BASIC SENTENCES

to swim

wâaynáam

ว่ายน้ำ

1. What time'll we go swimming today?

wanníi raw càʔ pay wâaynáam kan mʉ̂aray khráp.

วันนี้เราจะไปว่ายน้ำกันเมื่อไรครับ

afternoon

bàay
บ่าย

2. I think around three'd be fine.

phǒm khít wâa, raaw bàay sǎam mooŋ hěn càʔ dii
ผมคิดว่า ราวบ่ายสามโมงเห็นจะดี

to be warm

ʔùn
อุ่น

3. It's hot [then], but the water's nice and warm.

ʔaakàt kamlaŋ rɔ̂ɔn, tɛ̀ɛ náam ʔùn dii.

อากาศกำลังร้อน แต่น้ำอุ่นดี

4. What do you think, chaluay? ('How do you see it?')

khun chàlǔay láʔ khráp, khun hěn yàaŋray.
คุณฉลวยละครับ คุณเห็นอย่างไร
it can be any time

mʉ̂aray kɔ̂ʔ dây

เมื่อไรก็ได้
5. Any time suits me.

sǎmràp dìchǎn, mʉ̂aray kɔ̂ʔ dây khâʔ

สำหรับดิฉัน เมื่อไรก็ได้ค่ะ
the more
yîŋ
ยิ่ง
to be fast
rew
เร็ว
6. The sooner ('faster') the better, because I like to swim.
yîŋ rew yîŋ dii, phrɔ́ʔ dìchǎn chɔ̂ɔp wâaynáam.
ยิ่งเร็วยิ่งดี เพราะดิฉันชอบว่ายน้ำ
7. I like to, too.
phǒm kɔ̂ʔ chɔ̂ɔp mʉ̂ankan.
ผมก็ชอบเหมือนกัน
middle
klaaŋ
กลาง
daytime
klaaŋwan
กลางวัน
lunch
ʔaahǎanklaaŋwan
อาหารกลางวัน
after
phaaylǎŋ
ภายหลัง
to change
plìan
เปลี่ยน
clothes
khrʉ̂aŋtɛ̀ɛŋtua
เครื่องแต่งตัว
8. All right, after lunch, let's go change clothes,
thâa yàaŋ nán, phaaylǎ ráppràthaan ʔaahǎanklaaŋwan, raw pay plìan khrʉ̂aŋtɛ̂ɛŋtua,
ถ้าอย่างนั้น ภายหลังรับประทานอาหารกลางวัน เราไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว
to walk for pleasure
dəən lên
เดินเล่น
9. then go for a walk along the beach; how's that?
lɛ́ɛw pay dəən lên thîi chaayhàat, càʔ dii mǎy.
แล้วไปเดินเล่นที่ชายหาด จะดีไหม
to get in the water
loŋ náam
ลงน้ำ

on

bon
บน

bank or shore

fàŋ
ฝั่ง
10. We can get in the water or stay on shore, everybody to his own liking. ('Whoever wants to get in the water can [do so], whoever wants to stay on shore can [do so].')
khray yàak càʔ loŋ náam kɔ̂ʔ dây, khray yàak càʔ yùu bon fàŋ kɔ̂ʔ dây.
ใครอยากจะลงน้ำก็ได้ ใครอยากจะอยู่บนฝั่งก็ได้
11. Fine.
mɔ̀ʔ thiidiaw khráp.
เหมาะทีเดียวครับ
12. I think so, too. ('I agree.')
dìchǎn kɔ̂ʔ hěn dûay khâʔ.
ดิฉันก็เห็นด้วยคะ
13. How about chaluay? Isn't she dressed yet?
khun chàlǔay lâʔ khráp, tɛ̀ɛŋtua yaŋ mây sèt ʔìik rʉ̌ʉ
คุณฉลวยละครับ แต่งตัวยังไม่เสร็จอีกหรือ
14. She'll be along in a minute; women, you know, always take a lot of time to get dressed ('always dress slowly').
dǐaw kɔ̂ʔ khoŋ càʔ maa, phûuyǐŋ lá kɔ̂ʔ tɛ̀ɛŋtua cháa sàmə̌ə.
เดี๋ยวก็คงจะมาผู้หญิงละก็แต่งตัวช้าเสมอ

