Exercise 2.

There are twelve groups of words or phrases below. Each group contains one word which does not belong with the rest of the words of the group. If you know the meanings of all the words, you will have no trouble spotting the misfit.

Group 1.

a. koon nùat
b. duu na
̌ŋ
c. wi
̌i phǒm
d. la
́aŋ nâa
e. si
̌i fan
f. 
ʔàabnáam

Group 2.

a. kuncɛɛ
b. lom
c. fa
́arɔ́ɔŋ
d. hi
̀máʔ
e. d
ɛ̀ɛt
f. me
̂ek
g. phra
́ʔaathít
h. fo
̌n
i. na
́mkhɛ̌ŋ

Group 3.

a. phrûŋníi
b. waanni
́i
c. cha
́awníi
d. khon ni
́i
e. yen wanni
́i
f. m
ʉ̂a khʉʉnníi
g. m
ʉ̂a waanníi
h. kh
ʉʉnníi
i. wanni
́i

Group 4.

a. dam
b. si
̌inámtaan
c. d
ɛɛŋ
d. si
̌inámŋən
e. kha
̌aw
f. su
̌ay

Group 5.

a. ráantàtsʉ̂a
b. roo
ŋrian
c. ha
̂aŋ
d. roo
ŋrɛɛm
e. ra
́anʔaahǎan
f. roo
ŋpháyaabaan
g. khonsa
́kphâa
h. ra
́antàtphǒm
i. ra
́ankhǎaysʉ̂aphâa

Group 6.

a. wǐi
b. sa
̀bùu
c. mi
̂itkoon
d. yaasi
̌ifan
e. li
́nchák
f. pha
̂achéttua

Group 7.

a. sʉ̂afǒn
b. thu
̌ŋtháaw
c. mu
̀ak
d. r
ɔɔŋtháaw
e. ne
́kthay
f. to
̂m
g. kaa
ŋkeeŋ
h. s
ʉ̂achə́ət
i. s
ʉ̂achánnay

Group 8.

a. kɛɛŋkày
b. khaaw
c. na
̂arɔ́ɔn
d. pha
̀tnʉ́a
e. phri
́kthay
f. klu
̂ay
g. kha
̀nǒmpaŋ
h. so
̂m
i. kha
̀y
g. n
ʉ́amǔu
h. plaa
i. kl
ʉa
g. ma
́mûaŋ
h. pha
̀k
i. pha
̀tmǔuprîawwǎan

Group 9.

a. chɔ́ɔn
b. caan
c. mi
̂it
d. pr
ɛɛŋ
e. chaam
f. thu
̂ay

Group 10.

a. tiaŋ
b. to
́ʔ
c. na
̂atàaŋ
d. p
ə̀ət
e. pra
̀tuu
f. ka
̂wʔîi

Group 11.

a. fan
b. yaa
c. na
̂a
d. nu
̀at
e. m
ʉʉ
f. pho
̌m

Group 12.

a. mêek lɔɔy
b. fo
̌n tòk
c. lo
ŋmʉʉ
d. mii fa
́arɔ́ɔŋ
e. lom pha
́t
f. phra
́ʔaathít sɔ̀ɔŋsɛ̌ɛŋ