Useful Words

ʔàat อาจ may, might
ʔaahǎanklaaŋwan อาหารกลางวัน lunch
ʔùn อุ่น to be warm
bàay บ่าย afternoon
baaŋthii บางที sometimes, maybe, perhaps
bon บน on
bòn บ่น to complain
cʉŋ จึง so, as a consequence
chàlə̌əm (or) lə̌əm เฉลิม (หรือ) เหลิม (name for a man)
chàlǔay (or) lǔay ฉลวย (หรือ) หลวย (name for a woman)
fàŋ ฝั่ง bank (of a river), shore (of the sea)
hàt หัด to practice
hàatsaay หาดทราย beach
yîŋ ยิ่ง the more, increasingly
kèŋ เก่ง to be expert; expertly
klaaŋ กลาง middle
klaaŋwan กลางวัน daytime
khɛ̌ŋ คิด to be hard, firm
khlʉ̂ʉn คลื่น wave
khrʉ̂aŋtɛ̀ɛŋtua เครื่องแต่งตัว clothes
lam ลำ (classifier for boats and for certain other objects that float)
lûuk ลูก (classifier for waves)
lʉ̌aŋ เหลือง to be yellow
lʉ́k ลึก to be deep
mɛ̂ɛnáam แม่น้ำ river
ninthaa นินทา to gossip
nôon โน้น yonder
nʉ̀ay เหนื่อย to be tired, fatigued
pen เป็น to be able to (because of knowing how)
plìan เปลี่ยน to change, alter
phaaylǎŋ ภายหลัง after, afterwards
phaaynay ภายใน inside of, within
phʉ̂a เพื่อ for, in order to
phʉ̂a càʔ เพื่อจะ in order to
rew เร็ว to be fast, soon; quickly, rapidly, speedily, soon
ruam ร่วม to combine
rʉabay เรือใบ sailboat
saay ทราย sand
sǎmlák สำลัก to strangle (on something)
sǎmláknáam สำลักน้ำ to drown
sɔ̌ɔn สอน to teach
sʉ̂aʔàapnáam เสื้ออาบน้ำ bathing-suit
tàak dɛ̀ɛt ตากแดด to sun oneself, take a sunbath
tòkcay ตกใจ to be frightened
tʉ̂ʉn ตื้น to be shallow
thálee ทะเล sea
thamhây ทำให้ to cause
thiaw เทียว exactly, quite
thʉ̌ŋ yàaŋray kɔ̂ʔ dii ถึงอย่างไรก็ดี nevertheless, however, even so
wâay ว่าย (abbreviation for waaynaam)
wǎy ไหว to be able to, to be capable of
wâaynáam ว่ายน้ำ to swim