REVIEW
What would you say?

Some of the exercises below are a little different from those you have had previously. Several correct answers to the problem are given, first in Thai and later in English. Your task is to match up each Thai sentence with its corresponding English equivalent.

1. You and a friend are on a shopping trip. Here are some things you might want to say. Match up the Thai and the English.

a. phǒm rúusʉ̀k ʔûan khʉ̂n. hěn càʔ tɔ̂ŋ pay sʉ́ʉ sʉ̂akaaŋkeeŋ mày sàk chút.spkr.gif (282 bytes)
b. khǎw mii sʉ̂a lɛ́ʔ kaaŋkeeŋchánnay thúk chánít khǎay thîi hâaŋ nán.spkr.gif (282 bytes)
c. kaaŋkeeŋ tua níi sân kəən pay. phǒm sày mây dây.spkr.gif (282 bytes)
d. phǒm chɔ̂ɔp mii sʉ̂a lɛ́ʔ kaaŋkeeŋchánnay mâak, phrɔ́wâa tɔ̂ŋ sòŋ pay sák sàmə̌.spkr.gif (282 bytes)
e. thâa sʉ̂aphâa khun kháp kəən pay, khun khuan pay ráantàtsʉ̂a.spkr.gif (282 bytes)
f. mɛ̌ɛ, khun mii khɔ̌ɔŋ mâak ciŋ. pròot hây phǒm chûay thʉ̌ʉ bâaŋ sìʔ khráp.spkr.gif (282 bytes)
g. kɔ̀ɔn raw càʔ klàp bâan, raw khuan càʔ pay ráppràthaan kaafɛɛ kan sǐa kɔ̀ɔn.spkr.gif (282 bytes)
h. thîi tàlàat nán khǎw mii phǒnlámáay lǎay chánít.spkr.gif (282 bytes)
i. phǒm sàŋ hây khǎw tàt sʉ̂akaaŋkeeŋ thîi ráantàtsʉ̂a sɔ̌ɔŋ ʔaathít maa lɛ́ɛw.spkr.gif (282 bytes)
j.nîi nɛ̂ʔ, raw maa thʉ̌ŋ ráankhǎaysʉ̂aphâa lɛ́ɛw.spkr.gif (282 bytes)
k. phǒm càʔ pay thîi ráantàtsʉ̂a thîi yùu khâam thànǒn.spkr.gif (282 bytes)
l. mʉ̂a phǒm sèt thîi ráankhǎaysʉ̂aphâa, phǒm càʔ maa phóp khun thîi sìiyɛ̂ɛk.spkr.gif (282 bytes)
m. khray pen phûucàtkaan khɔ̌ɔŋ ráan níi.spkr.gif (282 bytes)
n. raw tɔ̂ŋ paay khâam thànǒn thîi sìiyɛ̂ɛk.spkr.gif (282 bytes)