ไม้ใกล้ฝั่งwpe2.jpg (1143 bytes)
Mai klai fang
tree_bank.gif (12142 bytes)
Meaning:-

To have one foot in the grave.
(A tree near the bank.)