BASIC SENTENCES

football

fútbɔɔn

ฟุตบอล

1. What time'll the game start?

fútbɔɔn càʔ rə̂əm lên kìi mooŋ khráp

ฟุตบอลจะเริ่มกี่โมงครับ

2. I guess it'll be around three.

hěn càʔ raaw bàay sǎam mooŋ khráp

เห็นจะราวบ่ายสามโมงครับ

to start out

ʔɔ̀ɔk dəən thaaŋ

ออกเดินทาง

3. [If] we start out at two thirty, we ought to ('surely will') be on time.

raw ʔɔ̀ɔk dəən thaaŋ bàay sɔ̌ɔŋ mooŋ khrʉ̂ŋ kɔ̂ʔ khoŋ càʔ than.

เราจะออกเดินทางบ่ายสองโมงครึ่ง ก็คงจะทัน

Do you want to ('shall we') ask kaseem to go, too?

raw càʔ chuan khun kàsěem pay dûay mǎy khráp.

เราจะชวนคุณเกษมไปด้วยครับ

to telephone

thoorásàp

โทรศัพท์

5. O.K. Call him up [and] ask him.

dii mʉ̌ankan. khun thoorá́sàp pay thǎam khǎw sii

ดีเหมือนกัน คุณโทรศัพท์ไปถามเขาสิ

telephone

khrʉ̂aŋthoorásàp (or) thoorásàp

เครื่องโทรศัพท์ (หรือ) โทรศัพท์

6. Where's the telephone?

khrʉ̂athoorásàp yùu thîinǎy khráp.

เครื่องโทรศัพท์อยู่ที่ไหนครับ

7. It's on the table

yùu bon tóʔ khráp

อยู่บนโต๊ะครับ

to lift

yók

ยก

ear

hǔu

หู

telephone receiver

hǔuthoorásàp

หูโทรศัพท์

telephone girl

naaŋthoorásàp

นางโทรศัพท์

number

bəə

เบอร์

8. When you pick up the receiver, the girl will ask what number you want ('your number')

mʉ̂a khun yók hǔuthoorásàp khʉ̂n, naaŋthoorásàp càʔ thǎam bəə khun

เมื่อคุณยกหูโทรศัพท์ขึ้น นางโทรศัพท์จะถามเบอร์คุณ

9. Number please!

bəə thâwray kháʔ

เบอร์เท่าไรคะ

zero

bəə cèt sìi sǔun kâw khráp

เบอร์เจ็ดสี่ศูนย์เก้าครับ

line

sǎay

สาย

The line's busy ('not yet free').

sǎay yaŋ mây wâaŋ khâʔ

สายยังไม่ว่างคะ

to place

waaŋ

วาง

to hang up the receiver

waaŋ hǔu

วางหู

12. Hang up, then wait a few moments ('a little while').

waaŋ hǔu sǐa kɔ̀ɔn, lɛ́ɛw khɔɔy sàk nɔ̀ɔy dây mǎy kháʔ

วางหูเสียก่อน แล้วค่อยสักหน่อยได้ไหมคะ

(A little later he tries again and this time gets his number.)

hello (speaking on the telephone)

hanlǒo

ฮัลโหล

13. Hello, Kaseem speaking.

hanlǒo, nîi kàsěem phûut khráp.

ฮัลโหล นี่เกษมพูดครับ

14. Hello, this's San.

hanlǒo, nîi sànɔ̌ɔŋ khráp.

ฮัลโหล นี่สนองครับ

voice or sound

sǐaŋ

เสียง

15. Gosh, I didn't recognize your voice. I was wondering who it was.

mɛ̌ɛ, cam sǐaŋ mây dây. nʉ́k wâa, khray thîinǎy.

แหม จำเสียงไม่ได้ นึกว่า ใครที่ไหน

business

thúráʔ

ธุระ

16. What's on your mind? ('What business do you have [in mind]?)

mii thúráʔ ʔàray láʔ khráp

มีธุระอะไรละครับ

17. Sanit and I are going to a football game [and] want you to go, too.

khun sànìt lɛ́ʔ phǒm kamlaŋ càʔ pay duu fútbɔɔn, yàak càʔ chuan khun pay dûay.

คุณสนิทและผมกำลังจะไปดูฟุตบอล อยากจะชวนคุณไปด้วย

18. Would you like to go?

khun yàak càʔ pay mǎy khráp

คุณอยากจะไปไหนครับ

19. Who's playing who?

khray lên kàp khray khráp.

ใครเล่นกับใครครับ

garden

sǔan

สวน

rose

kùlàap

กุหลาบ

name of a school in Bangkok

sǔankùlàap

สวนกุหลาบ

name of another school

thêepsìrin

เทพศิรินทร์

20. Suankulaap is playing against ('with') Theepsirin.

rooŋrian sǔankùlàap lên kàp rooŋrian thêepsìrin khráp

โรงเรียนสวนกุหลาบเล่นกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับ

21. I'd like to go. I haven't seen a game for a long time.

phǒm yàak càʔ pay duu mʉ̌ankan, mây dây duu fútbɔɔn naan lɛ́ɛw.

ผมอยากจะไปดูเหมือนกัน ไม่ได้ดูฟุตบอลนานแล้ว

22. Where're they playing?

lên thîinǎy khráp.

