pre- text
WORD
post- text
%
เจ้าแก่ เข้า มา หา โต ขา เจ้าแก่ ดู เกะกะ โต เห่า เจ้าแก่ มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า 24 %
ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เ 34 %
ทา หู โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เอา ขา เกา หู ชูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อะไร ใน มือ 11 %
เทา ชูใจ ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว ชูใจ เกา คอ สีเทา เบาเบา สีเทา ชู คอ พอ ใจ มานี 18 %
พอ ใจ มานี หัวเราะ โต มา หา มานี มานี เกา หัว โต โต ชู คอ ดีใจ ชูใจ หัวเราะ มา 20 %
ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน พา กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ 92 %
มานี หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า เก้า คน ค่ะ พ่อ พ่อ เด็ก ไม่ ดี มี กี 99 %
สีเทา สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว สีเทา มัว ดู อะไร ชูใจ ไป หา สีเ 17 %
อะไร ชูใจ ไป หา สีเทา ชูใจ ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว ชูใจ เกา คอ สีเทา เบาเบา สีเทา 18 %
ัวเราะ มานี พอใจ ปิติ ขี่ ม้า ปิติ เกาะ คอ ม้า เขา งอ เข่า เวลา ขี่ มานี ดู ปิ 21 %
พอใจ ปิติ ขี่ ม้า ปิติ เกาะ คอ ม้า เขา งอ เข่า เวลา ขี่ มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า 21 %
เทา ก็ ไม่ ขู่ เจ้าแก่ พอใจ ปิติ ว่า เขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา ที่ ภูเขา มี อะ 27 %
านี อยู่ นาน มานี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิติ เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา มา ที่ ภูเขา มี อะไร 51 %
ด้ ก็ ดี มานะ เดิน เข้า มา เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น ม 61 %
ชูใจ เป็น ผู้หญิง ใช่ไหม มานี ใช่ ค่ะ เขา ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรียน มานะ ปี หน้า 73 %
น พ่อ ดู ซิ มานี ม้า แย่ ไหม มานี เขา ไม่ น่า ตี ม้า นะคะ พ่อ พ่อ เขา เป็น 96 %
มานี เขา ไม่ น่า ตี ม้า นะคะ พ่อ พ่อ เขา เป็น เด็ก ดี ใช่ไหม มานี มานี ไม่ ใช่ 96 %
ปิติ ขี่ ม้า ปิติ เกาะ คอ ม้า เขา งอ เข่า เวลา ขี่ มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า ม้า ตัว 21 %
้าแก่ สีเทา ก็ ดู เจ้าแก่ เจ้าแก่ เข้า มา หา โต ขา เจ้าแก่ ดู เกะกะ โต เห่า เ 24 %
นาน จะ มา แวะ มานี พา โต ไป บ้าน มานี เข้า ไป หา พ่อ พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี พ่อ 42 %
้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี มานะ เดิน เข้า มา เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม 60 %
ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย 62 %
หนัง สือ อยู่ ที่ โต๊ะ มานี ถือ มะม่วง เข้า มา หา พ่อ มานี พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี 76 %
โต ไม่ ให้ เห่า โต ก็ ไม่ เห่า เจ้าแก่ เข้าไป หา สีเทา สีเทา ขู่ ฟู่ฟู่ ชูใจ ดุ สีเท 25 %
กี่ คน มานี หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า เก้า คน ค่ะ พ่อ พ่อ เด็ก ไม่ 98 %
ละ เจ้าแก่ จะ พา ไป ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พอ มา 33 %
กะกะ พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสื 35 %
นาน มานี ไป ทำ อะไร มา มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา ม 44 %
ำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิติ เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา มา 51 %
เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มา 61 %
ม้า ม้า ตัว นี้ แก่ ปิติ ให้ ชื่อ ว่า เจ้าแก่ โต ดู เจ้าแก่ สีเทา ก็ ดู เจ้าแก่ 23 %
ี้ แก่ ปิติ ให้ ชื่อ ว่า เจ้าแก่ โต ดู เจ้าแก่ สีเทา ก็ ดู เจ้าแก่ เจ้าแก่ เข้า ม 23 %
ว่า เจ้าแก่ โต ดู เจ้าแก่ สีเทา ก็ ดู เจ้าแก่ เจ้าแก่ เข้า มา หา โต ขา เจ้าแก่ ดู เกะ 23 %
เจ้าแก่ เจ้าแก่ เข้า มา หา โต ขา เจ้าแก่ ดู เกะกะ โต เห่า เจ้าแก่ มานี ดุ โต ไม 24 %
า มา หา โต ขา เจ้าแก่ ดู เกะกะ โต เห่า เจ้าแก่ มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า โต ก็ ไม่ เห่า 24 %
มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า โต ก็ ไม่ เห่า เจ้าแก่ เข้าไป หา สีเทา สีเทา ขู่ ฟู่ฟู่ ชูใจ 25 %
จ ดุ สีเทา ไม่ ให้ ขู่ สีเทา ก็ ไม่ ขู่ เจ้าแก่ พอใจ ปิติ ว่า เขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภ 27 %
ไม่ ขู่ เจ้าแก่ พอใจ ปิติ ว่า เขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา ที่ ภูเขา มี อะไร น่าดู แย 28 %
ห้ มานี และ ชูใจ มา รอ ที่ นี่ ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ด 33 %
ว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ 37 %
ยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา ชูใจ จะ พา สีเทา ไป 39 %
มานี ยัง ไป ไม่ ได้ มานี เป็น เด็ก และ เจ้าแก่ มัน แก่ มาก มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ 87 %
จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ ฟัง วัน ห 89 %
้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ ว่า พา ไป ก็ ได้ เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ ชูใจ มา รอ ที่ นี่ 32 %
ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง ห 64 %
คะ พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ได้ มานี เป็น เด็ก และ เจ้าแก่ มัน แก่ มาก มัน วิ่ง มาก ไม่ 87 %
ห้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ 91 %
มัน เก้า คน พา กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา 93 %
เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ 94 %
ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน พ่อ ดู ซิ มานี ม้า แย่ ไหม มาน 95 %
ไม่ น่า ตี ม้า นะคะ พ่อ พ่อ เขา เป็น เด็ก ดี ใช่ไหม มานี มานี ไม่ ใช่ ค่ะ พ่อ 96 %
มานี ไม่ ใช่ ค่ะ พ่อ มานี นับ ดู ซิ เด็ก ดี กี่ คน มานี หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า 97 %
า หก เจ็ด แปด เก้า เก้า คน ค่ะ พ่อ พ่อ เด็ก ไม่ ดี มี กี่ คน มานี หนึ่ง คน ค่ะ 99 %
ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี มานะ เดิน เข้า มา เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ 60 %
นา มานี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู มานี เท ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เอา 10 %
ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ มานี ก็ นั่ง ที่ หน้า โต๊ะ ของ พ่อ 79 %
ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ มานี พ่อ ให้ มานี ไป ขี่ ม้า นะคะ พ่อ 86 %
ู มานี พา โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พา สี เทา ไป หา มานี สีเทา ไป หา โต โต ดีใจ สีเ 4 %
โรง เรียน แม่ มานี ยัง ไม่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มานี พี่ ม 67 %
ป ใน รู มานี เท ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เอา ขา เกา หู ชูใจ กำ มือ ช 10 %
ตัว อะไร เกาะ ใบบัว ชูใจ เกา คอ สีเทา เบาเบา สีเทา ชู คอ พอ ใจ มานี หัวเราะ โต มา ห 19 %
พื่อน ชื่อ ชูใจ และ ปิติ มานี ปิติ ก็ เป็น เพื่อน ของ พี่ ชูใจ เป็น ผู้หญิง ใช่ไหม 72 %
มานี ปิติ ก็ เป็น เพื่อน ของ พี่ ชูใจ เป็น ผู้หญิง ใช่ไหม มานี ใช่ ค่ะ เขา ยัง ไ 72 %
้า นะคะ พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ได้ มานี เป็น เด็ก และ เจ้าแก่ มัน แก่ มาก มัน วิ่ง มา 87 %
เขา ไม่ น่า ตี ม้า นะคะ พ่อ พ่อ เขา เป็น เด็ก ดี ใช่ไหม มานี มานี ไม่ ใช่ ค่ะ 96 %
ม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู 58 %
คะ มานะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง สือ และ มี เพื่อน เยอะ มานะ มานี ก็ มี เพื่อน ชื่อ ชูใจ 70 %
ือ และ มี เพื่อน เยอะ มานะ มานี ก็ มี เพื่อน ชื่อ ชูใจ และ ปิติ มานี ปิติ ก็ เป็น 71 %
ชื่อ ชูใจ และ ปิติ มานี ปิติ ก็ เป็น เพื่อน ของ พี่ ชูใจ เป็น ผู้หญิง ใช่ไหม มานี 72 %
แม่ มานี ยัง ไม่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มานี พี่ มานะ ไป ทำ อ 67 %
ล้าง หน้า มานะ ก็ ทำ ตาม มานะ แม่คะ เมื่อไร มานี จะ ได้ ไป โรง เรียน แม่ มานี ยัง 66 %
า ไป ภูเขา มา ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป มานี พู 52 %
นะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง สือ และ มี เพื่อน เยอะ มานะ มานี ก็ มี เพื่อน ชื่อ ชูใจ และ ปิ 70 %
มี ลิง แยะ มานี และ ชูใจ พอใจ มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ 30 %
นี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิ 30 %
จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ ว่า พา ไป ก 31 %
ติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า 34 %
มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มาน 58 %
มานะ แม่คะ เมื่อไร มานี จะ ได้ ไป โรง เรียน แม่ มานี ยัง ไม่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เม 66 %
้ ไป มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที่ โรง เรียน มานะ พี่ ไป เรียน หนัง สือ น่ะ ซี มาน 68 %
ไป ทำ อะไร ที่ โรง เรียน มานะ พี่ ไป เรียน หนัง สือ น่ะ ซี มานะ ไป โรง เรียน นี่ 69 %
ไป เรียน หนัง สือ น่ะ ซี มานะ ไป โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ มานะ ดี ซี ได้ รู้ ห 69 %
ม มานี ใช่ ค่ะ เขา ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรียน มานะ ปี หน้า มานี ก็ จะ ได้ ไป โรงเรียน 73 %
มานี ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง เรียน นะคะ พ่อ นั่ง อ่าน หนัง สือ อยู่ ที่ 75 %
จึง ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ มานี ก็ นั่ง ที่ หน้า โต๊ะ ของ 79 %
อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ มานี พ่อ ให้ มานี ไป ขี่ ม้า น 86 %
และ ล้าง ปาก ล้าง มือ ให้ สะอาด อย่า ให้ เลอะเทอะ นะ มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่ 84 %
่ นี่ ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป 33 %
อ มานี อยู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร มา มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ ปิติ เล่า ว่า 44 %
มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู มี นก มี ล 45 %
ยู่ นาน มานี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิติ เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา มา ที่ ภูเขา มี อะไร น่า 51 %
กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ 90 %
เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย แล 63 %
จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลี 63 %
ลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มา 64 %
ิ ขี่ ม้า ปิติ เกาะ คอ ม้า เขา งอ เข่า เวลา ขี่ มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า ม้า ตัว นี้ แ 21 %
จ้าแก่ จะ พา ไป ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู 33 %
อใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า 34 %
พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ 35 %
เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป 35 %
ว่า จะ พา ไป แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่อ และ จาน ใส่ มะม่วง มานี เห็น แม่ ก็ ดีใ 47 %
่ มะม่วง มานี เห็น แม่ ก็ ดีใจ มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ 48 %
เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ แม่ วาง จาน ให้ มานี มานี ถือ มะม่วง ใน 49 %
้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่อ และ จาน ใส่ มะม่วง มานี 47 %
พา ย่า มา ได้ ก็ ดี มานะ เดิน เข้า มา เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โ 61 %
สีฟ้า ถือ เสื่อ และ จาน ใส่ มะม่วง มานี เห็น แม่ ก็ ดีใจ มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม 48 %
อง เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ล 61 %
่ เข้า มา หา โต ขา เจ้าแก่ ดู เกะกะ โต เห่า เจ้าแก่ มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า โต ก็ 24 %
ะกะ โต เห่า เจ้าแก่ มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า โต ก็ ไม่ เห่า เจ้าแก่ เข้าไป หา สีเทา 25 %
าแก่ มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า โต ก็ ไม่ เห่า เจ้าแก่ เข้าไป หา สีเทา สีเทา ขู่ ฟู่ฟู 25 %
โต มี ขา โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว 7 %
ี เท ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เอา ขา เกา หู ชูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อะไร 10 %
มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต สีเทา ดู 15 %
ใต้ โต๊ะ พ่อ จึง พูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้าง 82 %
น พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก 93 %
า ขี่ มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า ม้า ตัว นี้ แก่ ปิติ ให้ ชื่อ ว่า เจ้าแก่ โต ดู เจ้าแก่ 22 %
ไม่ ได้ มานี เป็น เด็ก และ เจ้าแก่ มัน แก่ มาก มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ กับ มานะ 87 %
พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุ 90 %
เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน พา กัน อยู่ 91 %
ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ 63 %
ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี 55 %
อ ดู มือ ชูใจ มี อะไร ใน มือ ชูใจ ชูใจ แบ มือ มานี แล ดู มือ ชูใจ ชูใจ ถือ อะไ 12 %
จ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ 14 %
คน มานี หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า เก้า คน ค่ะ พ่อ พ่อ เด็ก ไม่ ดี 98 %
ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ 62 %
่า นิทาน ให้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ 91 %
มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่อ และ จาน ใส่ มะ 47 %
ถือ เสื่อ และ จาน ใส่ มะม่วง มานี เห็น แม่ ก็ ดีใจ มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั 48 %
็น แม่ ก็ ดีใจ มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ แม่ วาง จาน ให 48 %
และ ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ แม่ วาง จาน ให้ มานี มานี ถือ มะม่วง ใน จาน 49 %
วาง จาน ให้ มานี มานี ถือ มะม่วง ใน จาน แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ 50 %
านี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่ 54 %
ง ชูใจ แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ 54 %
มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่ 55 %
่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง มานี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า 57 %
่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ 57 %
พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่ พ่ หัวเราะ หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี 59 %
ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ 63 %
ะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ 64 %
ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า มานะ 65 %
แม่คะ เมื่อไร มานี จะ ได้ ไป โรง เรียน แม่ มานี ยัง ไม่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไ 66 %
ือ และ ล้าง หน้า มานะ ก็ ทำ ตาม มานะ แม่คะ เมื่อไร มานี จะ ได้ ไป โรง เรียน แม่ 66 %
ี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า 35 %
มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า 90 %
ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ 94 %
า ให้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน 94 %
ล้ม ทับ เด็ก ซน พ่อ ดู ซิ มานี ม้า แย่ ไหม มานี เขา ไม่ น่า ตี ม้า นะคะ พ่อ 95 %
ก่ ไป ที่ ภูเขา ที่ ภูเขา มี อะไร น่าดู แยะ มี นก มี หมี และ มี กระรอก ที่ ภูเขา มี 28 %
ก มี หมี และ มี กระรอก ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ มานี และ ชูใจ พอใจ มานี ว่า เรา น่า จะ 29 %
ใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ ว่า พา ไป ก็ ได้ เช้า เช้า จะ ให 31 %
มี อะไร ใน มือ ชูใจ ชูใจ แบ มือ มานี แล ดู มือ ชูใจ ชูใจ ถือ อะไร ชูใจ ถือ โ 12 %
ไร ชูใจ ถือ โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต 14 %
ใจ มานี ดุ โต สีเทา ดู ใบ บัว ชูใจ แล ดู สีเทา สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว มี ตัว อ 16 %
ี่ ภูเขา มี อะไร น่าดู แยะ มี นก มี หมี และ มี กระรอก ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ มานี แล 29 %
ละ มี กระรอก ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ มานี และ ชูใจ พอใจ มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภู 29 %
ว่า พา ไป ก็ ได้ เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ ชูใจ มา รอ ที่ นี่ ปิติ และ เจ้าแก่ จะ 32 %
จะ ให้ มานี และ ชูใจ มา รอ ที่ นี่ ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจ 33 %
่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา ชูใจ จะ 38 %
ปิติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน มานี ว่า 39 %
้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้าน มี จำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ มานี พา โต 41 %
ไป ทำ อะไร มา มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่ 44 %
ะ พา ไป แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่อ และ จาน ใส่ มะม่วง มานี เห็น แม่ ก็ ดีใจ ม 47 %
วง มานี เห็น แม่ ก็ ดีใจ มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ แม่ 48 %
พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิติ เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา มา ที่ ภูเ 51 %
นี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง มานี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า มานี 56 %
าน ย่า มี ป้า และ ลุง มานี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ 57 %
ีย แก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ 63 %
ะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า มานะ ก็ ทำ ตาม มานะ แม่คะ 65 %
ใช่ไหม คะ มานะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง สือ และ มี เพื่อน เยอะ มานะ มานี ก็ มี เพื่อน 70 %
เยอะ มานะ มานี ก็ มี เพื่อน ชื่อ ชูใจ และ ปิติ มานี ปิติ ก็ เป็น เพื่อน ของ พี่ 71 %
า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้าง มือ ให้ สะอาด อย่า ให้ เลอ 83 %
พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ได้ มานี เป็น เด็ก และ เจ้าแก่ มัน แก่ มาก มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้ 87 %
ีเทา ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้าน มี จำป 40 %
มี จำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ มานี พา โต ไป บ้าน มานี เข้า ไป หา พ่อ 41 %
อา นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โต มา นา มานี พา โต ห 3 %
า มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โต ดู ป 3 %
า โต มา หา อา มานี พา โต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พ 3 %
ี พา โต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พา สี เทา ไป หา มาน 4 %
ชูใจ พา สี เทา ไป หา มานี สีเทา ไป หา โต โต ดีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา ไป หา โต 5 %
โต โต ดีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มานี มา 6 %
ี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มานี มา หา ชูใจ ไวไว โต มี ตา โต มี ขา โต มี หู หู โต มี อะไ 7 %
็ ดีใจ มานี มา หา ชูใจ ไวไว โต มี ตา โต มี ขา โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอา ข 7 %
ี มา หา ชูใจ ไวไว โต มี ตา โต มี ขา โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถ 7 %
วไว โต มี ตา โต มี ขา โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โ 7 %
ี ตา โต มี ขา โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว 7 %
โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู 8 %
ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา มานี จะ ตี 8 %
ไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา มานี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู 9 %
ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู มานี เท ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เอา ขา เกา หู 10 %
มานี เท ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เอา ขา เกา หู ชูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อ 10 %
แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ ม 14 %
ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต สี 15 %
ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต สีเทา ดู ใบ บัว ชูใจ แล ดู สีเทา สีเทา 15 %
เบาเบา สีเทา ชู คอ พอ ใจ มานี หัวเราะ โต มา หา มานี มานี เกา หัว โต โต ชู คอ ด 19 %
านี หัวเราะ โต มา หา มานี มานี เกา หัว โต โต ชู คอ ดีใจ ชูใจ หัวเราะ มานี พอใจ 20 %
า ตัว นี้ แก่ ปิติ ให้ ชื่อ ว่า เจ้าแก่ โต ดู เจ้าแก่ สีเทา ก็ ดู เจ้าแก่ เจ 23 %
า ก็ ดู เจ้าแก่ เจ้าแก่ เข้า มา หา โต ขา เจ้าแก่ ดู เกะกะ โต เห่า เจ้าแก่ มา 24 %
้าแก่ เข้า มา หา โต ขา เจ้าแก่ ดู เกะกะ โต เห่า เจ้าแก่ มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า โ 24 %
้าแก่ ดู เกะกะ โต เห่า เจ้าแก่ มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า โต ก็ ไม่ เห่า เจ้าแก่ เข 25 %
โต เห่า เจ้าแก่ มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า โต ก็ ไม่ เห่า เจ้าแก่ เข้าไป หา สีเทา สี 25 %
ดุ ปิติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน มานี 39 %
ละ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ มานี พา โต ไป บ้าน มานี เข้า ไป หา พ่อ พ่อ นอน อยู 42 %
ดีใจ มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ แม่ วาง จาน ให้ มานี ม 49 %
อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ 61 %
ีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ 62 %
อน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย 63 %
้ เลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ใ 64 %
จะ ได้ ไป โรง เรียน แม่ มานี ยัง ไม่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป 67 %
ไป โรง เรียน แม่ มานี ยัง ไม่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มานี 67 %
นะคะ พ่อ นั่ง อ่าน หนัง สือ อยู่ ที่ โต๊ะ มานี ถือ มะม่วง เข้า มา หา พ่อ มานี พ่ 76 %
ิ้ง เลอะ เทอะ นะ มานี ก็ นั่ง ที่ หน้า โต๊ะ ของ พ่อ พ่อ พูด ว่า มานี ถ้า กิน อะไร 80 %
มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ่อ จึง พูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ 82 %
ล ดู มือ ชูใจ ชูใจ ถือ อะไร ชูใจ ถือ โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ 13 %
ใจ ถือ อะไร ชูใจ ถือ โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ข 14 %
ใจ ถือ โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ 14 %
านี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ 14 %
มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต 15 %
แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต สีเทา ดู ใบ 15 %
ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ 62 %
าม มานะ แม่คะ เมื่อไร มานี จะ ได้ ไป โรง เรียน แม่ มานี ยัง ไม่ โต ถ้า โต เท่า 66 %
ะ ได้ ไป มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที่ โรง เรียน มานะ พี่ ไป เรียน หนัง สือ น่ะ 68 %
พี่ ไป เรียน หนัง สือ น่ะ ซี มานะ ไป โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ มานะ ดี ซี ได้ 69 %
ช่ไหม มานี ใช่ ค่ะ เขา ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรียน มานะ ปี หน้า มานี ก็ จะ ได้ ไป 73 %
น มานี ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง เรียน นะคะ พ่อ นั่ง อ่าน หนัง สือ อย 75 %
เรียน มานะ ปี หน้า มานี ก็ จะ ได้ ไป โรงเรียน มานี ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง 74 %
ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ มานี พ่อ 85 %
นี สีเทา ไป หา โต โต ดีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ 5 %
า ก็ ดี ใจ สีเทา ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มานี มา หา ชูใจ ไวไว โต 6 %
ชูใจ เกา คอ สีเทา เบาเบา สีเทา ชู คอ พอ ใจ มานี หัวเราะ โต มา หา มานี มานี เกา หั 19 %
ม่ ขี่ มัน เก้า คน พา กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ 92 %
ของ พี่ ชูใจ เป็น ผู้หญิง ใช่ไหม มานี ใช่ ค่ะ เขา ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรียน มานะ 73 %
เขา เป็น เด็ก ดี ใช่ไหม มานี มานี ไม่ ใช่ ค่ะ พ่อ มานี นับ ดู ซิ เด็ก ดี กี่ คน 97 %
ง สือ น่ะ ซี มานะ ไป โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ มานะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง สือ และ มี 69 %
ก็ เป็น เพื่อน ของ พี่ ชูใจ เป็น ผู้หญิง ใช่ไหม มานี ใช่ ค่ะ เขา ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรี 72 %
ตี ม้า นะคะ พ่อ พ่อ เขา เป็น เด็ก ดี ใช่ไหม มานี มานี ไม่ ใช่ ค่ะ พ่อ มานี นับ 97 %
ป บ้าน มานี เข้า ไป หา พ่อ พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี พ่อ นอน อ่าน นิทาน พ่อ ว่า พ่อ 42 %
า ดู มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ่อ จึง พูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา 82 %
หู โต มี ปูนา มานี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู มานี เท ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เบา 10 %
ขา เกา หู ชูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อะไร ใน มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ มี อะไร ใน มือ 11 %
ะไร ใน มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ มี อะไร ใน มือ ชูใจ ชูใจ แบ มือ มานี แล ดู มือ ชู 12 %
ู มือ ชูใจ ชูใจ ถือ อะไร ชูใจ ถือ โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ ชู 13 %
ถือ โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู 14 %
มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต สีเทา ดู ใบ บัว 15 %
อ แม่ วาง จาน ให้ มานี มานี ถือ มะม่วง ใน จาน แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ ม 50 %
โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต สีเทา ดู ใบ บัว ชูใจ แล ดู สีเทา สีเทา ชู คอ ดู ใบ 16 %
ใบ บัว ชูใจ แล ดู สีเทา สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว สีเทา มัว ดู อะไ 16 %
สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว สีเทา มัว ดู อะไร ชูใจ ไป หา สีเทา ชูใ 17 %
ชูใจ ไป หา สีเทา ชูใจ ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว ชูใจ เกา คอ สีเทา เบาเบา สีเทา ชู คอ พอ 18 %
อ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่อ และ จาน ใส่ มะม่วง 47 %
แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่อ และ จาน ใส่ มะม่วง มานี เห็น แม่ ก็ ดีใจ มานี ขอ เ 47 %
ูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้าง มือ ให้ สะอาด อย่า 83 %
ี ดู ปิติ ขี่ ม้า ม้า ตัว นี้ แก่ ปิติ ให้ ชื่อ ว่า เจ้าแก่ โต ดู เจ้าแก่ สีเทา ก 22 %
ู เกะกะ โต เห่า เจ้าแก่ มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า โต ก็ ไม่ เห่า เจ้าแก่ เข้าไป หา 25 %
เทา สีเทา ขู่ ฟู่ฟู่ ชูใจ ดุ สีเทา ไม่ ให้ ขู่ สีเทา ก็ ไม่ ขู่ เจ้าแก่ พอใจ ป 26 %
ะ ปิติ ว่า พา ไป ก็ ได้ เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ ชูใจ มา รอ ที่ นี่ ปิติ และ เจ 32 %
ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ 34 %
ู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป 36 %
นี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก 37 %
พา สีเทา ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้าน ม 40 %
ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้าน มี จำปี ปิติ และ ชูใจ 40 %
มี นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป แม่ ใส่ เ 46 %
ี เห็น แม่ ก็ ดีใจ มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ แม่ วาง จา 48 %
ม่ นั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ แม่ วาง จาน ให้ มานี มานี ถือ มะม่วง ใน จาน แม่ ว่า มา 49 %
ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า มานี จะ 58 %
โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โ 63 %
่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม 64 %
ต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า มานะ ก็ 65 %
ิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้าง มือ ให้ สะอาด อย่า ให้ เลอะเทอะ นะ มานี ทำ ตาม 83 %
ผง และ ล้าง ปาก ล้าง มือ ให้ สะอาด อย่า ให้ เลอะเทอะ นะ มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก พ 84 %
ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ มานี พ่อ ให้ มานี ไป ขี่ ม้า นะคะ พ่อ มานี ยัง ไป 86 %
สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เ 90 %
ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง 93 %
ี่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ ว่า พา ไป ก็ ได้ 31 %
ะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ ว่า พา ไป ก็ ได้ เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ ชูใจ มา รอ ที่ 32 %
้าง แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก 55 %
ยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง มานี ดีใจ ก 56 %
นี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ 57 %
ราะ หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี มานะ เดิน เข้า มา เสื้อ ของ เข 60 %