yonder

nôon
โน้น

bathing-suit

sʉ̂aʔàapnáam
เสื้ออาบน้ำ

to be yellow

lʉ̌aŋ (or) sǐilʉ̌aŋ

เหลือง (หรือ) สีเหลือง

15. There she comes now, wearing a yellow bathing-suit.
nôon nɛ̂ʔ, khun chàlǔay maa lɛ́ɛw, sày sʉ̂aʔàapnáam sǐilʉ̌aŋ.
โน้นแน่ะ คุณฉลวยมาแล้ว ใส่เสื้ออาบน้ำสีเหลือง
16. Been waiting long?
khɔɔy naan mǎy kháʔ.
คอยนานไหมคะ
to talk about
phûut thʉ̌ŋ
พูดถึง

exactly or quite

thiaw
เทียว

17. Not very long. We were just talking about you.

mây naan nák dɔ̀ɔk, raw kamlaŋ phûut thʉ̌ŋ khun yùu thiaw.
ไม่นานนักดอก เรากำลังพูดถึงคุณอยู่เทียว

to gossip

ninthaa
นินทา

18. Was it bad? ('Were you gossiping about me?')

khun ninthaa dìchǎn rʉ̌ʉ kháʔ.
คุณนินทาดิฉันหรือคะ
19. Not at all. chalm was telling me you always get dressed quickly.
plàaw khráp, khun chàlə̌əm bɔ̀ɔk wâa, khun tɛ̀ɛŋtua rew sàmə̌ə.
เปล่าครับ คุณเฉลิมบอกว่า คุณแต่งตัวเร็วเสมอ
to complain
bòn
บ่น
to complain about
bòn thʉ̌ŋ
บ่นถึง

20. No he wasn't ('that's not true'); he's always complaining about me [being so slow] getting dressed.

mây ciŋ, khun phîi bòn thʉ̌ŋ rʉ̂aŋ kaantɛ̀ɛŋtua khɔ̌ɔŋ dìchǎn sàmə̌ə.
ไม่จริง คุณพี่บ่นถึงเรื่องการแต่งตัวของดิฉันเสมอ

21. There're a lot of people [here] today.

mɛ̌ɛ, wanníi khon mâak ciŋ.
แหม วันนี้คนมากจริง
sometimes or perhaps
baaŋthii.
บางที

may or might

ʔàat (or) ʔàat càʔ
อาจ (หรือ) อาจจะ

22. Maybe we'll meet someone we know.

baaŋthii raw ʔàat càʔ phóp khon thîi raw rúucàk bâaŋ.
บางทีเราอาจจะพบคนที่เรารู้จักบ้าง

in order to

phʉ̂a (or) phʉ̂a càʔ
เพื่อ (หรือ) เพื่อจะ
23. Yes, everybody comes to Huahin for the air ('in order to get out in the air').
khráp, khraykhray kɔ̂ʔ maa thîi hǔahǐn phʉ̂a tàak ʔaakàat.
ครับ ใครใครก็มาที่หัวหินเพื่อตากอากาศ
to sun oneself
tàak dɛ̀ɛt
ตากแดด
to combine
ruam
รวม
including me
ruam tháŋ phǒm dûay
รวมทั้งผมด้วย
24. And lots of people come for the sun, including me.
lɛ́ʔ lǎay khon maa phʉ̂a càʔ tàak dɛ̀ɛt, ruam tháŋ phǒm dûay.
และหลายคนมาเพื่อจะตากแดด รวมทั้งผมด้วย
name for a woman
chàlǔay
ฉลวย

25. If you and chaluay want to get in the water, go ahead;

thâa khun lɛ́ʔ nɔ́ɔŋ lǔay yàak càʔ loŋ náam, kɔ̂ʔ chəən thə̀ət;
ถ้าคุณและน้องฉลวยอยากจะลงน้ำ ก็เชิญเถิด

sand

saay
ทราย

beach

hàatsaay
หาดทราย
sailboat
rʉabay
เรือใบ
sea
thálee
ทะเล
26. I'll find a place to sit on the beach so I can ('in order to') watch the sailboats on the water ('in the sea').
phǒm càʔ hǎa thîinâŋ bon hàatsaay, phʉ̂a càʔ duu rʉabay nay thálee.
ผมจะหาที่นั่งบนหาดทรายเพื่อจะดูเรือใบในทะเล
27. (Speaking to her brother:) All right. (Speaking to kasom:) Let's go in!
taamcay phîi. raw pay loŋ náam kan thə̀ət.
ตามใจ เราไปลงน้ำกันเถิด
to be deep
lʉ́k
ลึก

