Maanii Readers: Book I


 บทที่ ๑
มานี
มานี มี ตา
กา
กา มี ตา
อา
อา มี ตา

 

บทที่ ๒

อา มี นา

นา มี งู

นา มี ปู

กา ดู ปู

งู ดู ปู

มานี มา นา อา

 

บทที่ ๓

นา มี รู งู

นา มี รู ปู

มานี พา โต มา หา อา

มานี พา โต มา นา

มานี พา โต หา ปู

มานี พา โต ดู ปู

 

บทที่ ๔

สีเทา

ชูใจ พา สี เทา ไป หา มานี

สีเทา ไป หา โต

โต ดีใจ

สีเทา ก็ ดี ใจ

สีเทา ไป หา โต ไวไว

มานี ดีใจ

ชูใจ ก็ ดีใจ

มานี มา หา ชูใจ ไวไว

 

บทที่ ๕

โต มี ตา

โต มี ขา

โต มี หู

หู โต มี อะไร

โต เอา ขา ถู หู

ถู ไป ถู มา

โต ถู หู ไวไว

 

บทที่ ๖

ปูนา มี สีดำ

โต ก็ มี หู สีดำ

หู โต มี ปู นา

มานี จะ ตี ปู นา

ปูนา ไป ใน รู

มานี เท ยา ทา หู โต

มานี ทา ยา เบา เบา

โต เอา ขา เกา หู

 

บทที่ ๗

ชูใจ กำ มือ

ชูใจ กำ อะไร ใน มือ

มานี ขอ ดู มือ ชูใจ

มี อะไร ใน มือ ชูใจ

ชูใจ แบ มือ

มานี แล ดู มือ ชูใจ

 

บทที่๘

ชูใจ ถือ อะไร

ชูใจ ถือ โบ ใน มือ

ชูใจ ชู โบ

มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ

มานี แบ มือ ขอ โบ

โต ชู คอ ดู โบ

โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ

มานี ดุ โต

 

 บทที่๙

สีเทา ดู ใบ บัว

ชูใจ แล ดู สีเทา

สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว

มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว

สีเทา มัว ดู อะไร

ชูใจ ไป หา สีเทา

ชูใจ ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว

 

บทที่ ๑๐

ชูใจ เกา คอ สีเทา เบาเบา

สีเทา ชู คอ พอใจ

มานี หัวเราะ

โต มา หา มานี

มานี เกา หัว โต

โต ชู คอ ดีใจ

ชูใจ หัวเราะ

มานี พอใจ

 

 บทที่๑๑

ปิติ ขี่ ม้า

ปิติ เกาะ คอ ม้า

เขา งอ เข่า เวลา ขี่

มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า

ม้า ตัว นี้ แก่

ปิติ ให้ ชื่อ ว่า เจ้าแก่

โต ดู เจ้าแก่

สีเทา ก็ ดู เจ้าแก่

 

 บทที่๑๒

เจ้าแก่ เข้า มา หา โต

ขา เจ้าแก่ ดู เกะกะ

โต เห่า เจ้าแก่

มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า

โต ก็ ไม่ เห่า

เจ้าแก่ เข้าไป หา สีเทา

สีเทา ขู่ ฟู่ฟู่

ชูใจ ดุ สีเทา ไม่ ให้ ขู่

สีเทา ก็ ไม่ ขู่

เจ้าแก่ พอใจ

 

บทที่๑๓

ปิติ ว่า เขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา

ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู แยะ

มี นก มี หมี และ มี กระรอก

ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ

มานี และ ชูใจ พอใจ

มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา

ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป

เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ

ปิติ  ว่า พา ไป ก็ ได้

 เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ ชูใจ มา รอ ที่ นี่

ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป

 

บทที่๑๔

ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ

พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่

ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป     มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป

ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี

 

บทที่ ๑๕

ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน   พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ

ปิติ ลา มานี และ ชูใจ   เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา

ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน    มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ

มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน     ที่ บ้าน มี จำปี

ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ

 