ก็ ทำ ตาม มานะ แม่คะ เมื่อไร มานี จะ ได้ ไป โรง เรียน แม่ มานี ยัง ไม่ โต ถ้า 66 %
ง ไม่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที่ โรง เ 67 %
โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ มานะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง สือ และ มี เพื่อน เยอะ มานะ 70 %
้หญิง ใช่ไหม มานี ใช่ ค่ะ เขา ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรียน มานะ ปี หน้า มานี ก็ จะ 73 %
ไป โรง เรียน มานะ ปี หน้า มานี ก็ จะ ได้ ไป โรงเรียน มานี ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า 74 %
โรงเรียน มานี ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง เรียน นะคะ พ่อ นั่ง อ่าน หนัง 75 %
มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ มา 77 %
ร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ่อ จ 81 %
จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ มานี พ่อ ให้ มานี ไป 85 %
ี ไป ขี่ ม้า นะคะ พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ได้ มานี เป็น เด็ก และ เจ้าแก่ มัน แก่ มาก ม 87 %
และ เจ้าแก่ มัน แก่ มาก มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ข 88 %
ุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน พ่อ ดู ซิ มานี ม้า 94 %
านี พา โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พา สี เทา ไป หา มานี สีเทา ไป หา โต โต ดีใจ สีเทา 4 %
สีเทา ชูใจ พา สี เทา ไป หา มานี สีเทา ไป หา โต โต ดีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา ไป 5 %
ไป หา โต โต ดีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มา 5 %
ี หู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต 8 %
ดำ หู โต มี ปูนา มานี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู มานี เท ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เ 9 %
อะไร เกาะ ใบบัว สีเทา มัว ดู อะไร ชูใจ ไป หา สีเทา ชูใจ ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว 17 %
เจ้าแก่ พอใจ ปิติ ว่า เขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา ที่ ภูเขา มี อะไร น่าดู แยะ 28 %
มานี และ ชูใจ พอใจ มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เรา จ 30 %
น่า จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ ว่า พา 31 %
เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ ว่า พา ไป ก็ ได้ เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ ชูใจ 31 %
ใจ มา รอ ที่ นี่ ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ใ 33 %
ล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้ 34 %
ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไ 36 %
สือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ป 36 %
ห้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน 37 %
่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิ 37 %
แก่ ก็ ลา โต และ สีเทา ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มา 39 %
ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ มานี พา โต ไป บ้าน มานี เข้า ไป หา พ่อ พ่อ นอน อยู่ ใ 42 %
ะ มา แวะ มานี พา โต ไป บ้าน มานี เข้า ไป หา พ่อ พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี พ่อ นอ 42 %
นิทาน พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร มา มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ แล 44 %
ู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร มา มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเ 44 %
ลิง มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า 46 %
มี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่อ และ จาน ใส 47 %
นี มานี ถือ มะม่วง ใน จาน แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ว่ 50 %
มานี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิติ เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา มา ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เยอะ 51 %
น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใ 53 %
่าง พ่อ จะ พา ไป มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ 53 %
ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ล 55 %
ีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ 57 %
ี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พ 58 %
อม พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก 62 %
มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ 64 %
ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า มานะ ก็ ทำ ตาม 65 %
ำ ตาม มานะ แม่คะ เมื่อไร มานี จะ ได้ ไป โรง เรียน แม่ มานี ยัง ไม่ โต ถ้า โต 66 %
่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที่ โรง เรียน 68 %
ะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที่ โรง เรียน มานะ พี่ ไป เรี 68 %
านะ ไป ทำ อะไร ที่ โรง เรียน มานะ พี่ ไป เรียน หนัง สือ น่ะ ซี มานะ ไป โรง เรี 69 %
านะ พี่ ไป เรียน หนัง สือ น่ะ ซี มานะ ไป โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ มานะ ดี ซี 69 %
ง ใช่ไหม มานี ใช่ ค่ะ เขา ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรียน มานะ ปี หน้า มานี ก็ จะ ได้ 73 %
โรง เรียน มานะ ปี หน้า มานี ก็ จะ ได้ ไป โรงเรียน มานี ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า จะ 74 %
รียน มานี ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง เรียน นะคะ พ่อ นั่ง อ่าน หนัง สื 75 %
เข้า มา หา พ่อ มานี พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ 77 %
มานี พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ มานี ก็ กิน มะ 77 %
โต๊ะ พ่อ จึง พูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้าง มื 82 %
ได้ ไม่ เลอะ เทอะ มานี พ่อ ให้ มานี ไป ขี่ ม้า นะคะ พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ได้ 86 %
ให้ มานี ไป ขี่ ม้า นะคะ พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ได้ มานี เป็น เด็ก และ เจ้าแก่ มัน 87 %
มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน ส 88 %
ด้ ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก 89 %
สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน พา กัน อยู่ บ้า 92 %
พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน พ่ 94 %
ก่ ดู เกะกะ โต เห่า เจ้าแก่ มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า โต ก็ ไม่ เห่า เจ้าแก่ เข้าไป 25 %
เจ้าแก่ มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า โต ก็ ไม่ เห่า เจ้าแก่ เข้าไป หา สีเทา สีเทา ขู่ 25 %
า สีเทา สีเทา ขู่ ฟู่ฟู่ ชูใจ ดุ สีเทา ไม่ ให้ ขู่ สีเทา ก็ ไม่ ขู่ เจ้าแก่ พอใจ 26 %
ฟู่ ชูใจ ดุ สีเทา ไม่ ให้ ขู่ สีเทา ก็ ไม่ ขู่ เจ้าแก่ พอใจ ปิติ ว่า เขา พา เจ้ 27 %
ะ พา ไป ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว่า ม 34 %
ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว 36 %
บ้าน ที่ บ้าน มี จำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ มานี พา โต ไป บ้าน มานี 41 %
ะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ 54 %
่า บ้าง แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย 55 %
แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย่า ใ 63 %
ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มานะ ไป ล 64 %
มานี จะ ได้ ไป โรง เรียน แม่ มานี ยัง ไม่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไ 67 %
น ผู้หญิง ใช่ไหม มานี ใช่ ค่ะ เขา ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรียน มานะ ปี หน้า มานี ก็ 73 %
มานี ถ้า กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง 81 %
ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ มานี พ่อ ให้ มานี ไป ขี่ 85 %
มานี ไป ขี่ ม้า นะคะ พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ได้ มานี เป็น เด็ก และ เจ้าแก่ มัน แก่ 87 %
ด็ก และ เจ้าแก่ มัน แก่ มาก มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จ 88 %
รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน พา กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ 92 %
้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน พ่อ ดู ซิ มานี 94 %
พ่อ ดู ซิ มานี ม้า แย่ ไหม มานี เขา ไม่ น่า ตี ม้า นะคะ พ่อ พ่อ เขา เป็น เด็ก 96 %
พ่อ เขา เป็น เด็ก ดี ใช่ไหม มานี มานี ไม่ ใช่ ค่ะ พ่อ มานี นับ ดู ซิ เด็ก ดี กี 97 %
จ็ด แปด เก้า เก้า คน ค่ะ พ่อ พ่อ เด็ก ไม่ ดี มี กี่ คน มานี หนึ่ง คน ค่ะ 99 %
ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ 93 %
มานี ยัง ไม่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร 67 %
ก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ 63 %
น จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ 94 %
ป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ 36 %
มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ 85 %
โต ดีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มานี มา หา ชูใ 6 %
านี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มานี มา หา ชูใจ ไวไว โต มี ตา โต มี ขา โต มี หู หู โต มี 6 %
โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี 8 %
ะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ มา พ่อ 77 %
ทับ เด็ก ซน พ่อ ดู ซิ มานี ม้า แย่ ไหม มานี เขา ไม่ น่า ตี ม้า นะคะ พ่อ พ่อ 95 %
หา มานี สีเทา ไป หา โต โต ดีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใจ 5 %
จ สีเทา ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มานี มา หา ชูใจ ไวไว โต มี ตา 6 %
ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา มานี จะ ตี ปู 9 %
้ ชื่อ ว่า เจ้าแก่ โต ดู เจ้าแก่ สีเทา ก็ ดู เจ้าแก่ เจ้าแก่ เข้า มา หา โต 23 %
ห่า เจ้าแก่ มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า โต ก็ ไม่ เห่า เจ้าแก่ เข้าไป หา สีเทา สีเทา 25 %
ฟู่ฟู่ ชูใจ ดุ สีเทา ไม่ ให้ ขู่ สีเทา ก็ ไม่ ขู่ เจ้าแก่ พอใจ ปิติ ว่า เขา พา 27 %
า จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ ว่า พา ไป ก็ ได้ เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ ชูใจ มา 32 %
ห้ เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู 34 %
มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ 35 %
สือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิ 36 %
พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ 37 %
พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้า 39 %
จะ พา สีเทา ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้ 40 %
เสื่อ และ จาน ใส่ มะม่วง มานี เห็น แม่ ก็ ดีใจ มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง 48 %
จ มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ แม่ วาง จาน ให้ มานี มานี 49 %
้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง มานี ด 56 %
หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี มานะ เดิน เข้า มา เสื้อ ของ เขา ด 60 %
ิน เข้า มา เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้ 61 %
มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ 62 %
แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง มือ และ 64 %
ให้ มานะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า มานะ ก็ ทำ ตาม มานะ แม่คะ เมื่อไร มานี จะ ได 65 %
านี ยัง ไม่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที 67 %
หนัง สือ และ มี เพื่อน เยอะ มานะ มานี ก็ มี เพื่อน ชื่อ ชูใจ และ ปิติ มานี ปิต 71 %
ี เพื่อน ชื่อ ชูใจ และ ปิติ มานี ปิติ ก็ เป็น เพื่อน ของ พี่ ชูใจ เป็น ผู้หญิง ใช 72 %
ม่ ได้ ไป โรง เรียน มานะ ปี หน้า มานี ก็ จะ ได้ ไป โรงเรียน มานี ปี หน้า ชูใจ 74 %
จะ ได้ ไป โรงเรียน มานี ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง เรียน นะคะ พ่อ นั่ 74 %
า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ มา พ่อ จึง ว่า มานี 78 %
่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ มานี ก็ นั่ง ที่ หน้า โต๊ะ ของ พ่อ พ่อ พูด ว่า 79 %
พ่อ พ่อ พูด ว่า มานี ถ้า กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู มานี ได้ ฟัง ก 81 %
็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ่อ จึง พูด 81 %
่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอ 85 %
มาก มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กั 88 %
ี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ ฟัง วัน หนึ่ 90 %
า มี อะไร น่าดู แยะ มี นก มี หมี และ มี กระรอก ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ มานี และ ชูใจ พอใจ 29 %
ี่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู มี นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จ 46 %
ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง มานี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย 56 %
ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่ 89 %
ง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน พา กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ 92 %
มัน แก่ มาก มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อี 88 %
มานี มานี มี ตา กา กา มี ตา อา อา มี ตา อา มี นา นา 0 %
า มี ตา อา มี นา นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา นา มี 1 %
ทา ยา เบา เบา โต เอา ขา เกา หู ชูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อะไร ใน มือ มานี ขอ ดู มือ 11 %
โต เอา ขา เกา หู ชูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อะไร ใน มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ มี อะไ 11 %
านี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ มา พ่อ จึง ว่า มานี มา 78 %
หน้า โต๊ะ ของ พ่อ พ่อ พูด ว่า มานี ถ้า กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู ม 80 %
ม่ ใช่ ค่ะ พ่อ มานี นับ ดู ซิ เด็ก ดี กี่ คน มานี หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด 98 %
้า เก้า คน ค่ะ พ่อ พ่อ เด็ก ไม่ ดี มี กี่ คน มานี หนึ่ง คน ค่ะ 99 %
ชูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อะไร ใน มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ มี อะไร ใน มือ ชูใจ ชูใจ แ 11 %
มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ 14 %
ดู มี นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป แม่ ใ 46 %
ใส่ มะม่วง มานี เห็น แม่ ก็ ดีใจ มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน บน 48 %
ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ 91 %
า ไป มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง 53 %
