeŋ ร้องเพลง to sing; to sing songs
sǎalaachàlə̌əmkruŋ ศาลาเฉลิมกรุง (name of a moving-picture theater in Bangkok)
sǐatɛ̀ɛ เสียแต่ only
sùt สุด to be at the extreme
tɛ̀ɛŋ แต่ง to decorate, adorn
tòp ตบ to clap, slap
tua  ตัว part
thɛɛn แทน to be instead, in place of
thɛɛnthîi แทนที่ instead of
thîi ที่ (clf. for seats)
weethii เวที stage