FINDER LIST

ʔaw cay chûay เอาใจช่วย to root for
ʔɔ̀ɔk dəən thaaŋ ออกเดินทาง to start out (when going somewhere)
bəə เบอร์ number
cay ใจ heart, spirit
chánáʔ ชนะ to win; to defeat, beat
fàay ฝ่าย side
fíimʉʉ ฝีมือ skill
fútbɔɔn ฟุตบอล football
hanlǒo ฮัลโหล hello
hǔu หู ear
hǔuthoorásàp หูโทรศัพท์ telephone receiver
jók ยก to lift
kùlàap กุหลาบ rose
khàp ขับ to drive
khâaŋ ข้าง side
khoncháy คนใช้ servant
khrʉ̂aŋthoorásàp เครื่องโทรศัพท์ telephone
lə̂ək เลิก to quit
lʉʉm ลืม to forget
nâa หน้า face; front
naaŋthoorásàp นางโทรศัพท์ telephone girl
ŋay ไหน how, in what way
phánan พนัน to wager, bet
phìt ผิด to be wrong, incorrect
phrɔ́chànán เพราะฉะนั้น therefore
ráp รับ to receive
sǎay สาย line
sànǎam สนาม field; lawn
sǎnyaa สัญญา to promise
siaŋ เสียง voice; sound; tone; noise
sǔan สวน garden, plantation
sǔankùlàap สวนกุหลาบ name of a school in Bangkok; rose-garden
sǔun ศูนย์ zero
tâŋ ทั้ง as much as
thâw เท่า to be equal to
thâwkàp เท่ากับ to be equal to
thâwkan เท่ากัน to be equal
thêepsìrin เทพศิรินทร์ (name of a school in Bangkok)
thîi nâa ที่ไหน in front of
thoo โทร to telephone
thoorásàp โทรศัพท์ telephone
thúráʔ ธุระ businese, affairs
wanphárʉ́hàt วันพฤหัส thursday
wansùk วันศุกร์ Friday
waaŋ วาง to place, put
waaŋ hǔu วางหู to hang up the receiver
wɛ́ɛʔ แวะ to stop in