Conversation

 

Basic Sentences

pràsŏm
Gosh, I've been waiting a long time;  I thought you weren't coming.
แหม คอยเสียนาน นึกว่าจะไม่มาเสียแล้ว
mɛˆɛ,  khɔɔy  sĭa  naan,  nʉ́k  waˆa,  càʔ   maˆy  maa  sĭa  lɛ́ɛw

soundbutton.gif (564 bytes)

How come you're so late?
ทำไมช้านักล่ะคะ
thammay  cháa   nák  láʔ  kháʔ

soundbutton.gif (564 bytes)

prasăan
Sorry!
เสียใจครับ
sĭacay  khráp

soundbutton.gif (564 bytes)

I had trouble finding ('couldn't find') a taxi,
ผมหารถแท็กซี่ไม่ได้
phŏm  hăa  rótthɛ́ksiˆi  maˆy  daˆy

soundbutton.gif (564 bytes)

[and] as soon as I got one the motor broke down   ('the motor accidentally happened to break down along the way'),
พอได้คันหนึ่ง ก็บังเอิญเกิดเครี่องเสีย ขึ้นตามทาง
phɔɔ  daˆy  khan  nʉ̀ŋ  kɔˆʔ   baŋʔəən  kə̀ət  khrʉˆaŋ  sĭa  khʉˆn  taam  thaaŋ

soundbutton.gif (564 bytes)

so I had to find ('look for') another ('a new') one.
เลยต้องหาคันใหม่
ləəy  tɔˆɔŋ  hăa  khan  mày

soundbutton.gif (564 bytes)

I thought I'd missed it ('would have already missed it')
นึกว่า จะมาไม่ทันเสียแล้ว
nʉ́k  waˆa  càʔ  maa  maˆy   than  sĭa  lɛ́ɛw

soundbutton.gif (564 bytes)

What time is it now?
นี่เวลาเท่าไหร่แล้วครับ
niˆi  weelaa  thaˆwray  lɛ́ɛw  láʔ   khráp

soundbutton.gif (564 bytes)

pràsŏm
Two ('fourteen o'clock').
สิบสี่นาฬิกาแล้วค่ะ
sìpsìi   naalíkaa  lɛ́ɛw  khaˆʔ

soundbutton.gif (564 bytes)

We've got seven minutes.
เรายังมีเวลาอีกสักเจ็ดนาที
raw  yaŋ  mii weelaa  ʔìik  sàk  cèt  naathii

soundbutton.gif (564 bytes)

prasăan
Did you get ('buy') the tickets?
คุณซื้อตั๋วแล้วครับ
khun  sʉ́y  tŭa  lɛ́ɛw  rʉ̆y   khráp

soundbutton.gif (564 bytes)

pràsŏm
Yes, I got two second class tickets.
ค่ะ ซื้อตั๋วชั้นที่สอง สองใบ
khaˆʔ, sʉ́y   tŭa  chán  thiˆisɔ̆ɔŋ  sɔ̆ɔŋ   bay.

soundbutton.gif (564 bytes)

I'd have got third class tickets [but] I was afraid it'd be so ('too') crowded we couldn't find seats,
อยากซื้อตั๋วชั้นที่สาม แต่กลัวว่าคนจะแน่นเกินไป หาที่นั่งไม่ได้
càʔ  sʉ́y  tŭa  chán   thiˆisăam,  kɔˆɔʔ   klua  waˆa, khon  càʔ nɛˆɛn  kəən  pay,  hăa  thiˆinaˆŋ   maˆy  daˆy,

soundbutton.gif (564 bytes)

and first class is too expensive
และชั้นที่หนึ่งก็แพงเกินไป
lɛ́ʔ  chán  thiˆinʉ̀ŋ   kɔˆʔ  phɛɛŋ  kəən  pay

soundbutton.gif (564 bytes)

prasăan
Second class is fine.
ชั้นที่สองก็เหมาะแล้ว
chán  thiˆisɔ̆ɔŋ  kɔˆʔ   mɔ̀ʔ  lɛ́ɛw

soundbutton.gif (564 bytes)

Did you get round-trip or one-way tickets?
คุณซื้อตั๋วไปกลับ หรือตั๋วสำหรับขากลับเท่านั้น
khun sʉ́y  tuˆapayklàp  rʉ̆y   tŭa  sămráp   khăapay  thaˆwnán

soundbutton.gif (564 bytes)

pràsŏm
Round-trip---it's cheaper.
ตั๋วไปกลับค่ะ เพราะถูกกว่า
tŭapayklàp   khaˆʔ,  phrɔ́ʔ  thùk  kwàa

soundbutton.gif (564 bytes)

prasăan
How much were they?  I'll pay you
 ราคาเท่าไหร่ครับ  ผมจะจ่ายเงินให้
raakhaa  thaˆwray   khráp,  phŏm  càʔ  càay  ŋen   haˆy

soundbutton.gif (564 bytes)

pràsŏm
Twelve seventy-five,
ราคาสิบสองบาท เจ็ดสิบห้าสตางค์
raakhaa  sìpsɔ̆ɔŋ  bàat  cètsìbhaˆa  sàtaaŋ

soundbutton.gif (564 bytes)

but you don't have to pay me now,
แต่คุณไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวนี้หรอกค่ะ
tɛ̀ɛ  khun  maˆy  tɔˆŋ càay   dĭawníi  rɔ̀ɔk   khaˆʔ

