Useful Words

 

THAI LISTENING AIDS ENGLISH
คอย khɔɔy to wait
นึก

nʉ́k

to think

เสียใจ

sĭacay

to be sorry

บังเอิญ

baŋʔəən

accidentally

เกิด

kə̀ət

to originate

เกิดขึ้น

kə̀ət   khʉˆn

to happen

เครื่องยนต์

khrʉˆaŋyon

(or)  khrʉˆaŋ

motor

เสีย

sĭa

to break down

ตาม

taam

to follow

ตามทาง

taam  thaaŋ

along the way

เลย

ləəy

so

ทัน

than

to be on time

มาไม่ทัน

maa  maˆy   than

to miss (a train)

นาฬกา

naalíka

o'clock

ตั๋ว

tŭa

ticket

ใบ

bay

classifier for tickets

กลัว

klua

to fear

แน่น

nɛˆɛn

to be crowded

ที่นั่ง

thiˆinaˆŋ

seat

ตั๋วไปกลับ

tŭapayklàp

round-trip ticket

ขาไป

khăapay

the trip going

จ่าย

càay

to pay

หัวหิน

hŭahĭn

Huahin

มากมาย

maˆakmaay

to be numerous

ใครๆ

khraykhray

anyone whatsoever

ตาก

tàak

to expose to

ตากอากาศ

tàak   ʔaakàat

to go for an outing

('to be exposed to the air')

ในหน้าร้อน

nay  naˆarɔ́ɔn

in the summertime

เสบีย

sàbiaŋ

food supplies

รถเสบียง

rótsàbiaŋ

dining-car

พอใจ

phɔɔcháy

to be passable or   rather

นักเรียน

nákrian

student

ปี

pii

year

ครั้ง

khráŋ

time

แรก

rɛ́ɛk

first

อ่าน

ʔàan

to read

เรื่อง

rʉˆaŋ

subject  or   on the subject of

การเที่ยว

kaanthiˆaw

going around

ชาวพื้นเมือง

chaawphʉ́ʉnmʉaŋ

inhabitant

นักท่องเที่ยว

nákthɔˆŋthiˆaw

tourist

ชาย

chaay

edge or shore

หาด

hàat

beach or shore

ชายหาด

chaayhàat

beach

เต็ม

tem

to be full

สถานี

sàthaˆanii

station

ราชบุรี

raˆatchábùrii

(or)  raˆatburii

Ratchaburi

กิโลเมตร

kìloomét

kelometer

ต่อ

tɔ̀ɔ

to continue

ต่อไป

tɔ̀ɔ   pay

further on

เพชรบุรี

phétchábùrii

(or)  phétbùrii

Phetchaburi

ท่าน

thaˆn

he or she or they