to be hard

khɛ̌ŋ
แข็ง

to be tired

nʉ̀ay
เหนื่อย
28. Now don't go out where the water's deep, because I can't swim very well yet ('still can't swim hard'), and I may get tired quickly.
yàa ʔɔ̀ɔk pay thîi náam lʉ́k nák náʔ khráp, phrɔ́ʔ phǒm yaŋ wâaynáam mây khɛ̌ŋ, lɛ́ʔ ʔàat càʔ nʉ̀ay rew.
อย่าออกไปที่น้ำลึกนะครับ เพราะผมยังว่ายน้ำไม่แข็ง และอาจจะเหนื่อยเร็ว
wave
khlʉ̂ʉn
คลื่น
classifier for wave
lûuk
ลุก
to cause
thamhây
ทำให้

to be frightened

tòkcay
ตกใจ

29. Besides, [those] big waves scare me ('cause me to be frightened').

nɔ̂ɔkcàak nán, khlʉ̂ʉn lûuk tootoo thamhây phǒm tòkcay sàmə̌ə.
นอกจากนั้น คลื่นลูกโตๆทำให้ผมตกใจเสมอ

30. Never mind! ('It doesn't matter!')

mây pen ray dɔ̀ɔk khâʔ
ไม่เป็นไรดอกคะ

to drown

sǎmláknáam
สำลักน้ำ

to be able to

wǎy
ไหว
to strangle (on something)
sǎmlák
สำลัก

name for a man

chàlə̌əm (or) lə̌əm
 เฉลิม (หรือ) เหลิม

31. If you drown, I'll help you; [and] if I can't help you, I'll call chalm to come help.

thâa khun sǎmláknáam, dìchǎn càʔ chûay; thâa dìchǎn chûay mây wǎy, càʔ rîak phîi lə̌əm hây maa chûay.
ถ้าคุณสำลักน้ำ ดิฉันจะช่วย ถ้าดิฉันช่วยไม่ไหว จะเรียกพี่เหลิมให้มาช่วย

nevertheless

thʉ̌ŋ yàaŋray kɔ̂ʔ dii
ถ้าอย่างไรก็ดี

to practice

hàt
หัด

to swim

wâay
ว่าย

to be shallow

tʉ̂ʉn
ตื้น

32. Just the same, I'd better not swim out to where the water's deep; I ought to practice where it's shallow first.

thʉ̌ŋ yàaŋray kɔ̂ʔ dii, phǒm mây khuan wâay ʔɔ̀ɔk pay thîi náam lʉ́k nák, khuan càʔ hàt wâay thîi náam tʉ̂ʉn sǐa kɔ̀ɔn.
ถึงอย่างไรก็ดี ผมไม่ควรว่ายออกไปที่น้ำลึกนัก ควรจะหัดว่ายน้ำที่ตื้นก่อน
to be expert
kèŋ
เก่ง
33. You swim awfully well ('expertly').
mɛ̌ɛ, khun wâaynáam kèŋ thiidiaw.
แหม คุณว่ายน้ำเก่งทีเดียว
inside of
phaaynay
ภายใน
34. Thanks. If you practice every day, inside of a couple of weeks, you'll [be able to] swim well, too.
khɔ̀ɔpkhun khâʔ. thâa khun hàt thûkthúk wan, phaaynay sɔ̌ɔŋ ʔaathít, khun kɔ̂ʔ càʔ wâay kèŋ mʉ̌ankan.
ขอบคุณคะ ถ้าคุณหัดทุกๆวัน ภายในสองอาทิตย์ คุณก็จะว่ายเก่งเหมือนกัน
to know how to

pen

เป็น

35. When did you learn to swim ('become able to swim')?
khun wâaynáam pen mʉ̂aray khráp.
คุณว่ายน้ำเป็นเมื่อไรครับ
to teach
sɔ̌ɔn
สอน
to teach how
sɔ̌ɔn hây
สอนให้
last summer
mʉ̂a nâarɔ́ɔn kɔ̀ɔn
เมื่อหน้าร้อนก่อน
36. Chalm taught me last summer.
phîi lə̌əm sɔ̌ɔn hây mʉ̂a nâarɔ́ɔn kɔ̀ɔn khâʔ
พี่เหลิมสอนให้เมื่อหน้าร้อนก่อนคะ
river
mɛ̂ɛnáam
แม่น้ำ
so
cʉŋ
จึง
37. Our house is near the river, so we get to go swimming all the time.
bâan raw yùu klây mɛ̂ɛnáam, cʉŋ dây pay wâaynáam sàmə̌ə
บ้านเราอยู่ใกล้แม่น้ำ จึงได้ไปว่ายน้ำเสมอ