soundbutton.gif (564 bytes)

you can wait till we get to Huahin.
คอยให้ไปถึงหัวหินเสียก่อนก็ได้
khɔɔy  haˆy  pay  thʉ̆ŋ  hŭahĭn  sĭa   kɔ̀ɔn  kɔˆʔ  daˆy

soundbutton.gif (564 bytes)

prasăan
Thanks!
ขอบคุณครับ
khɔ̀ɔpkhun  khráp

soundbutton.gif (564 bytes)

pràsŏm
Look at the people!  There's really a mob of them.
 ดูคนสิคะ มากมายจริงๆ
duu  khon  sii kháʔ   maˆakmaay  ciŋciŋ

soundbutton.gif (564 bytes)

prasăan
Yes, everybody likes to go vacationing at Huahin in the summertime,
ครับ ใครๆก็อยากไปตากอากาศที่หัวหินในหน้าร้อน
khráp  khraykhray   kɔˆʔ  yàak  tàak  ʔaakàat   thiˆi  hŭahĭn   nay  naˆarɔ́ɔn

soundbutton.gif (564 bytes)

pràsŏm
We didn't bring any food,
เราไม่มีอาหารมาเลย
raw  maˆy  mii  ʔaahăan  maa   ləəy,

soundbutton.gif (564 bytes)

[so] I guess we'll have to eat in the diner
เห็นจะต้องไปรับประทานอาหารที่รถเสบียง
hĕn  càʔ  tɔˆŋ  pay  ráppràthaan  ʔaahăan   thiˆi  rótsàbiaŋ

soundbutton.gif (564 bytes)

prasăan
All right.  The food's good ('rather good') and not too expensive.
ครับ อาหารที่นั่นดีพอใช้ และไม่แพงเกินไป
khráp,  ʔaahăan  thiˆinaˆn  dii phɔɔcháy   lɛ́ʔ  maˆy  phɛɛŋ kəən  pay

soundbutton.gif (564 bytes)

pràsŏm
Have you ever been ('gone') to Huahin?
คุณเคยไปหัวหินไหมคะ
khun  khəəy  pay   hŭahĭn  măy   kháʔ

soundbutton.gif (564 bytes)

prasăan
Yes.  When I was still in school ('still a student'), Dad took us to Huahin every year.
ครับ เมื่อผมยังเป็นนักเรียน คุณพ่อพาเราไปหัวหินทุกปี
khráp.  mʉˆa  phŏm  yaŋ   pen  nákrian,  khun  phɔˆɔ   phaa  raw  pay  hŭahĭn   thúk  pii

soundbutton.gif (564 bytes)

At that time, he had a house there.
เวลานั้นท่านมีบ้านที่นั่น
weelaa  nán  thaˆn  mii  baˆan  thiˆinaˆn

soundbutton.gif (564 bytes)

Have you ever been there?
 คุณล่ะครับ เคยไปที่นั่นไหม
khun  láʔ  khráp,  khəəy  pay  thiˆinain  măy

soundbutton.gif (564 bytes)

pràsŏm
No, this is the first time.
ยังไม่เคยค่ะ นี่เป็นครั้งแรก
yaŋ maˆy   khəəy  khaˆʔ,  niˆi  pen  khráŋ  rɛˆɛk

soundbutton.gif (564 bytes)

I used to read about going to Huahin, but I've never gone.
เคยอ่านเรื่องการเที่ยวที่หัวหิน แต่ไม่เคยไป
khəəy  tɛ̀ɛ  ʔàan  rʉˆaŋ  kaanthiˆaw   thiˆi  hŭahĭn,   tɛ̀ɛ  maˆy  khəəy  pay

soundbutton.gif (564 bytes)

Are there a lot of people there?
ที่นั่นมีคนมากไหมคะ
thiˆinaˆn   mii  khon  maˆak  măy   kháʔ

soundbutton.gif (564 bytes)

prasăan
There're not very many inhabitants, but there're lots of tourists.
ชาวพื้นเมืองไม่มากนัก แต่นักท่องเที่ยวมากจริงๆ
chaawphʉ́ʉnmʉaŋ  maˆy  maˆk  nák,  tɛ̀ɛ   nákthɔˆŋthiˆaw   maˆak  ciŋciŋ

soundbutton.gif (564 bytes)

Every summer, the beach is simply jammed!
ทุกๆหน้าร้อน  ที่ชายหาดมีคนเต็ม
thúkthúk   naˆarɔ́ɔn,  thiˆi  chaayhàat  mii  khon   tem

soundbutton.gif (564 bytes)

pràsŏm
We just passed Ratchaburi Station; do we have to go much further?
 เราเพิ่งผ่านสถานีราชบุรี ต้องไปอีกไกลไหมคะ
raw  phəˆŋ  phàan  sàthăanii   raˆatchábu1rii,  tɔˆŋ  pay  ʔìik   klay  măy  kháʔ

soundbutton.gif (564 bytes)

prasăan
No, about a hundred and ten kilometers
ไม่ไกลนักครับ  ราวๆหนึ่งร้อยกิโลเมตร
maˆy  klay  nák  khráp,  raawraaw  nʉ̀ŋ  rɔ́ɔy  sìp   kìloomét

soundbutton.gif (564 bytes)