ประเพณีสงกรานต์
แต่เดิมถือเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย มีกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายนของทุกปี

Songkran Festival Nationwide
Held annually from 13th to 15th April, Songkran marks the beginning of the traditional Thai New Year.


Back to the slideshow list

Back to the Thai home page