เล่นที่ไหนครับ

field (for sports)

sànǎam

สนาม

23. At Suankulaap Field.

lên thîi sànǎam rooŋrian sǔankùlàap khráp.

เล่นที่สนามโรงเรียนสวนกุหลาบครับ

24. How'll we get there?

raw cá́ʔ pay kan yàaŋray láʔ khráp

เราจะไปกันอย่างไรละครับ

to drive

khàp

ขับ

25. Sanit's going to drive his car.

khun sànìt càʔ khàp rótyon khɔ̌ɔŋ khǎw pay

คุณสนิทจะขับรถยนต์ของเขาไป

to stop in

wɛ́ʔ

แวะ

to receive

ráp

รับ

26. We'll stop by and get you at the house.

raw càʔ maa wɛ́ʔ ráp khun thîi bâan

เราจะมาแวะรับคุณที่บ้าน

face or front

nâa

หน้า

in front of

thîi nâa

ที่หน้า

27. Thanks a lot. I'll get dressed and wait for you in front of the house.

khɔ̀ɔpcay mâak khráp, phǒm càʔ tɛ̀ɛŋtua khɔɔy khun thîi nâa bâan

ขอบใจมากครับ ผมจะแต่งตัวคอยคุณหน้าบ้าน

as much as

tâŋ

ตั้ง

28. You don't have to hurry! We've got another half hour ('as much as a half hour more').

mây tɔ̂ŋ rîip dɔ̀ɔk khráp. mii weelaa ʔìik tâŋ khrʉ̂ŋ chûamooŋ

ไม่ต้องรับดอกครับ มีเวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมง

to wager

phánan

ว่ายน้ำ

to win

chánáʔ

ชนะ

29. And don't forget to bring your money. I'll make a bet with you that Suankulaap will win.

lɛ́ʔ yàa lʉʉm ʔaaw ŋən maa dûay, phǒm càʔ phánan kàp khun wâa, rooŋrian sǔankùlàap càʔ chánáʔ.

และอย่าลืมเอาเงินมาด้วย ผมจะพนันกับคุณว่าโรงเรียนสวนกุหลาบจะชนะ

old student or alumnus

nákrian kàw

นักเรียนเก่า

side

khâaŋ

ข้าง

to take the side of

khâw khâaŋ

เข้าข้าง

30. I'm an old Theepsirin student, [so] I'm always on Theepsirin's side.

phǒm pen nákrian kàw thêepsìrin, càʔ tɔ̂ŋ khâw khâaŋ thêepsìrin sàmə̌ə

ผมเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ จะต้องเข้าข้างเทพศิรินทร์เสมอ

31. I guess we'll have a big time.

hěn càʔ sànùk kan yày láʔ

เห็นจะสนุกกันใหญ่ละ

32. Do you think Suankulaap is the best? ('is more expert?')

khun khít wâa, sǔankùlàap kèŋ kwàa rʉ̌ʉ

คุณคิดว่าสวนกุหลาบเก่งกว่าหรือ

skill

fǐimʉʉ

ฝีมือ

to be equal to (in size or quantity)

thâw

เท่า

to be evenly matched

thâwthâwkan

เท่าๆกัน

33. They're both about the same.

fǐim kɔ̂ʔ phɔɔ thâwthâwkan láʔ khráp

ฝึมือก็พอเท่าๆกันละครับ

therefore

phrɔ́chànán

เพราะฉะนั่น

heart or spirit

cay

ใจ

to root for

ʔaw cay chûay

เอาใจช่วย

side

fàay

ฝั่ง

34. But Sanit and I are old Suankulaap students, so ('therefore') we have to root for Suankulaap.

tɛ̀ɛ khun sànìt lɛ́ʔ phǒm pen nákrian kàw sǔankùlàap phrɔ́chànán raw càʔ tɔ̂ŋ ʔaw cay chûay fàay sǔankùlàap

แต่คุณสนิทและผมเป็นนักเรียนเก่าสวนกุหลาบเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใจช่วยฝั่งสวนกุหลาบ
 

35. That's right. I'd forgotten sanit and you were old Suankulaap students.

ciŋ sii khráp. phǒm lʉʉm pay wâa, khun sànìt lɛ́ʔ khun pen nákrian kàw sǔankùlàap

จริงสิครับ ผมลืมไปว่า คุณสนิทและคุณเป็นนักเรียนเก่าสวนกุหลาบ

to quit

lə̂ək

เลิก

36. That's all. Good-bye.

lə̂ək kan náʔ khráp sàwàddi

เลิกกันนะครับ สวัสดี

37. Good-bye.

sàwàddii khráp

สวัสดีครับ

how

ŋay

ไง

38. How about it? Is he going?

pen ŋay. khǎw càʔ pay dûay mǎy khráp

เป็นไง เขาจะไปด้วยไหมครับ

39. Yes, and we've got a bet on, too.

pay sii, lɛ́ʔ raw dây phánan kan wáy dûay

ไปสิและเราจะได้พนันกันไว้ด้วย

to promise

sǎnyaa

สัญญา

40. I promised we'd go get him in half an hour. Let's go get dressed.

phǒm sǎnyaa wâa càʔ pay ráp khǎw ʔìik khrʉ̂ŋ chûamooŋ raw pay tɛ̀ɛŋtua kan thə̀ət

ผมสัญญาว่าจะไปรับเขาอีกครึ่งชั่วโมง เราไปแต่งตัวกันเถอะ