REVIEW
What would you say?

Some of the exercises below are a little different from those you have had previously. Several correct answers to the problem are given, first in Thai and later in English. Your task is to match up each Thai sentence with its corresponding English equivalent.

5. Miscellaneous sentences. Match up the Thai and the English.

a. phîichaay phǒm yùu thîi rooŋpháyaabaan. phǒm yàak càʔ pay yîam khǎw sàk nɔ̀ɔy.spkr.gif (282 bytes)
b. thîi rooŋpháyaabaan khǎw hây khon pay yîam weelaa nǎy khráp.spkr.gif (282 bytes)
c. khǎw hây khon pay yîam weelaa sɔ̌ɔŋ mooŋ thʉ̌ŋ sìi mooŋ khráp.spkr.gif (282 bytes)
d. thâa phǒm wâaŋ, phǒm càʔ pay yîam phîichaay khɔ̌ɔŋ khun dûay.spkr.gif (282 bytes)
e. wansǎw níi khun yùt ŋaan mǎy khráp.spkr.gif (282 bytes)
f. raw yùt ŋaan thúk wansǎw.spkr.gif (282 bytes)
g. raw rə̂əm khǎay khɔ̌ɔŋ weelaa pɛ̀ɛt mooŋ cháaw.spkr.gif (282 bytes)
h. phǒm khít wâa, pay duu nǎŋ sànùk kwàa pay sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ.spkr.gif (282 bytes)
i. ráanʔaahǎan yùu thaaŋ sáay mʉʉ lɛ́ʔ thàt càak nán mii rooŋrɛɛm yày thîi khun phák dây.spkr.gif (282 bytes)
j. thammay khun yaŋ mây pay rooŋrian. weelaa pɛ̀ɛt mooŋ sìphâa naathii lɛ́ɛw.spkr.gif (282 bytes)
k. thànǒn sǎay níi yaaw mâak. phǒm khít wâa, raw khuan càʔ khʉ̂n rótthɛ́ksîi.spkr.gif (282 bytes)
l. khun yàak càʔ châw bâan nán mǎy khráp. raakhaadʉan láʔ sǎamsìp bàat thâwnán.spkr.gif (282 bytes)
m. khâadooysǎan rótfay pay kruthêep thâwray khráp.spkr.gif (282 bytes)
n. mʉ̂a khun khâam sàphaan khun càʔ hěn bâan sǐikhǎaw yùu thaaŋ khwǎa mʉʉ. nân pen bâan phǒm.spkr.gif (282 bytes)
o. mʉ̂a fǒn tòk, khon dooymâak khʉ̂n rótraaŋ pay tham ŋaan.spkr.gif (282 bytes)