BASIC SENTENCES

Pràphan

1. What day is today?

wanníi pen wan ʔàray khráp

วันนี้เป็นวันอะไรครับ

Robert

Saturday

wansǎw
วันเสาร์

to stop (or to cease)

yùt
หยุด

day off (or holiday or vacation)

wanyùt
วันหยุด

2. Saturday, and it's my day off.

wansǎw khráp, lɛ́ʔ pen wanyùt khɔ̌ɔŋ phǒm
วันเสาร์และเป็นวันหยุดของผม

3. I'd like to go down town and do a little shopping.
('I want to go shop in town a little.')

phǒm yàak càʔ pay sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ thîi nay mʉaŋ sàk nɔ̀ɔy
 ผมอยากจะไปซื้อของที่ในเมืองซักหน่อย
4. Do you have anything to do?

khun mii ʔàray tham mǎy khráp

คุณมีอะไรทำไหมครับ
to lead (or to guide)

nam

นำ
to lead the way
nam thaaŋ
นำทาง
5. If you don't, I'd like for you to show me around a little.
('If you don't have, help lead the way [for] me a little.')
thâa mây mii, chûay nam thaaŋ phǒm pay sàk nɔ̀ɔy sii khráp
ถ้าไม่มี เชิญนำทางผมไปซักหน่อยสิครับ
6. I still don't know where things are.
('I still don't know where anything is at all.')
phǒm yaŋ mây rúu wâa, ʔàray yùu thîinǎy ləəy
ผมยังไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนเลย

Pràphan

7. O.K.

dây sii khráp
ได้สิครับ

to have fun

sànùk
สนุก
8. I'd like to go to town ('go around in town'), too; that'd be fun.
phǒm yàak càʔ pay thîaw nay mʉaŋ mʉ̌ankan; sànùk dii
ผมอยากจะไปเที่ยงในเมืองเหมือนกัน สนุกดี
car (of any kind)
rót
รถ
streetcar
rótraaŋ
รถราง
to get on a streetcar (or to catch a streetcar)
khʉ̂n rótraaŋ
ขึ้นรถราง
9. Let's go catch the streetcar at the corner.
raw pay khʉ̂n rótraaŋ kan thîi sìiyɛ̂ɛk thə̀ʔ khráp
เราไปขึ้นรถรางกันที่สี่แยกเถอะครับ

Robert

why
thammay
ทำไม
automobile
rótyon
รถยนต์
to rent
châw
เช่า
taxi
rótyonchâw
รถยนต์เช่า
10. Why, don't they have taxis?
thammay, khǎw mây mii rótyonchâw rʉ̌ʉ khráp
ทำไมเขาไม่มีรถยนต์เช่าหรือครับ

Pràphan

fare
khâadooysǎan
ค่าโดยสาร
11. Yes, but the fare's a lot higher.
mii khráp, tɛ̀ɛ khâadooysǎan phɛɛŋ kwàa mâak
มีครับ แต่ค่าโดยสารแพงกว่ามาก

Robert

12. How soon'll the streetcar come?
rótraaŋ càʔ maa mʉ̂aray khráp
รถรางจะมาเมื่อไหร่ครับ

Pràphan

13. In five minutes ('another five minutes').
ʔìik hâa naathi khráp
อีกห้านาทีครับ
hour
chûamooŋ
ชั่วโมง
14. There's one ('it comes') every half hour.
maa thúk khrʉ̂ŋ chûamooŋ
มาทุกครึ่งชั่วโมง

Robert

to be straight
troŋ
ตรง
to be just right
phɔɔdii
พอดี
15. There, the car came right on time.
(They get on the car.)
nôon nɛ́ʔ, rótraaŋ maa troŋ weelaa phɔɔdii
โน้น รถรางมาตรงเวลาพอดี
to start (or to begin)
rə̂əm
เริ่ม
16. Sit down! The car's starting off now.
('The streetcar is starting to leave already.')
nâŋ loŋ thə̀ʔ, rótraaŋ rə̂əm ʔɔ̀ɔk lɛ́ɛw
นั่งลงเถอะ รถรางเริ่มออกแล้ว
school
rooŋrian
โรงเรียน
17. That's a school, isn't it, that we're just passing?
nân rooŋrian, chây mǎy khráp, thîi raw phə̂ŋ phàan maa
นั่นโรงเรียน ใช่ไหมครับ ที่เราเพิ่งผ่านมา

Pràphan

to be next to
thàt
ถัด

next to that

thàt pay nán
ถัดไปนั้น
hospital
rooŋpháyaabaan
โรงพยาบาล

18. Yes, and next to it's a hospital.

khráp, lɛ́ʔ thàt pay nán pen rooŋpháyaabaan
 ครับ และถัดไปนั้นเป็นโรงพยาบาล

to cross (or across)

khâam
ข้าม
bridge
sàphaan
สะพาน
19. We're crossing the bridge now; in a little while [we]'ll be in town ('[we]'ll reach in town').
raw kamlaŋ khâam sàphaan lɛ́ɛw, ʔìik nɔ̀ɔy kɔ̂ʔ càʔ thʉ̂ŋ nay mʉaŋ
เรากำลังข้ามสะพานแล้ว อีกหน่อยก็จะถึงในเมือง

Robert

to get off (of a car)
loŋ
ลง
20. Where do we get off?
raw pay loŋ thîinǎy láʔ khráp
เราไปลงที่ไหนละครับ