มา ได้ ก็ ดี มานะ เดิน เข้า มา เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห 61 %
จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน 63 %
ูใจ และ ปิติ มานี ปิติ ก็ เป็น เพื่อน ของ พี่ ชูใจ เป็น ผู้หญิง ใช่ไหม มานี ใช่ 72 %
ลอะ เทอะ นะ มานี ก็ นั่ง ที่ หน้า โต๊ะ ของ พ่อ พ่อ พูด ว่า มานี ถ้า กิน อะไร อยู่ 80 %
มานี มา หา ชูใจ ไวไว โต มี ตา โต มี ขา โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู 7 %
ต มี ขา โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูน 8 %
ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เอา ขา เกา หู ชูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อะไร ใน 11 %
็ ดู เจ้าแก่ เจ้าแก่ เข้า มา หา โต ขา เจ้าแก่ ดู เกะกะ โต เห่า เจ้าแก่ มานี 24 %
เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย 93 %
อ ดีใจ ชูใจ หัวเราะ มานี พอใจ ปิติ ขี่ ม้า ปิติ เกาะ คอ ม้า เขา งอ เข่า เวลา 21 %
ม้า ปิติ เกาะ คอ ม้า เขา งอ เข่า เวลา ขี่ มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า ม้า ตัว นี้ แก่ ป 22 %
ม้า เขา งอ เข่า เวลา ขี่ มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า ม้า ตัว นี้ แก่ ปิติ ให้ ชื่อ ว่า 22 %
้า มา หา พ่อ มานี พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ มา 77 %
นี พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ มานี ก็ กิน มะม่วง 77 %
ไม่ เลอะ เทอะ มานี พ่อ ให้ มานี ไป ขี่ ม้า นะคะ พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ได้ มาน 86 %
น วิ่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง ค 88 %
ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ 89 %
านะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ 89 %
า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน 91 %
ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน พา กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ มี 92 %
อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว ม้า 93 %
ไม่ เห่า เจ้าแก่ เข้าไป หา สีเทา สีเทา ขู่ ฟู่ฟู่ ชูใจ ดุ สีเทา ไม่ ให้ ขู่ สีเทา 26 %
สีเทา ขู่ ฟู่ฟู่ ชูใจ ดุ สีเทา ไม่ ให้ ขู่ สีเทา ก็ ไม่ ขู่ เจ้าแก่ พอใจ ปิติ ว 27 %
ชูใจ ดุ สีเทา ไม่ ให้ ขู่ สีเทา ก็ ไม่ ขู่ เจ้าแก่ พอใจ ปิติ ว่า เขา พา เจ้าแก่ 27 %
่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่า นิทาน 89 %
านี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ ฟั 89 %
น หนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป จะ 91 %
น บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน พา กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง ค 92 %
น พา กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ 93 %
ช่ ค่ะ พ่อ มานี นับ ดู ซิ เด็ก ดี กี่ คน มานี หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด 98 %
่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า เก้า คน ค่ะ พ่อ พ่อ เด็ก ไม่ ดี มี กี่ คน มานี หนึ่ง คน ค่ะ 99 %
ก้า คน ค่ะ พ่อ พ่อ เด็ก ไม่ ดี มี กี่ คน มานี หนึ่ง คน ค่ะ 99 %
พ่อ เด็ก ไม่ ดี มี กี่ คน มานี หนึ่ง คน ค่ะ 100 %
โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ 15 %
ทา ดู ใบ บัว ชูใจ แล ดู สีเทา สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว สีเทา 16 %
ชูใจ ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว ชูใจ เกา คอ สีเทา เบาเบา สีเทา ชู คอ พอ ใจ มานี หั 18 %
ัว ชูใจ เกา คอ สีเทา เบาเบา สีเทา ชู คอ พอ ใจ มานี หัวเราะ โต มา หา มานี มานี 19 %
โต มา หา มานี มานี เกา หัว โต โต ชู คอ ดีใจ ชูใจ หัวเราะ มานี พอใจ ปิติ ข 20 %
ะ มานี พอใจ ปิติ ขี่ ม้า ปิติ เกาะ คอ ม้า เขา งอ เข่า เวลา ขี่ มานี ดู ปิติ 21 %
น ให้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า 91 %
ูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่า ม 54 %
่ะ ซี มานะ ไป โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ มานะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง สือ และ มี เพื่ 70 %
ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ มา พ่อ จึง ว 78 %
พี่ ชูใจ เป็น ผู้หญิง ใช่ไหม มานี ใช่ ค่ะ เขา ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรียน มานะ ปี 73 %
เป็น เด็ก ดี ใช่ไหม มานี มานี ไม่ ใช่ ค่ะ พ่อ มานี นับ ดู ซิ เด็ก ดี กี่ คน มาน 97 %
สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า เก้า คน ค่ะ พ่อ พ่อ เด็ก ไม่ ดี มี กี่ คน มานี หนึ่ง คน ค่ะ 99 %
เด็ก ไม่ ดี มี กี่ คน มานี หนึ่ง คน ค่ะ 100 %
ปิติ ขี่ ม้า ปิติ เกาะ คอ ม้า เขา งอ เข่า เวลา ขี่ มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า ม้า 21 %
มี ตา อา อา มี ตา อา มี นา นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา 1 %
อา มี นา นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา นา มี รู งู นา 2 %
ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พ 2 %
เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ 62 %
ำ โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา มานี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู มานี เท ยา ทา หู 9 %
จ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต สีเทา 15 %
ยะ มานี และ ชูใจ พอใจ มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เร 30 %
รา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ ว่า 31 %
ป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ ว่า พา ไป ก็ ไ 31 %
ะแยะ ปิติ ว่า พา ไป ก็ ได้ เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ ชูใจ มา รอ ที่ นี่ ปิติ แล 32 %
และ ชูใจ มา รอ ที่ นี่ ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไ 33 %
า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน 37 %
จ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา 38 %
ละ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ 39 %
บ้าน มี จำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ มานี พา โต ไป บ้าน มานี เข้า ไ 41 %
ก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่อ แ 46 %
ี อะไร น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่ 53 %
า ว่าง พ่อ จะ พา ไป มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไม มานี ไ 53 %
มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า ม 55 %
มานี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า 57 %
ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า มาน 58 %
ห้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่ พ่ หัวเราะ หึหึ 59 %
โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เล 62 %
นะ ก็ ทำ ตาม มานะ แม่คะ เมื่อไร มานี จะ ได้ ไป โรง เรียน แม่ มานี ยัง ไม่ โต 66 %
ยัง ไม่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที่ โ 67 %
ได้ ไป โรง เรียน มานะ ปี หน้า มานี ก็ จะ ได้ ไป โรงเรียน มานี ปี หน้า ชูใจ ก็ 74 %
ไป โรงเรียน มานี ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง เรียน นะคะ พ่อ นั่ง อ่าน 75 %
่วง เข้า มา หา พ่อ มานี พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม 77 %
ย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ่อ จึง พูด อย 81 %
ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ 85 %
ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ มานี พ่อ ให้ มานี 85 %
่ ได้ ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้ 89 %
ี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า แก่ น 90 %
บ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน พา กัน อยู่ บ้าน พ 92 %
น อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว 93 %
ไป แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่อ และ จาน ใส่ มะม่วง มานี เห็น แม่ ก็ ดีใจ มานี 47 %
ห้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ แม่ วาง จาน ให้ มานี มานี ถือ มะม่วง ใน จาน แม่ ว่ 49 %
แม่ วาง จาน ให้ มานี มานี ถือ มะม่วง ใน จาน แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อ 50 %
ะ มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง 85 %
วะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้าน มี จำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ ม 41 %
านี เข้า ไป หา พ่อ พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี พ่อ นอน อ่าน นิทาน พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี 43 %
คะ มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ มา พ่อ จึง ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ 78 %
้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ่อ จึง พูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถั 82 %
าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้าน มี จำปี ปิติ แ 40 %
ปิติ ขี่ ม้า ม้า ตัว นี้ แก่ ปิติ ให้ ชื่อ ว่า เจ้าแก่ โต ดู เจ้าแก่ สีเทา ก็ ดู 22 %
มี เพื่อน เยอะ มานะ มานี ก็ มี เพื่อน ชื่อ ชูใจ และ ปิติ มานี ปิติ ก็ เป็น เพื่อ 71 %
ชูใจ ถือ อะไร ชูใจ ถือ โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ ม 14 %
ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี 15 %
สีเทา ดู ใบ บัว ชูใจ แล ดู สีเทา สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว สีเ 16 %
ใบบัว ชูใจ เกา คอ สีเทา เบาเบา สีเทา ชู คอ พอ ใจ มานี หัวเราะ โต มา หา มานี ม 19 %
ราะ โต มา หา มานี มานี เกา หัว โต โต ชู คอ ดีใจ ชูใจ หัวเราะ มานี พอใจ ปิต 20 %
ิทาน ให้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง 91 %
ี พา โต หา ปู มานี พา โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พา สี เทา ไป หา มานี สีเทา ไป หา โต โต 4 %
็ ดี ใจ สีเทา ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มานี มา หา ชูใจ ไวไว โต มี ต 6 %
ไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มานี มา หา ชูใจ ไวไว โต มี ตา โต มี ขา โต มี หู ห 6 %
โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เอา ขา เกา หู ชูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อะไร ใน มือ มานี ขอ ดู 11 %
บา เบา โต เอา ขา เกา หู ชูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อะไร ใน มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ มี 11 %
มือ ชูใจ กำ อะไร ใน มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ มี อะไร ใน มือ ชูใจ ชูใจ แบ มือ มานี แ 12 %
มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ มี อะไร ใน มือ ชูใจ ชูใจ แบ มือ มานี แล ดู มือ ชูใจ ชูใจ 12 %
ใน มือ ชูใจ ชูใจ แบ มือ มานี แล ดู มือ ชูใจ ชูใจ ถือ อะไร ชูใจ ถือ โบ ใน มือ ชูใจ 13 %
ือ มานี แล ดู มือ ชูใจ ชูใจ ถือ อะไร ชูใจ ถือ โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ 13 %
ูใจ ชูใจ ถือ อะไร ชูใจ ถือ โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แ 13 %
ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ 14 %
โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต สีเทา ดู ใบ บัว ชูใจ แล 15 %
มือ ชูใจ มานี ดุ โต สีเทา ดู ใบ บัว ชูใจ แล ดู สีเทา สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว มี ตั 16 %
ี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว สีเทา มัว ดู อะไร ชูใจ ไป หา สีเทา ชูใจ ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว 17 %
บัว สีเทา มัว ดู อะไร ชูใจ ไป หา สีเทา ชูใจ ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว ชูใจ เกา คอ สี 18 %
ไป หา สีเทา ชูใจ ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว ชูใจ เกา คอ สีเทา เบาเบา สีเทา ชู คอ พอ ใจ 18 %
หา มานี มานี เกา หัว โต โต ชู คอ ดีใจ ชูใจ หัวเราะ มานี พอใจ ปิติ ขี่ ม้า ปิต 20 %
จ้าแก่ เข้าไป หา สีเทา สีเทา ขู่ ฟู่ฟู่ ชูใจ ดุ สีเทา ไม่ ให้ ขู่ สีเทา ก็ ไม่ ขู่ 26 %
ี กระรอก ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ มานี และ ชูใจ พอใจ มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา 29 %
จ พอใจ มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เรา จะ ได้ ดู อะไร แย 30 %
พา ไป ก็ ได้ เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ ชูใจ มา รอ ที่ นี่ ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป 32 %
้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มา 35 %
ย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา ชูใจ จะ พา ส 38 %
มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา 39 %
อ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้าน มี จำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ มานี พา โต ไป บ 41 %
มานี ไป ทำ อะไร มา มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไ 44 %
ไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิติ เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา มา ที่ 51 %
มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พู 53 %
ื่อน เยอะ มานะ มานี ก็ มี เพื่อน ชื่อ ชูใจ และ ปิติ มานี ปิติ ก็ เป็น เพื่อน ของ 71 %
ปิติ มานี ปิติ ก็ เป็น เพื่อน ของ พี่ ชูใจ เป็น ผู้หญิง ใช่ไหม มานี ใช่ ค่ะ เขา 72 %
ี ก็ จะ ได้ ไป โรงเรียน มานี ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง เรียน นะคะ พ่อ 74 %
า กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไ 93 %
ย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน พ่อ ดู ซิ มานี ม้า แย่ ไหม มานี เขา 95 %
ิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน พ่อ ดู ซิ มานี ม้า แย่ ไหม มานี เขา ไม่ น่า ตี 95 %
ี มานี ไม่ ใช่ ค่ะ พ่อ มานี นับ ดู ซิ เด็ก ดี กี่ คน มานี หนึ่ง สอง สาม สี่ 97 %
เรียน มานะ พี่ ไป เรียน หนัง สือ น่ะ ซี มานะ ไป โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ มา 69 %
ไป โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ มานะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง สือ และ มี เพื่อน เยอะ มา 70 %
เดิน เข้า มา เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ 61 %
็ ดี มานะ เดิน เข้า มา เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น มานะ 61 %
มานี สีเทา ไป หา โต โต ดีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใจ ชูใ 5 %
ีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มานี มา หา ชูใจ ไวไว 6 %
พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อ 37 %
ึ แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี มานะ เดิน เข้า มา เสื้อ ของ เขา ดำ มอม 60 %
มัน ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง 64 %
หนัง สือ น่ะ ซี มานะ ไป โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ มานะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง สือ 69 %
