Listen to the last part of the story.

manii22_2.jpg (10763 bytes)

Maanii22 พ่อ "ดูซิ มานี ม้า แย่ ไหม"
Maanii22 มานี "เขา ไม่น่า ตี ม้า นะคะ พ่อ"
Maanii22 พ่อ "เขา เป็น เด็กดี ใช่ไหม มานี"
Maanii22 มานี "ไม่ใช่ ค่ะ"
Maanii22 พ่อ "มานี นับ ดูซิ เด็กดี กี่ คน"
Maanii22 มานี "หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า
เก้าคน ค่ะ พ่อ"
Maanii22 พ่อ "เด็ก ไม่ ดี มี กี่ คน"
Maanii22 มานี "หนึ่งคน ค่ะ"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Story22 Part I | Story22 Part II | Story22PartIII |
| Structure 22 | Practice 22 | Vocabulary 22 | Maanii Book I |
Author: Jenjit
1999