Pràphan

street
thànǒn
ถนน
a street in Bangkok
phaahùrát
พาหุรัด
21. ([We] get off) at phaahurat Street.
loŋ thîi thànǒn phaahùrát khráp
ลงที่ถนนพาหุรัดครับ
clothing store
ráankhǎaysʉ̂aphâa
ร้านขายเสื้อผ้า
market
tàlàat
ตลาด

to be near (or to be close)

klây
ใกล้

22. There's [where] they have quite a few clothing stores and right near there they have markets, too.

thîinân khǎw mii ráankhǎaysʉ̂aphâa lǎay ráan, lɛ́ʔ miitàlàat yùu klâyklây dûay
ที่นั่นเขามีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้านและมีตลาดอยู่ข้างข้างด้วย

Robert

tailor-shop

ráantàtsʉ̂a
ร้านตัดเสื้อผ้า

23. I'd like to go to the tailor's first.

phǒm yàak càʔ pay thîi ráantàtsʉ̂a kɔ̀ɔn
ผมอยากจะไปที่ร้านตัดเสื้อก่อน
to be fat (or to be heavyset)
ʔûan
อ้วน
to get fat
ʔûan khʉ̂n
อ้วนขึ้น
suit (for a man)
sʉ̂akaaŋkeeŋ
เสื้อกางเกง
24. I'm getting fat [and I] have to buy a new suit.
phǒm ʔûan khʉ̂n mâak, tɔ̂ŋ sʉ́ʉ sʉ̂akaaŋkeeŋ mày
 ผมอ้วนขึ้นมากต้องซื้อกางเกงใหม่
to be tight (in fit)

kháp

ครับ

to be short (in length)

sân

สั้น

25. [My] coat's too tight and [my] pants're too short.

sʉ̂a kháp kəən pay lɛ́ʔ kaaŋkeeŋ sân kəən pay

เสื้อคับเกินไปและกางเกงสั้นเกินไป

Pràphan
26. Let's get off here.
raw loŋ kan thîinîi thə̀ʔ
เราลงกันที่นี่เถอะ
27. There's a tailor here.
mii ráantàtsʉ̂a thîinîi
มีร้านตัดเสื้อที่นี่
Robert
28. When I've finished at the tailor's, I'd like to buy a couple of shirts.

mʉ̂a sèt thîi ráantàtsʉ̂a lɛ́ɛw, phǒm yàak càʔ pay sʉ́ʉ sʉ̂achə́ət sàk sɔ̌ɔŋ tua

เมื่อเสร็จที่ร้านตัดเสื้อแล้ว ผมอยากจะไปซื้อเสื้อเชิ๊ตสักสองตัว

Pràphan
inner layer

chánnay

ชั้นใน

undershirt
sʉ̂achánnay
เสื้อชั้นใน
shorts (underwear, not sportswear)

kaaŋkeeŋchánnay

กางเกงชั้นใน

underwear
sʉ̂a lɛ́ʔ kaaŋkeeŋchánnay
เสื้อและกางเกงชั้นใน
29. Yes, and I'll buy some underwear.

khráp, lɛ́ʔ phǒm càʔ sʉ́ʉ sʉ̂a lɛ́ʔ kaaŋkeeŋchánnay bâaŋ

ครับ และผมจะซื้อเสื้อและกางเกงชั้นในบ้าง

store ('commercial firm')
hâaŋ
ห้าง
30. At the big stores they have everything.
thîi hâaŋ yày khǎw mii khɔ̌ɔŋ thúk chánít
ที่ห้างใหญ่เขามีของทุกชั้น
Robert
razor
mîitkoon
มีดโกน
medicine
yaa
ยา
toothpaste
yaasǐifan
ยาสีฟัน
31. Fine, I'll buy a razor and [some] toothpaste there, too.
dii lɛ́ɛw, phǒm càʔ dây sʉ́ʉ mîitkoon lɛ́ʔ yaasǐifan thîinân dûay
 ดีแล้วผมจะได้ซื้อมีดโกนและยาสีฟันที่นั่นด้วย
to return

klàp

กลับ

how (or in what way)

yàaŋray

อย่างไร

32. When [we]'re through, how'll we go back?
mʉ̂a sèt lɛ́ɛw, raw càʔ klàp kan yàaŋray láʔ khráp
เมื่อเสร็จแล้ว เราจะกลับกันอย่างไรล่ะครับ
Pràphan
taxi
rótthɛ́ksîi
รถแท็กซี่
to be far
klay
ไกล
to hold (or to carry while holding)

thʉ̌ʉ

ถือ

33. [I] guess it'd be better ('more suitable') to take a taxi, because it's [pretty] far and we['ll] have to carry a lot of things.

khʉ̂n rótthɛ́ksîi hěn càʔ mɔ̀ʔ kwà, phrɔ́ʔ klay, lɛ́ʔ raw tɔ̂ŋ thʉ̌ʉ khɔ̌ɔŋ mâak

ขึ้นรถแท็กซี่เห็นจะเหมาะกว่าเพราะไกลและเราต้องถือของมาก

Robert
to ride

khìi

ขี่

34. O.K., I like to ride [in] taxis.

dây khráp, phǒm chɔ̂ɔp khìi rótthɛ́ksîi

ได้ครับ ผมขี่รถแท็กซี่**

**This way of using the word "ขี่" is no longer common among the younger generation of Thai speakers. Instead, they use the word "นั่ง", which actually means "to sit".