นะ ไป โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ มานะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง สือ และ มี เพื่อน เยอะ 70 %
น่า ตี ม้า นะคะ พ่อ พ่อ เขา เป็น เด็ก ดี ใช่ไหม มานี มานี ไม่ ใช่ ค่ะ พ่อ ม 96 %
ไม่ ใช่ ค่ะ พ่อ มานี นับ ดู ซิ เด็ก ดี กี่ คน มานี หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก 98 %
แปด เก้า เก้า คน ค่ะ พ่อ พ่อ เด็ก ไม่ ดี มี กี่ คน มานี หนึ่ง คน ค่ะ 99 %
พา สี เทา ไป หา มานี สีเทา ไป หา โต โต ดีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา ไป หา โต ไวไว มาน 5 %
สีเทา ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มานี มา หา ชูใจ ไวไว โต มี ตา โต มี 6 %
ต มา หา มานี มานี เกา หัว โต โต ชู คอ ดีใจ ชูใจ หัวเราะ มานี พอใจ ปิติ ขี่ ม้า 20 %
ื่อ และ จาน ใส่ มะม่วง มานี เห็น แม่ ก็ ดีใจ มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ 48 %
็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง มานี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป 56 %
ลุง มานี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา 57 %
หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต 62 %
คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต สีเทา ดู ใบ บัว ชูใจ แล ดู สีเทา 15 %
เจ้าแก่ ดู เกะกะ โต เห่า เจ้าแก่ มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า โต ก็ ไม่ เห่า เจ้าแก่ 25 %
เข้าไป หา สีเทา สีเทา ขู่ ฟู่ฟู่ ชูใจ ดุ สีเทา ไม่ ให้ ขู่ สีเทา ก็ ไม่ ขู่ เจ้ 26 %
่ จะ พา ไป ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว 34 %
แก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา โต แ 38 %
ง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า 63 %
ตา อา มี นา นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา นา มี รู 1 %
มี นา นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา นา มี รู งู นา มี 2 %
า โต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พา สี เทา ไป หา มานี 4 %
ูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อะไร ใน มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ มี อะไร ใน มือ ชูใจ ชูใจ แบ ม 12 %
ี อะไร ใน มือ ชูใจ ชูใจ แบ มือ มานี แล ดู มือ ชูใจ ชูใจ ถือ อะไร ชูใจ ถือ โบ ใ 13 %
ชูใจ ถือ โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู 14 %
ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต 15 %
เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต สีเทา ดู ใบ บัว ชูใจ แล ดู สีเทา สีเทา ชู คอ ดู 16 %
มานี ดุ โต สีเทา ดู ใบ บัว ชูใจ แล ดู สีเทา สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว มี ตัว อะไร 16 %
ดู ใบ บัว ชูใจ แล ดู สีเทา สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว สีเทา มัว 16 %
ใบบัว มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว สีเทา มัว ดู อะไร ชูใจ ไป หา สีเทา ชูใจ ดู ตัว อะไร 17 %
ีเทา มัว ดู อะไร ชูใจ ไป หา สีเทา ชูใจ ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว ชูใจ เกา คอ สีเทา 18 %
เกาะ คอ ม้า เขา งอ เข่า เวลา ขี่ มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า ม้า ตัว นี้ แก่ ปิติ ให้ 22 %
ว นี้ แก่ ปิติ ให้ ชื่อ ว่า เจ้าแก่ โต ดู เจ้าแก่ สีเทา ก็ ดู เจ้าแก่ เจ้าแ 23 %
ื่อ ว่า เจ้าแก่ โต ดู เจ้าแก่ สีเทา ก็ ดู เจ้าแก่ เจ้าแก่ เข้า มา หา โต ขา 23 %
เจ้าแก่ เข้า มา หา โต ขา เจ้าแก่ ดู เกะกะ โต เห่า เจ้าแก่ มานี ดุ โต ไม่ ใ 24 %
ูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ ว่า พา ไป ก็ ได้ เช 31 %
ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้าน มี จำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า 40 %
ิติ ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู มี นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ใ 45 %
ว่า ไป ภูเขา มา ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป ม 52 %
้า กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต 81 %
้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน พ่อ ดู ซิ มานี ม้า แย่ ไหม มานี เขา ไม่ น่า 95 %
มานี มานี ไม่ ใช่ ค่ะ พ่อ มานี นับ ดู ซิ เด็ก ดี กี่ คน มานี หนึ่ง สอง สาม 97 %
าน มานี เข้า ไป หา พ่อ พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี พ่อ นอน อ่าน นิทาน พ่อ ว่า พ่อ รอ 43 %
ใจ แล ดู สีเทา สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว สีเทา มัว ดู อะไร ชูใจ 17 %
า มัว ดู อะไร ชูใจ ไป หา สีเทา ชูใจ ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว ชูใจ เกา คอ สีเทา เบา 18 %
เข่า เวลา ขี่ มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า ม้า ตัว นี้ แก่ ปิติ ให้ ชื่อ ว่า เจ้าแก่ โต ด 22 %
มานี มานี มี ตา กา กา มี ตา อา อา มี ตา อา มี นา 0 %
มานี มานี มี ตา กา กา มี ตา อา อา มี ตา อา มี นา นา มี งู นา 1 %
นี มานี มี ตา กา กา มี ตา อา อา มี ตา อา มี นา นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู 1 %
จ ก็ ดีใจ มานี มา หา ชูใจ ไวไว โต มี ตา โต มี ขา โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอ 7 %
นะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า มานะ ก็ ทำ ตาม มานะ แม่คะ เมื่อไร มานี จะ ได้ ไป โรง เ 66 %
ให้ สะอาด อย่า ให้ เลอะเทอะ นะ มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง 84 %
โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา มานี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู มานี เท ยา ทา หู โต 9 %
มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ 93 %
ซิ มานี ม้า แย่ ไหม มานี เขา ไม่ น่า ตี ม้า นะคะ พ่อ พ่อ เขา เป็น เด็ก ดี ใช่ 96 %
ึง พูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้าง มือ ให้ สะอาด อ 83 %
สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ มานี พ 85 %
ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี 35 %
สือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า ร 35 %
สีเทา ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู 40 %
ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป มานี พูด ว่า มานี จ 52 %
ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน 57 %
ู่ ที่ นี่ พ่ หัวเราะ หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี มานะ เดิน เข 60 %
ได้ ไป โรง เรียน แม่ มานี ยัง ไม่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มาน 67 %
ที่ หน้า โต๊ะ ของ พ่อ พ่อ พูด ว่า มานี ถ้า กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู 80 %
ชูใจ แบ มือ มานี แล ดู มือ ชูใจ ชูใจ ถือ อะไร ชูใจ ถือ โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มา 13 %
นี แล ดู มือ ชูใจ ชูใจ ถือ อะไร ชูใจ ถือ โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน 13 %
พ่อ ว่า จะ พา ไป แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่อ และ จาน ใส่ มะม่วง มานี เห็น แม่ 47 %
นอน บน เสื่อ แม่ วาง จาน ให้ มานี มานี ถือ มะม่วง ใน จาน แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร ม 49 %
อ นั่ง อ่าน หนัง สือ อยู่ ที่ โต๊ะ มานี ถือ มะม่วง เข้า มา หา พ่อ มานี พ่อคะ พี่ ม 76 %
บ้าง ได้ ไหม คะ มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ มา พ่อ จึง ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย 78 %
ี ขา โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูนา ม 8 %
โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ 8 %
ู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ 8 %
ี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู สีด 8 %
ย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน พ่อ ดู ซิ มานี ม้า แย่ ไหม 95 %
นี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู มานี เท ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เอา ขา เกา 10 %
ปูนา ไป ใน รู มานี เท ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เอา ขา เกา หู ชูใจ กำ 10 %
าน พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร มา มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ป 44 %
มานี ถือ มะม่วง ใน จาน แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ว่า เ 50 %
มานะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า มานะ ก็ ทำ ตาม มานะ แม่คะ เมื่อไร มานี จะ ได้ ไ 65 %
มื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที่ โรง เรียน มานะ พี่ ไป เรียน 68 %
ือ ให้ สะอาด อย่า ให้ เลอะเทอะ นะ มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ 84 %
ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่า มานี ม 54 %
พ่อ จึง ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ มานี ก็ นั่ง ที่ หน้า โต๊ 79 %
พูด มัน ไม่ น่า ดู มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ่อ จึง พูด อย่า ทิ 81 %
้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ่อ จึง พูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้ 82 %
๊ะ พ่อ จึง พูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้าง มือ ให้ 83 %
ตาม ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ 85 %
บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ 85 %
้าแก่ พอใจ ปิติ ว่า เขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา ที่ ภูเขา มี อะไร น่าดู แยะ มี น 28 %
ปิติ ว่า เขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา ที่ ภูเขา มี อะไร น่าดู แยะ มี นก มี หมี แล 28 %
ไร น่าดู แยะ มี นก มี หมี และ มี กระรอก ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ มานี และ ชูใจ พอใจ มา 29 %
นี และ ชูใจ พอใจ มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เรา จะ ได 30 %
้ เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ ชูใจ มา รอ ที่ นี่ ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป ปิติ เ 32 %
มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้าน มี จำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน 41 %
ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู มี นก มี ลิง มี กร 45 %
ชูใจ และ ปิติ เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา มา ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว 52 %
พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที 55 %
ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง มานี ดีใจ กอด แ 56 %
้าน มานี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่ พ่ หัวเราะ หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้า มา 59 %
ก็ จะ ได้ ไป มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที่ โรง เรียน มานะ พี่ ไป เรียน หนัง สือ 68 %
ียน นะคะ พ่อ นั่ง อ่าน หนัง สือ อยู่ ที่ โต๊ะ มานี ถือ มะม่วง เข้า มา หา พ่อ มา 76 %
ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ มา พ่อ จึง ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี 78 %
วง ที่ ถือ มา พ่อ จึง ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ มานี ก็ นั่ 79 %
ี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ มานี ก็ นั่ง ที่ หน้า โต๊ะ ของ พ่อ พ่อ พูด ว่า มานี ถ้า 79 %
่อ จึง พูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้าง มือ ให้ สะอ 83 %
สะอาด อย่า ให้ เลอะเทอะ นะ มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไ 84 %
พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ มาน 85 %
ม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ่อ จึง พูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก 82 %
่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก 91 %
่ ภูเขา ที่ ภูเขา มี อะไร น่าดู แยะ มี นก มี หมี และ มี กระรอก ที่ ภูเขา มี ลิง แ 28 %
ติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู มี นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ 45 %
ี พา โต ไป บ้าน มานี เข้า ไป หา พ่อ พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี พ่อ นอน อ่าน นิทาน พ่ 42 %
ไป หา พ่อ พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี พ่อ นอน อ่าน นิทาน พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน 43 %
มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ แม่ วาง จาน ให้ มานี มานี ถือ 49 %
านะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต 62 %
จะ เล่า นิทาน ให้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วั 90 %
ละ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มานะ 64 %
มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ มานี ก็ นั่ง ที่ หน้า โต๊ะ ของ พ่อ พ่อ 79 %
ปาก ล้าง มือ ให้ สะอาด อย่า ให้ เลอะเทอะ นะ มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ 84 %
โรง เรียน มานะ พี่ ไป เรียน หนัง สือ น่ะ ซี มานะ ไป โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ 69 %
ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง เรียน นะคะ พ่อ นั่ง อ่าน หนัง สือ อยู่ ที่ โต๊ะ มา 75 %
ะ เทอะ มานี พ่อ ให้ มานี ไป ขี่ ม้า นะคะ พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ได้ มานี เป็น เด็ก 86 %
ี ม้า แย่ ไหม มานี เขา ไม่ น่า ตี ม้า นะคะ พ่อ พ่อ เขา เป็น เด็ก ดี ใช่ไหม มานี 96 %
ม่ ก็ ดีใจ มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ แม่ วาง จาน ให้ มานี 48 %
ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง เรียน นะคะ พ่อ นั่ง อ่าน หนัง สือ อยู่ ที่ โต๊ะ มานี ถือ มะ 75 %
มะม่วง ที่ ถือ มา พ่อ จึง ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ มานี ก็ 79 %
ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ มานี ก็ นั่ง ที่ หน้า โต๊ะ ของ พ่อ พ่อ พูด ว่า มานี 79 %
ไหม มานี มานี ไม่ ใช่ ค่ะ พ่อ มานี นับ ดู ซิ เด็ก ดี กี่ คน มานี หนึ่ง สอง ส 97 %
ตา กา กา มี ตา อา อา มี ตา อา มี นา นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู 1 %
ตา อา อา มี ตา อา มี นา นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา 1 %
ู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา 2 %
มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา 2 %
งู ดู ปู มานี มา นา อา นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โ 2 %
ู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โต ดู ปู สี 3 %
ิง แยะ มานี และ ชูใจ พอใจ มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป 30 %
่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ 31 %
แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า ร 36 %