บทที่ ๑๖

มานี พา โต ไป บ้าน     มานี เข้า ไป หา พ่อ

พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี     พ่อ นอน อ่าน นิทาน

พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน     มานี ไป ทำ อะไร มา

มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ

ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู

มี นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี

มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป

พ่อ ว่า จะ พา ไป

 

บทที่๑๗

แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่อ และ จาน ใส่ มะม่วง

มานี เห็น แม่ ก็ ดีใจ

มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง

โต ก็ นอน บน เสื่อ

แม่ วาง จาน ให้ มานี

มานี ถือ มะม่วง ใน จาน

แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา    พ่อ รอ มานี อยู่ นาน

มานี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิติ

เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา มา

 ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เยอะ

พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป

 

บทที่๑๘

มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ

แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง

แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ได้ อยู่ ที่ นี่

แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้

ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง

มานี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า

แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน

มานี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่

พ่ หัวเราะ หึหึ

แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี

 

บทที่๑๙

มานะ เดิน เข้า มา

เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม

พอ เจ้าโต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่

โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ

แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป

แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี

มานะ ก็ เชื่อ ฟัง

แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า

มานะ ก็ ทำ ตาม

 

บทที่๒๐

มานี แม่ คะ เมื่อไร มานี จะ ได้ ไป โรง เรียน

แม่   มานี ยัง ไม่ โต      ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป

มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที่ โรง เรียน

มานะ พี่ ไป เรียน หนัง สือ น่ะ ซี

มานี ไป โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ

มานะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง สือ และ มี เพื่อน เยอะ

มานี มานี ก็ มี เพื่อน ชื่อ ชูใจ และ ปิติ

มานะ ปิติ ก็ เป็น เพื่อน ของ พี่ ชูใจ เป็น ผู้หญิง ใช่ไหม

มานี ใช่ ค่ะ เขา ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรียน

มานะ ปี หน้า มานี ก็ จะ ได้ ไป โรงเรียน

มานี  ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง เรียน นะ คะ

 

บทที่๒๑

พ่อ นั่ง อ่าน หนัง สือ อยู่ ที่ โต๊ะ

มานี ถือ มะม่วง เข้า มา หา พ่อ

มานี พ่อ คะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ

มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ มา

พ่อ จึง ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ

มานี ก็ นั่ง ที่ หน้า โต๊ะ ของ พ่อ

พ่อ พูด ว่า มานี ถ้า กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู

มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ

พ่อ จึง พูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้างมือ ให้ สะอาด อย่า ให้ เลอะเทอะ นะ

มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก

พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ

 

บทที่๒๒

มานี พ่อ ให้ มานี ไป ขี่ ม้า นะคะ

พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ได้   มานี เป็น เด็ก และ เจ้าแก่ มัน แก่ มาก    มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้

ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน   มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก   ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่

พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ ฟัง

 

วันหนึ่ง ม้า แก่    นอน แผ่ ชู คอ

เด็ก สิบ คน รอ      ขอ ขี่ ทุก วัน

บ้าง ว่า แก่ ไป       จะ ไม่ ขี่ มัน

เก้า คน พา กัน       อยู่ บ้าน พอ ใจ

มี เด็ก หนึ่ง คน      ซน จะ ขี่ ม้า

เอา ไม้ ตี ขา         ให้ พา วิ่ง ไว

ม้า ลุก เด็ก แย่       ล้ม แย่ ลง ไป

ม้า วิ่ง ไม่ ได้        ล้ม ทับ เด็ก ซน

 

พ่อ    “ ดู ซิ มานี   ม้า แย่ ไหม

มานี   “ เขา ไม่ น่า ตี ม้า นะ คะ พ่อ

พ่อ    “ เขา เป็น เด็ก ดี ใช่ไหม มานี

มานี   “ ไม่ ใช่ ค่ะ

พ่อ    “ มานี นับ ดู ซิ    เด็ก ดี กี่ คน

มานี   “ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า เก้า คน ค่ะ พ่อ

พ่อ    “ เด็ก ไม่ ดี มี กี่ คน

มานี   “ หนึ่ง คน ค่ะ

 

 

 

 

                                                                            
  1998-2003 SEAsite, Northern Illinois University

Maanii Readers