Word Frequency List in Thai Alphabetic Order: Mani Book I

Wd

Fq

English definitions - to be inserted by student/teacher

[This page can be copied and pasted to a MS-Word document or Excel Spreadsheet.]

เกะกะ

 2

 เกา

 3

 เก้า

 3

 เกาะ

 3

 เขา

 7

 เข่า

 1

 เข้า

 5

 เข้าไป

 1

 เจ็ด

 1

 เจอ

 4

 เจ้า

 1

 เจ้าแก่

 14

 เช้า

 2

 เชื่อ

 1

 เด็ก

 8

 เดิน

 1

 เท

 1

 เทอะ

 2

 เทา

 1

 เท่า

 1

 เบา

 2

 เบาเบา

 1

 เป็น

 4

 เฝ้า

 1

 เพื่อน

 3

 เมื่อ

 1

 เมื่อไร

 1

 เยอะ

 2

 เรา

 5

 เรียน

 6

 เลอะ

 2

เลอะเทอะ

 1

 เล่า

 5

 เลีย

 3

 เวลา

 1

 เสือ

 4

 เสื่อ

 3

 เสื้อ

 2

 เห็น

 2

 เห่า

 3

 เอา

 5

 แก่

 4

 แก้ม

 1

 แต่

 1

 แบ

 2

 แปด

 1

 แผ่

 2

 แม่

 15

 แม่คะ

 1

 แย่

 5

 แยะ

 2

 แยะแยะ

 1

 แล

 3

 และ

 19

 แวะ

 2

 โต

 37

 โต๊ะ

 3

 โบ

 6

 โผ

 1

 โรง

 5

 โรงเรียน

 1

 ใ

 1

 ใจ

 4

 ใช่

 2

 ใช่ไหม

 3

 ใต้

 2

 ใน

 7

 ใบ

 1

 ใบบัว

 3

 ใส่

 3

 ให้

 21

 ได้

 18

 ไป

 50

 ไม่

 22

 ไม้

 1

 ไร

 1

 ไล่

 1

 ไว

 1

 ไว้

 2

 ไวไว

 3

 ไหม

 2

 ก็

 33

 กระรอก

 2

 กอด

 1

 กัน

 2

 กับ

 1

 กา

 3

 กำ

 2

 กิน

 2

 กี่

 2

 ขอ

 5

 ของ

 5

 ขา

 5

 ขี่

 12

 ขู่

 3

 คน

 9

 คอ

 7

 คะ

 3

 ค่ะ

 4

 งอ

 1

 งู

 3

 จน

 1

 จะ

 31

 จาน

 3

 จำ

 1

 จำปี

 2

 จึง

 2

 ชี้

 1

 ชื่อ

 2

 ชู

 6

 ชูใจ

 33

 ซน

 2

 ซิ

 2

 ซี

 2

 ดา

 1

 ดำ

 1

 ดี

 10

 ดีใจ

 7

 ดุ

 6

 ดู

 23

 ต้น

 1

 ตัว

 3

 ตา

 4

 ตาม

 2

 ตี

 3

 ถัง

 2

 ถ้า

 8

 ถือ

 6

 ถู

 4

 ทับ

 1

 ทา

 2

 ทำ

 5

 ทำไม

 1

 ทิ้ง

 6

 ที่

 19

 ที่นี่

 1

 ทุก

 1

 นก

 2

 นอน

 5

 นะ

 3

 น่ะ

 1

 นะคะ

 3

 นั่ง

 4

 นับ

 1

 นา

 7

 น่า

 8

 น้า

 1

 น่าดู

 1

 นาน

 4

 นิทาน

 2

 นี่

 5

 นี้

 1

 บน

 1

 บอก

 1

 บัว

 1

 บ้าง

 3

 บ้าน

 9

 ป้า

 1

 ปาก

 1

 ปิติ

 18

 ปี

 2

 ปู

 7

 ปูนา

 4

 ผง

 2

 ผ่าน

 1

 ผู้หญิง

 1

 พ่

 1

 พอ

 4

 พ่อ

 32

 พอใจ

 4

 พ่อคะ

 1

 พา

 21

 พี่

 4

 พูด

 8

 ฟัง

 3

 ฟู่ฟู่

 1

 ภูเขา

 7

 มอม

 2

 มะม่วง

 5

 มัน

 7

 มัว

 1

 มา

 19

 ม้า

 13

 มาก

 2

 มานะ

 17

 มานี

 84

 มี

 38

 มือ

 13

 ยัง

 3

 ยา

 2

 ย่า

 10

 รอ

 6

 รู

 3

 รู้

 3

 ลง

 3

 ล้ม

 3

 ลา

 2

 ล้าง

 4

 ลิง

 2

 ลุก

 1

 ลุง

 1

 วัน

 2

 ว่า

 35

 วาง

 1

 ว่าง

 1

 วิ่ง

 3

 ส่

 1

 สอง

 2

 สอน

 1

 สะอาด

 1

 สาม

 2

 สิบ

 1

 สี

 1

 สี่

 1

 สีเทา

 18

 สีดำ

 2

 สีฟ้า

 1

 สือ

 3

 หก

 1

 หนัง

 3

 หน้า

 5

 หนึ่ง

 4

 หมี

 2

 หัว

 1

 หัวเราะ

 3

 หา

 16

 ห้า

 1

 หึหึ

 1

 หู

 8

 อย่า

 6

 อยู่

 10

 อะไร

 16

 อา

 5

 อ่าน

 2

 อีก

 1