ละ ปิติ ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู มี นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี มานี 45 %
เล่า ว่า ไป ภูเขา มา ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป 52 %
ได้ ไป โรงเรียน มานี ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง เรียน นะคะ พ่อ นั่ง อ่ 75 %
นี ถ้า กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใ 81 %
ดู ซิ มานี ม้า แย่ ไหม มานี เขา ไม่ น่า ตี ม้า นะคะ พ่อ พ่อ เขา เป็น เด็ก ดี 96 %
หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า มานี จะ พา 58 %
เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา ที่ ภูเขา มี อะไร น่าดู แยะ มี นก มี หมี และ มี กระรอก ที่ ภูเ 28 %
จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ 38 %
ที่ บ้าน มี จำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ มานี พา โต ไป บ้าน มานี เข้ 41 %
นอน อ่าน นิทาน พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร มา มานี เล่า ว่า ไป เจอ 44 %
ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิติ เขา เล่า ว่า 51 %
พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี พ่อ นอน อ่าน นิทาน พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ไป ทำ 43 %
อง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู ค 90 %
เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ ชูใจ มา รอ ที่ นี่ ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป ปิติ เล่า ว 32 %
ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้า 55 %
มานี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่ พ่ หัวเราะ หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา 59 %
ียน หนัง สือ น่ะ ซี มานะ ไป โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ มานะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง 69 %
ี่ ถือ มา พ่อ จึง ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ มานี ก็ นั่ง ที 79 %
เวลา ขี่ มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า ม้า ตัว นี้ แก่ ปิติ ให้ ชื่อ ว่า เจ้าแก่ โต ดู เจ 22 %
ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ แม่ วาง จาน ให้ มานี มานี ถือ มะ 49 %
่า ให้ เลอะเทอะ นะ มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง 84 %
ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต สีเทา ดู ใบ บัว ชูใจ แล ดู สีเทา สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว 16 %
่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ 54 %
ะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ 77 %
ผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน พา ก 91 %
พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา 37 %
ก็ ลา โต และ สีเทา ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี 39 %
ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้าน มี จำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ 40 %
ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้าน มี จำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา 41 %
จ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ มานี พา โต ไป บ้าน มานี เข้า ไป หา พ่อ พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้ 42 %
พ่อ จะ พา ไป มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่ 53 %
ี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง มานี ดีใจ กอด แม่ แล 56 %
า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ 58 %
ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน พา กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า 92 %
า มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง มานี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า ม 56 %
่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้าง มือ ให้ สะอาด อย่า ให้ เลอะเทอะ นะ 83 %
โต ชู คอ ดีใจ ชูใจ หัวเราะ มานี พอใจ ปิติ ขี่ ม้า ปิติ เกาะ คอ ม้า เขา งอ เข่า เ 21 %
ชูใจ หัวเราะ มานี พอใจ ปิติ ขี่ ม้า ปิติ เกาะ คอ ม้า เขา งอ เข่า เวลา ขี่ มานี 21 %
าะ คอ ม้า เขา งอ เข่า เวลา ขี่ มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า ม้า ตัว นี้ แก่ ปิติ ให้ ชื่อ 22 %
่ มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า ม้า ตัว นี้ แก่ ปิติ ให้ ชื่อ ว่า เจ้าแก่ โต ดู เจ้าแก่ สีเ 22 %
ให้ ขู่ สีเทา ก็ ไม่ ขู่ เจ้าแก่ พอใจ ปิติ ว่า เขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา ที่ ภูเ 27 %
เรา น่า จะ ไป เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ ว่า พา ไป ก็ ได้ เช้า เช้า จะ ให้ มานี 31 %
เช้า จะ ให้ มานี และ ชูใจ มา รอ ที่ นี่ ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป ปิติ เล่า ว่า พ่ 32 %
มา รอ ที่ นี่ ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เร 33 %
ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว 36 %
ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อ 37 %
ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สี 38 %
านี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้าน มี จำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ มานี พ 41 %
ำ อะไร มา มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู 44 %
รอ มานี อยู่ นาน มานี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิติ เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา มา ที่ ภูเขา มี 51 %
มานะ มานี ก็ มี เพื่อน ชื่อ ชูใจ และ ปิติ มานี ปิติ ก็ เป็น เพื่อน ของ พี่ ชูใจ เ 71 %
ี ก็ มี เพื่อน ชื่อ ชูใจ และ ปิติ มานี ปิติ ก็ เป็น เพื่อน ของ พี่ ชูใจ เป็น ผู้หญิง 72 %
เจ้าแก่ มัน แก่ มาก มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มั 88 %
ค่ะ เขา ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรียน มานะ ปี หน้า มานี ก็ จะ ได้ ไป โรงเรียน มานี 73 %
ี หน้า มานี ก็ จะ ได้ ไป โรงเรียน มานี ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง เรียน นะค 74 %
อา มี ตา อา มี นา นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา นา 1 %
อา มี นา นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา นา มี รู งู 2 %
นา นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา นา มี รู งู นา มี รู ป 2 %
มานี มา นา อา นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โต มา นา ม 2 %
า หา อา มานี พา โต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พา สี เท 4 %
ต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พา สี เทา ไป หา มานี สีเทา 4 %
มานี เห็น แม่ ก็ ดีใจ มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ แม่ วา 48 %
เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา 8 %
ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา มานี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู มานี เท 9 %
ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา มานี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู มานี เท ยา ทา หู โต มานี 9 %
อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้าง มือ ให้ สะอาด อย่า ให้ 83 %
จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ มานี พ่อ ให้ ม 85 %
า ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน 40 %
ี ปิติ ก็ เป็น เพื่อน ของ พี่ ชูใจ เป็น ผู้หญิง ใช่ไหม มานี ใช่ ค่ะ เขา ยัง ไม่ ได้ ไ 72 %
ี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่ พ่ หัวเราะ หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่ 59 %
ชูใจ เกา คอ สีเทา เบาเบา สีเทา ชู คอ พอ ใจ มานี หัวเราะ โต มา หา มานี มานี เก 19 %
่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ 34 %
มา เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา 61 %
ะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน พา กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา 92 %
ติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พ 33 %
่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ 36 %
่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป 37 %
ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา มาน 38 %
พา เจ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ 38 %
วะ มานี พา โต ไป บ้าน มานี เข้า ไป หา พ่อ พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี พ่อ นอน อ่าน น 42 %
ข้า ไป หา พ่อ พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี พ่อ นอน อ่าน นิทาน พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ 43 %
นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี พ่อ นอน อ่าน นิทาน พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร 43 %
ใต้ ต้น จำปี พ่อ นอน อ่าน นิทาน พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร มา มาน 43 %
นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป แม่ ใส่ เสื้อ 46 %
มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ 46 %
ะม่วง ใน จาน แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ว่า เจอ ชูใจ และ 50 %
ภูเขา มา ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป มานี พูด ว่ 52 %
ขา มี อะไร น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน 53 %
น้า ชูใจ ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง เรียน นะคะ พ่อ นั่ง อ่าน หนัง สือ อยู่ ที่ โต๊ะ มานี ถ 75 %
ยู่ ที่ โต๊ะ มานี ถือ มะม่วง เข้า มา หา พ่อ มานี พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี 76 %
้ ไหม คะ มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ มา พ่อ จึง ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง 78 %
เทอะ นะ มานี ก็ นั่ง ที่ หน้า โต๊ะ ของ พ่อ พ่อ พูด ว่า มานี ถ้า กิน อะไร อยู่ ก็ อ 80 %
นี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ่อ จึง พูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที 82 %
ด อย่า ให้ เลอะเทอะ นะ มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ 84 %
ห้ เลอะเทอะ นะ มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ 84 %
ัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ มานี พ่อ ให้ มานี ไป ขี่ ม้า นะคะ พ่อ มานี ยัง 86 %
ะ มานี พ่อ ให้ มานี ไป ขี่ ม้า นะคะ พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ได้ มานี เป็น เด็ก และ 86 %
อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า แก่ 90 %
ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน พ่อ ดู ซิ มานี ม้า แย่ ไหม มานี เขา ไม่ น 95 %
แย่ ไหม มานี เขา ไม่ น่า ตี ม้า นะคะ พ่อ พ่อ เขา เป็น เด็ก ดี ใช่ไหม มานี มานี 96 %
เด็ก ดี ใช่ไหม มานี มานี ไม่ ใช่ ค่ะ พ่อ มานี นับ ดู ซิ เด็ก ดี กี่ คน มานี หน 97 %
สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า เก้า คน ค่ะ พ่อ พ่อ เด็ก ไม่ ดี มี กี่ คน มานี หนึ่ง คน ค่ะ 99 %
ว โต โต ชู คอ ดีใจ ชูใจ หัวเราะ มานี พอใจ ปิติ ขี่ ม้า ปิติ เกาะ คอ ม้า เขา งอ เ 20 %
า ไม่ ให้ ขู่ สีเทา ก็ ไม่ ขู่ เจ้าแก่ พอใจ ปิติ ว่า เขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา ที 27 %
รอก ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ มานี และ ชูใจ พอใจ มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว 30 %
ไป ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว่า มี เสื 34 %
๊ะ มานี ถือ มะม่วง เข้า มา หา พ่อ มานี พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ 76 %
นา อา นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โต มา นา มานี พา โ 3 %
นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โต ด 3 %
ี พา โต มา หา อา มานี พา โต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โต ดู ปู สีเทา ชูใ 3 %
มานี พา โต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พา สี เทา ไป หา 4 %
ต หา ปู มานี พา โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พา สี เทา ไป หา มานี สีเทา ไป หา โต โต ดี 4 %
ก็ ไม่ ขู่ เจ้าแก่ พอใจ ปิติ ว่า เขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา ที่ ภูเขา มี อะไร 27 %
ไป เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ ว่า พา ไป ก็ ได้ เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ ชู 31 %
ชูใจ มา รอ ที่ นี่ ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ 33 %
ี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี 36 %
อ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้ 37 %
อ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่ 37 %
ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให 39 %
ิ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ มานี พา โต ไป บ้าน มานี เข้า ไป หา พ่อ พ่อ นอน 42 %
มี ลิง มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป แม่ ใส่ เสื้อ สี 46 %
ี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่อ และ 46 %
ะไร น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ข 53 %
ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป 55 %
น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่ พ่ หัวเราะ หึหึ แม 59 %
่ พ่ หัวเราะ หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี มานะ เดิน เข้า มา เ 60 %
บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน พา กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน 92 %
่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป 93 %
ต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที่ โรง เรียน มานะ พี 68 %
พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที่ โรง เรียน มานะ พี่ ไป เรียน หนัง สือ น่ะ ซี มานะ ไป โรง 68 %
และ ปิติ มานี ปิติ ก็ เป็น เพื่อน ของ พี่ ชูใจ เป็น ผู้หญิง ใช่ไหม มานี ใช่ ค่ะ 72 %
ี ถือ มะม่วง เข้า มา หา พ่อ มานี พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง 77 %
ะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ 53 %
จ แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ 54 %
่า มี ป้า และ ลุง มานี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า 57 %
ป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่ พ่ ห 58 %
่า มา อยู่ ที่ นี่ พ่ หัวเราะ หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี มานะ 59 %
มานี ก็ นั่ง ที่ หน้า โต๊ะ ของ พ่อ พ่อ พูด ว่า มานี ถ้า กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด 80 %
พูด ว่า มานี ถ้า กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง 81 %
ง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ่อ จึง พูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ 82 %
