FINDER LIST

ʔûan อ้วน to be fat, heavyset
châw เช่า to rent
chûamooŋ ชั่วโมง (clf.) hour
chút สูท (clf. for suits, sets)
hâaŋ ห้าง store, commercial firm
yaa ยา medicine
yàaŋray อย่างไร how, in what way, in what manner
jaasǐifan ยาสีฟัน toothpaste
yùt หยุด to stop, cease
klàp กลับ to return, go back
klay ไกล to be far, far away
klây ใกล้ to be close, near, nearby
kaaŋkeeŋchánnay กางเกงชั้นใน shorts (underwear, not sportswear)
kháp คับ to be tight (in fit)
khâadooyasǎan ค่าโดยสาร fare
khâam ข้าม to cross, to cross over, to step over; across
khìi ขี่ to ride
mîitkoon มีดโกน razor
nam นำ to lead, guide
nam thaaŋ นำทาง to lead the way
phɔɔdii พอดี just right
ráankhǎaysʉ̂aphâa  ร้านขายเสื้อผ้า clothing-store
ráantàtsʉ̂a ร้านตัดเสื้อ tailor-shop
rə̂əm เริ่ม to begin, start, commence
rót รถ car (of any kind)
rótyon รถยนต์ automobile
rótyonchâw รถยนต์เช่า taxi
rótraaŋ รถราง streetcar
rótthɛ́ksîi รถแท็กซี่ taxi
rooŋpháyaabaan รถพยาบาล hospital
rooŋrian โรงเรียน school
sǎay สาย (clf. for streets and long ribbon-like things)
sân สั้น to be short (in length)
sànùk สนุก to have fun, enjoy oneself, have a good time; it's fun
sàphaan สะพาน bridge
sʉ̂achánnay เสื้อชั้นใน undershirt
sʉ̂akaaŋkeeŋ เสื้อกางเกง suit (for a man)
tàlàat ตลาด market
troŋ ตรง to be straight, upright
thàt ถัด to be next to
thammay ทำไม why
thànǒn ถนน street
thʉ̌ʉ ถือ to hold, carry (while holding)
wanyùt วันหยุด day off, holiday, vacation
wansǎw วันเสาร์ Saturday