BASIC SENTENCES
Click on the transliteration for speech files*.

1. My, there're a lot of people [here].

mɛ̌ɛ khon mâak ciŋ

แหม คนมากจริง

2. I don't like it - I can't see anything [or] hear anything.

nǔu mây chɔ̂ɔp, phrɔ̂ʔ duu ʔàray kɔ̂ʔ mây hěn, faŋ ʔàray kɔ̂ʔ mây dâyyin

หนูไม่ชอบ เพราะดูอะไรก็ไม่เห็น ฟังอะไรก็ไม่ได้ยิน

3. The play hasn't started yet, that's all.

lákhɔɔn yaŋ mây rə̂əm nîi câʔ

ละครยังไม่เริ่มนี่จ้ะ

4. As soon as the play starts, people'll quiet down and you'll be able to hear.

phɔɔ lákhɔɔn rə̂əm, khon kɔ̂ʔ ŋîap loŋ lɛ́ʔ nǔu kɔ̂ʔ càʔ faŋ lákhɔɔn dây.

พอละครเริ่ม คนก็เงียบลงและหนูก็จะฟังละครได้

5. We'll go find seats in front, and then you'll be able to see.

raw càʔ pay hǎa thîinâŋ kan thîi khâŋnâa, lɛ́ɛw nǔu kɔ̂ʔ duu hěn.

เราจะไปหาที่นั่งกันที่ข้างหน้า แล้วหนูก็ดูเห็น

6. I see three seats over there - let's hurry!

phǒm hěn thîinâŋ sǎam thîi thîinôon - raw rîip pay kan thə̀ət.

ผมเห็นที่นั่งสามที่ที่โน้น เรารีบไปกันเถอะ

(They reach the seats and sit down.)

7. Is this comfortable?

thîinîi sàbaay mǎy cáʔ

ที่นี่สบายไหมจ๊ะ

8. Yes, and I can see fine, too.

sàbaay khâʔ, lɛ́ɛʔ duu hěn dii dûay.

สบายคะ และดูเห็นดีด้วย

9. My, they fixed the theater up very nicely.

mɛ̌ɛ, khǎw tɛ̀ɛŋ rooŋ sǐa sǔay.

แหม เขาแต่งโรงเสียสวย

10. What is it you like best ('most') when you see a play?

mʉ̂a nǔu duu lákhɔɔn, nǔu chɔ̂ɔp ʔàray mâak thîisùt láʔ cáʔ

เมื่อหนูดูละคร หนูชอบอะไรมากที่สุดละจ๊ะ

11. I like the songs the best - I hope they sing a lot.

nǔu chɔ̂ɔp phleeŋ mâak thîisùt khâʔ - yàak hây khaw rɔ́ɔŋphleeŋ mâakmâak.

หนูชอบเพลงมากที่สุดคะ อยากให้เขาร้องเพลงมากๆ

12. They use students to play [the parts] and they're good at it, too.

khǎw cháy nákrian lên lɛ́ʔ khǎw lên kèŋ mâak

เขาใช้นักเรียนเล่นและเขาเล่นเพลงเก่งมาก

13. Yes. Girls are easily trained.

ciŋ khâʔ dèkphûuyǐŋ hàt ŋâay.

จริงคะ เด็กผู้หญิงหัดง่าย

14. I like to hear them sing - they have beautiful voices.

mɛ̌ɛ, dìchǎn chɔ̂ɔp faŋ khǎw rɔ́ɔŋphleeŋ, sǐaŋ phrɔ́ʔ ciŋciŋ.

แหม ดิฉันชอบฟังเขาร้องเพลง เสียงเพราะจริงๆ

15. Everything's fine, only I think they ought to have men play the men's parts instead of having women play all [the parts].

ʔàray ʔàray kɔ̂ɔʔ dii, sǐatɛ̀ɛ phǒm khít wâa, khǎw khuan càʔ hây phûuchaay lên pen tua phûuchaay, thɛɛnthîi càʔ hây phûuyǐŋ lên sǐa tháŋmòt.

อะไรๆก็ดี เสียแต่ผมคิดว่า เขาควรจะให้ผู้ชายเล่นเป็นตัวผู้ชาย แทนที่จะให้ผู้หญิงเล่นเสียทั้งหมด

16. If you want to see men play, you'll have to go to the movies.

thâa khun yàak duu phûuchaay lên, khun kɔ̂ʔ tɔ̂ŋ pay duu phâappháyon sii khâʔ.

ถ้าคุณอยากดูผู้ชายเล่น คุณก็ต้องไปดูภาพยนตร์สิคะ

17. Do you come to the theater often?

khun maa duu lákhɔɔn bɔ̀y mǎy kháʔ.

คุณมาดูละครบ่อยไหมคะ

18. No, not often. I like the movies better.

mây bɔ̀y nák khráp. phǒm chɔ̂ɔp duu phâppháyon mâak kwà.