ย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า 65 %
ู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ่อ จึง พ 81 %
คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก ส 90 %
เห่า เจ้าแก่ เข้าไป หา สีเทา สีเทา ขู่ ฟู่ฟู่ ชูใจ ดุ สีเทา ไม่ ให้ ขู่ สีเทา ก็ ไม่ 26 %
่ พอใจ ปิติ ว่า เขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา ที่ ภูเขา มี อะไร น่าดู แยะ มี นก มี หม 28 %
ิติ ว่า เขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา ที่ ภูเขา มี อะไร น่าดู แยะ มี นก มี หมี และ มี ก 28 %
าดู แยะ มี นก มี หมี และ มี กระรอก ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ มานี และ ชูใจ พอใจ มานี ว่า 29 %
ละ ชูใจ พอใจ มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เรา จะ ได้ ดู อะ 30 %
ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู มี นก มี ลิง มี กระรอก ม 45 %
ี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิติ เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา มา ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เยอะ พ่อ 51 %
และ ปิติ เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา มา ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่ 52 %
ี มานะ เดิน เข้า มา เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ 61 %
เข้า มา เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป 61 %
ม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่อ และ จาน ใส่ มะม่วง มานี เห็น แม่ ก็ ดีใจ มานี ขอ เสื่อ และ 47 %
บน เสื่อ แม่ วาง จาน ให้ มานี มานี ถือ มะม่วง ใน จาน แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ ร 50 %
่ง อ่าน หนัง สือ อยู่ ที่ โต๊ะ มานี ถือ มะม่วง เข้า มา หา พ่อ มานี พ่อคะ พี่ มานะ จะ 76 %
ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ มา พ่อ จึง ว่า มานี มา นั่ง ที 78 %
มัน ไม่ น่า ดู มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ่อ จึง พูด อย่า ทิ้ง ที่น 81 %
ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี 63 %
ว่า มานี ถ้า กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม 81 %
ง ไป ไม่ ได้ มานี เป็น เด็ก และ เจ้าแก่ มัน แก่ มาก มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ กับ 87 %
มานี เป็น เด็ก และ เจ้าแก่ มัน แก่ มาก มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ข 88 %
่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สา 88 %
ติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ 89 %
ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน พา กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก 92 %
ดู ใบบัว มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว สีเทา มัว ดู อะไร ชูใจ ไป หา สีเทา ชูใจ ดู ตัว อ 17 %
มา นี มานี มี ตา กา กา มี ตา อา อา มี 0 %
ี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี 2 %
นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โต มา นา มานี พา โต หา ป 3 %
ี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โต ดู ปู 3 %
โต ไวไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มานี มา หา ชูใจ ไวไว โต มี ตา โต มี ขา โต 6 %
หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี 8 %
เบา สีเทา ชู คอ พอ ใจ มานี หัวเราะ โต มา หา มานี มานี เกา หัว โต โต ชู คอ ดีใจ 19 %
สีเทา ก็ ดู เจ้าแก่ เจ้าแก่ เข้า มา หา โต ขา เจ้าแก่ ดู เกะกะ โต เห่า เจ้า 24 %
ก็ ได้ เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ ชูใจ มา รอ ที่ นี่ ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป 32 %
ใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ 40 %
าน มี จำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ มานี พา โต ไป บ้าน มานี เข้า ไป ห 41 %
ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร มา มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ ปิติ 44 %
อ มะม่วง ใน จาน แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ว่า เจอ ชูใจ 50 %
เจอ ชูใจ และ ปิติ เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา มา ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ 52 %
่ เฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่ พ่ หัวเราะ หึหึ แม่ พูด ว 59 %
ัวเราะ หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี มานะ เดิน เข้า มา เสื้อ ขอ 60 %
นี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี มานะ เดิน เข้า มา เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ 60 %
สือ อยู่ ที่ โต๊ะ มานี ถือ มะม่วง เข้า มา หา พ่อ มานี พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม 76 %
ได้ ไหม คะ มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ มา พ่อ จึง ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ท 78 %
กิน มะม่วง ที่ ถือ มา พ่อ จึง ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ มา 78 %
ใจ ชูใจ หัวเราะ มานี พอใจ ปิติ ขี่ ม้า ปิติ เกาะ คอ ม้า เขา งอ เข่า เวลา ขี่ 21 %
มานี พอใจ ปิติ ขี่ ม้า ปิติ เกาะ คอ ม้า เขา งอ เข่า เวลา ขี่ มานี ดู ปิติ ขี่ ม 21 %
เขา งอ เข่า เวลา ขี่ มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า ม้า ตัว นี้ แก่ ปิติ ให้ ชื่อ ว่า เจ้าแ 22 %
า หา พ่อ มานี พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ มานี ก 77 %
พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ 77 %
เลอะ เทอะ มานี พ่อ ให้ มานี ไป ขี่ ม้า นะคะ พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ได้ มานี เป 86 %
ย่ พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ข 90 %
บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เ 93 %
ะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม 94 %
วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน พ่อ ด 94 %
ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน พ่อ ดู ซิ มานี ม้า แย่ ไหม มานี เขา ไม่ น่า ตี ม้า นะคะ 95 %
มานี ม้า แย่ ไหม มานี เขา ไม่ น่า ตี ม้า นะคะ พ่อ พ่อ เขา เป็น เด็ก ดี ใช่ไหม 96 %
ได้ มานี เป็น เด็ก และ เจ้าแก่ มัน แก่ มาก มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ กับ มานะ ก็ 88 %
็น เด็ก และ เจ้าแก่ มัน แก่ มาก มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มา 88 %
แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี มานะ เดิน เข้า มา เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า 60 %
า ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน 61 %
้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ 62 %
มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม่ ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป 63 %
ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง มือ แ 64 %
ีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า มานะ ก็ ทำ ตา 65 %
แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า มานะ ก็ ทำ ตาม มานะ แม่คะ เมื่อไร มานี จะ 65 %
ป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า มานะ ก็ ทำ ตาม มานะ แม่คะ เมื่อไร มานี จะ ได้ ไป โรง เรียน 66 %
เรียน แม่ มานี ยัง ไม่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มานี พี่ มานะ ไ 67 %
า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที่ โรง เรียน มานะ พี่ ไป 68 %
มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที่ โรง เรียน มานะ พี่ ไป เรียน หนัง สือ น่ะ ซี มานะ ไป 68 %
ียน มานะ พี่ ไป เรียน หนัง สือ น่ะ ซี มานะ ไป โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ มานะ ดี 69 %
ซี มานะ ไป โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ มานะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง สือ และ มี เพื่อน เยอ 70 %
ี ซี ได้ รู้ หนัง สือ และ มี เพื่อน เยอะ มานะ มานี ก็ มี เพื่อน ชื่อ ชูใจ และ ปิติ ม 71 %
นี ใช่ ค่ะ เขา ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรียน มานะ ปี หน้า มานี ก็ จะ ได้ ไป โรงเรียน มาน 73 %
อ มะม่วง เข้า มา หา พ่อ มานี พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไ 77 %
แก่ มาก มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ 88 %
มานี มานี มี ตา กา กา มี ตา อา อา มี ต 0 %
มานี มานี มี ตา กา กา มี ตา อา อา มี ตา อา 0 %
นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา นา มี รู งู นา มี รู ปู มา 2 %
านี มา นา อา นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โต มา นา มานี พ 3 %
รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โ 3 %
ู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โต ดู ปู สีเทา 3 %
า อา มานี พา โต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พา สี เทา ไป 4 %
โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พา สี เทา ไป หา มานี สีเทา ไป หา โต โต ดีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ 4 %
ีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มานี มา หา ชูใจ ไวไ 6 %
ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มานี มา หา ชูใจ ไวไว โต มี ตา โต มี ขา 6 %
มี สีดำ โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา มานี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู มานี เท ยา ทา 9 %
มี ปูนา มานี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู มานี เท ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เ 10 %
ปูนา ปูนา ไป ใน รู มานี เท ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เอา ขา เกา หู ชูใจ 10 %
หู ชูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อะไร ใน มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ มี อะไร ใน มือ ชูใจ ชูใ 11 %
อ ชูใจ มี อะไร ใน มือ ชูใจ ชูใจ แบ มือ มานี แล ดู มือ ชูใจ ชูใจ ถือ อะไร ชูใจ ถื 12 %
ถือ อะไร ชูใจ ถือ โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ 14 %
อ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา 14 %
โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต สีเทา ดู ใบ บัว ชูใจ แล ดู สี 15 %
จ เกา คอ สีเทา เบาเบา สีเทา ชู คอ พอ ใจ มานี หัวเราะ โต มา หา มานี มานี เกา หัว โต 19 %
ีเทา ชู คอ พอ ใจ มานี หัวเราะ โต มา หา มานี มานี เกา หัว โต โต ชู คอ ดีใจ ชูใจ หั 19 %
เกา หัว โต โต ชู คอ ดีใจ ชูใจ หัวเราะ มานี พอใจ ปิติ ขี่ ม้า ปิติ เกาะ คอ ม้า 20 %
ปิติ เกาะ คอ ม้า เขา งอ เข่า เวลา ขี่ มานี ดู ปิติ ขี่ ม้า ม้า ตัว นี้ แก่ ปิติ ใ 22 %
โต ขา เจ้าแก่ ดู เกะกะ โต เห่า เจ้าแก่ มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า โต ก็ ไม่ เห่า เจ้า 25 %
หมี และ มี กระรอก ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ มานี และ ชูใจ พอใจ มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที 29 %
ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ มานี และ ชูใจ พอใจ มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เร 30 %
ิติ ว่า พา ไป ก็ ได้ เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ ชูใจ มา รอ ที่ นี่ ปิติ และ เจ้าแก่ 32 %
จอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แ 34 %
ใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให 36 %
พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา ชูใ 38 %
า โต และ สีเทา ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ 39 %
ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้าน มี จำปี ปิ 40 %
ำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ มานี พา โต ไป บ้าน มานี เข้า ไป หา พ่อ พ่อ น 41 %
ไม่ นาน จะ มา แวะ มานี พา โต ไป บ้าน มานี เข้า ไป หา พ่อ พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำป 42 %
จำปี พ่อ นอน อ่าน นิทาน พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร มา มานี เล่า ว 43 %
อ่าน นิทาน พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร มา มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ 44 %
พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร มา มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ ปิติ เล่า 44 %
ไร น่า ดู มี นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป แม 46 %
เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่อ และ จาน ใส่ มะม่วง มานี เห็น แม่ ก็ ดีใจ มานี ขอ เสื่อ และ ปู ใ 48 %
ละ จาน ใส่ มะม่วง มานี เห็น แม่ ก็ ดีใจ มานี ขอ เสื่อ และ ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน 48 %
ั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ แม่ วาง จาน ให้ มานี มานี ถือ มะม่วง ใน จาน แม่ ว่า มานี ไป 49 %
ห้ มานี มานี ถือ มะม่วง ใน จาน แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี 50 %
น จาน แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิติ เข 50 %
มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิติ เขา เล่า ว่า ไป ภ 51 %
า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม 53 %
่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไม มาน 53 %
านี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า 54 %
ะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ 54 %
แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป้า แล 55 %
ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง มานี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได 56 %
า และ ลุง มานี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไ 57 %
เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่ 58 %
จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่ พ่ หัวเราะ หึ 59 %
ี่ นี่ พ่ หัวเราะ หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี มานะ เดิน เข้า มา 60 %
า มานะ ก็ ทำ ตาม มานะ แม่คะ เมื่อไร มานี จะ ได้ ไป โรง เรียน แม่ มานี ยัง ไม่ 66 %
ะ เมื่อไร มานี จะ ได้ ไป โรง เรียน แม่ มานี ยัง ไม่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ 67 %
ต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที่ โรง เรียน มานะ 68 %
้ รู้ หนัง สือ และ มี เพื่อน เยอะ มานะ มานี ก็ มี เพื่อน ชื่อ ชูใจ และ ปิติ มานี 71 %
นะ มานี ก็ มี เพื่อน ชื่อ ชูใจ และ ปิติ มานี ปิติ ก็ เป็น เพื่อน ของ พี่ ชูใจ เป็น ผู 71 %
เพื่อน ของ พี่ ชูใจ เป็น ผู้หญิง ใช่ไหม มานี ใช่ ค่ะ เขา ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรียน ม 72 %
ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรียน มานะ ปี หน้า มานี ก็ จะ ได้ ไป โรงเรียน มานี ปี หน้า ช 74 %
มานะ ปี หน้า มานี ก็ จะ ได้ ไป โรงเรียน มานี ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง เรียน 74 %