ไม่บ่อยนักครับ ผมชอบดูภาพยนตร์มากกว่า

19. Then net time we'll go to the movies, shall we?

thâa yaŋŋán, khraaw nâa raw càʔ pay duu phâappháyon náʔ kháʔ

ถ้าอย่างนั้น คราวหน้าเราจะไปดูภาพยนตร์นะคะ

20. If you like. Next week they're showing a new Thai movie.

taamcay khráp. ʔaathít nâa khǎw càʔ chǎay nǎŋ thay rʉ̂aŋ mày

ตามใจครับ อาทิตย์หน้ากว่าจะฉายหนังไทยเรื่องใหม่

21. That's good. I like Thai movies better than American ones.

dii thiidiaw. dìchǎn chɔ̂ɔp nǎŋ thay mâak kwàa nǎŋ fàràŋ

ดีทีเดียว ดิฉันชอบหนังไทยมากกว่าหนังฝรั่ง

22. My English is very poor - when I hear it I scarcely know what it's all about.

phaasǎa ʔaŋkrìt khɔ̌ɔŋ dìchǎn ʔɔ̀ɔn mâak - faŋ mây khɔ̂y càʔ rúu rʉ̂aŋ

ภาษาอังกฤษของดิฉันอ่อนมาก ยังไม่ค่อยรู้เรื่อง

23. The curtain's rising!

lákhɔɔn pə̀ət chàak lɛ́ɛw.

ละครเปิดฉากแล้ว

24. The music's awfully pretty, and the colored lights are quite nice, too.

dontrii khǎw phrɔ́ʔ ciŋ, lɛ́ʔ faysǐi kɔ̂ʔ sǔay mây chây lên.

ดนตรีเขาเพราะจริง และไฟสีก็สวยไม่ใช่เล่น

25. Yuphaa! How come they're clapping so loudly?

ʔéʔ, khǎw tòp mʉʉ kan siaŋ daŋ thammay kháʔ, phîi phaa

และเขาตบมือกันเสียงดังทำไมคะ พี่ภา

26. They're clapping for the heroine - that's the one at the extreme left.

khǎw tòp mʉʉ hây naaŋʔèek câʔ - khon thîi yùu thaaŋ sáay sùt nán pen naaŋʔèek.

เขาตบมือให้นางเอกจ๊ะ คนที่อยู่ทางซ้ายสุดนั้นเป็นนางเอก

27. And the hero? Which one is he?

lɛ́ɛw phráʔèek láʔ kháʔ - pen khon nǎy

แล้วพระเอกละคะ เป็นคนไหน

28. The hero hasn't come out yet - you'll have to wait a little bit.

phráʔèek yaŋ mây ʔɔ̀ɔk câʔ - tɔ̂ŋ khɔɔy ʔìik nɔ̀ɔy.

พระเอกยังไม่ออกจ๊ะ ต้องคอยอีกหน่อย

29. They've put out all the lights except on the stage - it's dark here now.

mɛ̌ɛ, khǎw pìt fayfáa mòt, nɔ̂ɔkcàak thîi weethi - thîinîi mʉ̂ʉt lɛ́ɛw.

แหม เขาปิดไฟฟ้าหมด นอกจากที่เวที ที่นี่มืดแล้ว
 

30. Yes. The play's going to start now.

câʔ. lákhɔɔn càʔ rə̂əm sàdɛɛŋ lɛ́ɛw.

จ๊ะ ละครจะเริ่มแสดงแล้ว

31. Are you sleepy, Yuphin? They play's nearly over.

nǔu phin, ŋûanɔɔn mǎy cáʔ. lákɔɔn cuan càʔ lə̂ək lɛ́ɛw.

หนูพิน ง่วงนอนไหมจ๊ะ ละครจวนจะเลิกแล้ว

32. I'm not sleepy at all. I was just lost in enjoying [the play].

mây ŋûaŋ ləəy khâʔ. nǔu kamlaŋ sànùk phləən thiaw.

ไม่ง่วงแล้วคะ หนูกำลังสนุกเพลินเชียว

33. When the play's over, I'd like to take you to raatchawo for a snack.

mʉ̂a lákhɔɔn lə̂ək lɛ́ɛw, phǒm yàak càʔ phaa pay ráppràthaan khɔ̌ɔŋwâaŋ thîi râatcháwoŋ.

เมื่อละครเลิกแล้ว ผมอยากจะพาไปรับประทานของว่างที่ราชวงศ์

34. Thank you.

khɔ̀ɔpkhun khâʔ

ขอบคุณคะ

35. They've finished the national anthem now - let's go.

khǎw rɔ́ɔŋ phleeŋchâat còp lɛ́ɛw - raw pay kan thə̀əa.

เขาร้องเพลงชาติจบแล้ว เราไปกันเถอะ