พ่อ นั่ง อ่าน หนัง สือ อยู่ ที่ โต๊ะ มานี ถือ มะม่วง เข้า มา หา พ่อ มานี พ่อคะ พ 76 %
ที่ โต๊ะ มานี ถือ มะม่วง เข้า มา หา พ่อ มานี พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ 76 %
พ่อ มานี พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ มานี ก็ กิน 77 %
ขี่ ม้า มานี ไป ขี่ ม้า บ้าง ได้ ไหม คะ มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ มา พ่อ จึง ว่า ม 78 %
นี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ มา พ่อ จึง ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ 78 %
ี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ มานี ก็ นั่ง ที่ หน้า โต๊ะ ของ พ่อ พ่อ พูด ว 79 %
นั่ง ที่ หน้า โต๊ะ ของ พ่อ พ่อ พูด ว่า มานี ถ้า กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่ 80 %
กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ 81 %
ล้าง มือ ให้ สะอาด อย่า ให้ เลอะเทอะ นะ มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ 84 %
ิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ มานี พ่อ ให้ มานี ไป ขี่ ม้า นะคะ พ่อ มานี 86 %
ง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ มานี พ่อ ให้ มานี ไป ขี่ ม้า นะคะ พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ไ 86 %
มานี พ่อ ให้ มานี ไป ขี่ ม้า นะคะ พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ได้ มานี เป็น เด็ก และ เจ้าแ 87 %
ขี่ ม้า นะคะ พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ได้ มานี เป็น เด็ก และ เจ้าแก่ มัน แก่ มาก มัน วิ 87 %
าก ไม่ ได้ ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน 89 %
ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน พ่อ ดู ซิ มานี ม้า แย่ ไหม มานี เขา ไม่ น่า ตี ม้า น 95 %
เด็ก ซน พ่อ ดู ซิ มานี ม้า แย่ ไหม มานี เขา ไม่ น่า ตี ม้า นะคะ พ่อ พ่อ เขา เ 95 %
นะคะ พ่อ พ่อ เขา เป็น เด็ก ดี ใช่ไหม มานี มานี ไม่ ใช่ ค่ะ พ่อ มานี นับ ดู ซิ 97 %
ดี ใช่ไหม มานี มานี ไม่ ใช่ ค่ะ พ่อ มานี นับ ดู ซิ เด็ก ดี กี่ คน มานี หนึ่ง ส 97 %
ค่ะ พ่อ มานี นับ ดู ซิ เด็ก ดี กี่ คน มานี หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า เ 98 %
คน ค่ะ พ่อ พ่อ เด็ก ไม่ ดี มี กี่ คน มานี หนึ่ง คน ค่ะ 99 %
มานี มานี มี ตา กา กา มี ตา อา อา มี ตา อา มี 0 %
มานี มานี มี ตา กา กา มี ตา อา อา มี ตา อา มี นา นา มี งู 0 %
มานี มานี มี ตา กา กา มี ตา อา อา มี ตา อา มี นา นา มี งู นา มี ปู กา 1 %
มี ตา กา กา มี ตา อา อา มี ตา อา มี นา นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู 1 %
กา มี ตา อา อา มี ตา อา มี นา นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี ม 1 %
อา อา มี ตา อา มี นา นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา 1 %
กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา 2 %
ดู ปู มานี มา นา อา นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โต ม 2 %
ชูใจ ก็ ดีใจ มานี มา หา ชูใจ ไวไว โต มี ตา โต มี ขา โต มี หู หู โต มี อะไร 7 %
จ มานี มา หา ชูใจ ไวไว โต มี ตา โต มี ขา โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถ 7 %
หา ชูใจ ไวไว โต มี ตา โต มี ขา โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไ 7 %
โต มี ตา โต มี ขา โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถ 7 %
ู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา ม 8 %
มา โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา มานี จะ ตี ปูนา 9 %
ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา มานี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู มา 9 %
ชูใจ กำ อะไร ใน มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ มี อะไร ใน มือ ชูใจ ชูใจ แบ มือ มานี แล ด 12 %
ชูใจ แล ดู สีเทา สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว สีเทา มัว ดู อะไร 17 %
า เขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา ที่ ภูเขา มี อะไร น่าดู แยะ มี นก มี หมี และ มี กระร 28 %
ป ที่ ภูเขา ที่ ภูเขา มี อะไร น่าดู แยะ มี นก มี หมี และ มี กระรอก ที่ ภูเขา มี ลิ 28 %
ูเขา ที่ ภูเขา มี อะไร น่าดู แยะ มี นก มี หมี และ มี กระรอก ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ 29 %
ูเขา มี อะไร น่าดู แยะ มี นก มี หมี และ มี กระรอก ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ มานี และ ช 29 %
ะ มี นก มี หมี และ มี กระรอก ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ มานี และ ชูใจ พอใจ มานี ว่า เร 29 %
่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่ 34 %
้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พ 35 %
้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้าน มี จำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แว 41 %
อ ชูใจ และ ปิติ ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู มี นก มี ลิง มี กระรอก มี ห 45 %
ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู มี นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ 45 %
เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู มี นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา 45 %
า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู มี นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่ 46 %
า มี อะไร น่า ดู มี นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พ 46 %
ติ เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา มา ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จ 52 %
บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่ 54 %
ม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ 55 %
ะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง มานี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว 56 %
หม คะ มานะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง สือ และ มี เพื่อน เยอะ มานะ มานี ก็ มี เพื่อน ชื 70 %
ง สือ และ มี เพื่อน เยอะ มานะ มานี ก็ มี เพื่อน ชื่อ ชูใจ และ ปิติ มานี ปิติ ก 71 %
ขี่ มัน เก้า คน พา กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี 92 %
เก้า เก้า คน ค่ะ พ่อ พ่อ เด็ก ไม่ ดี มี กี่ คน มานี หนึ่ง คน ค่ะ 99 %
ยา เบา เบา โต เอา ขา เกา หู ชูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อะไร ใน มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ 11 %
เกา หู ชูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อะไร ใน มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ มี อะไร ใน มือ ชูใจ 11 %
กำ มือ ชูใจ กำ อะไร ใน มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ มี อะไร ใน มือ ชูใจ ชูใจ แบ มือ 12 %
ใน มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ มี อะไร ใน มือ ชูใจ ชูใจ แบ มือ มานี แล ดู มือ ชูใจ 12 %
ู มือ ชูใจ มี อะไร ใน มือ ชูใจ ชูใจ แบ มือ มานี แล ดู มือ ชูใจ ชูใจ ถือ อะไร ชู 12 %
ะไร ใน มือ ชูใจ ชูใจ แบ มือ มานี แล ดู มือ ชูใจ ชูใจ ถือ อะไร ชูใจ ถือ โบ ใน มื 13 %
ือ ชูใจ ชูใจ ถือ อะไร ชูใจ ถือ โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ ม 13 %
โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ 14 %
ู โบ มานี แล ดู โบ ใน มือ ชูใจ มานี แบ มือ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน ม 14 %
อ ขอ โบ โต ชู คอ ดู โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต สีเทา ดู ใบ บัว ชู 15 %
านี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน ที่ บ้าน มี จำปี ปิติ และ ช 40 %
มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า มานะ ก็ ทำ ตาม มานะ แ 65 %
ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้าง มือ ให้ สะอาด อย่า ให้ เลอะเทอะ นะ มานี ทำ 83 %
อไร มานี จะ ได้ ไป โรง เรียน แม่ มานี ยัง ไม่ โต ถ้า โต เท่า มานะ เมื่อ ไร ก็ จะ ไ 67 %
เป็น ผู้หญิง ใช่ไหม มานี ใช่ ค่ะ เขา ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรียน มานะ ปี หน้า มาน 73 %
พ่อ ให้ มานี ไป ขี่ ม้า นะคะ พ่อ มานี ยัง ไป ไม่ ได้ มานี เป็น เด็ก และ เจ้าแก่ ม 87 %
มานี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู มานี เท ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เอา ขา 10 %
า ไป ใน รู มานี เท ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เอา ขา เกา หู ชูใจ กำ มื 10 %
จะ พา ไป มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้ 53 %
าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม 54 %
านี ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา 55 %
มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป 55 %
่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง มาน 56 %
ม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง มานี ดีใจ กอด แม่ และ พู 56 %
ด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู 57 %
จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า 58 %
อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่ พ่ หัวเราะ หึหึ แม่ พู 59 %
พ่ หัวเราะ หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี มานะ เดิน เข้า มา เสื้อ 60 %
ได้ เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ ชูใจ มา รอ ที่ นี่ ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป ปิ 32 %
า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พ 36 %
า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พ 36 %
ต้น จำปี พ่อ นอน อ่าน นิทาน พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร มา มานี เ 43 %
ง ใน จาน แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิต 50 %
นึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ 91 %
ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มา 2 %
ปู มานี มา นา อา นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โต มา น 2 %
โต มี ปูนา มานี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู มานี เท ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เบา เบา 10 %
ือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ 34 %
ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให 35 %
เรียน นี่ ดี ใช่ไหม คะ มานะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง สือ และ มี เพื่อน เยอะ มานะ มานี 70 %
น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม่ ด 62 %
น่า ดู มานี ได้ ฟัง ก็ จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ่อ จึง พูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ 82 %
ห้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน 94 %
เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม ของ มานะ แม 62 %
ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ 94 %
ด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน พ่อ ดู ซิ มานี ม้า แย่ 95 %
าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา 38 %
จะ ดุ ปิติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน ม 39 %
่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า มานะ ก็ ทำ ตาม มาน 65 %
เชื่อ ฟัง แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า มานะ ก็ ทำ ตาม มานะ แม่คะ เมื่ 65 %
้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้าง มือ ให้ สะอาด อย่า ให้ เลอะเทอะ 83 %
เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้าง มือ ให้ สะอาด อย่า ให้ เลอะเทอะ นะ มาน 83 %
มี นก มี หมี และ มี กระรอก ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ มานี และ ชูใจ พอใจ มานี ว่า เรา น่ 29 %
า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู มี นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป 45 %
ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได 94 %
ป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง มานี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ 56 %
จ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ ค 90 %
อน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน 91 %
ขี่ ม้า ม้า ตัว นี้ แก่ ปิติ ให้ ชื่อ ว่า เจ้าแก่ โต ดู เจ้าแก่ สีเทา ก็ ดู เจ้า 23 %
สีเทา ก็ ไม่ ขู่ เจ้าแก่ พอใจ ปิติ ว่า เขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา ที่ ภูเขา ม 27 %
เขา มี ลิง แยะ มานี และ ชูใจ พอใจ มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่ 30 %
มานี ว่า เรา น่า จะ ไป ที่ ภูเขา ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ 30 %
า จะ ไป เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ ว่า พา ไป ก็ ได้ เช้า เช้า จะ ให้ มานี และ 31 %
ปิติ และ เจ้าแก่ จะ พา ไป ปิติ เล่า ว่า พ่อ เจอ เสือ ดุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะก 33 %
ุ ไม่ พอใจ ให้ เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ 34 %
เรา ไป เกะกะ พอ มานี รู้ ว่า มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่ 35 %
มี เสือ ก็ ว่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว 35 %
่า ถ้า เจอ เสือ ก็ แย่ ชูใจ ว่า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่ 35 %
า ถ้า รู้ ว่า มี เสือ ก็ ไม่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่ 36 %
่ น่า ไป มานี ว่า รอ ให้ พ่อ พา ไป ปิติ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จ 36 %
ิ ว่า รอ ไว้ ให้ พ่อ พา ไป ก็ ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ 37 %
ดี ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา มานี แล 38 %
และ สีเทา ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ มานี ชี้ มือ ให้ 40 %
ดู บ้าน ที่ บ้าน มี จำปี ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ มานี พา โต ไป บ้าน 41 %
ยู่ ใต้ ต้น จำปี พ่อ นอน อ่าน นิทาน พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร มา 43 %
ี อยู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร มา มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ ปิติ เล่า ว่า ที่ 44 %
เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู มี นก มี ลิง ม 45 %
ระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่ 46 %
าน ให้ มานี มานี ถือ มะม่วง ใน จาน แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ นาน 50 %
ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิติ เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา 51 %
าน มานี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิติ เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา มา ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เ 51 %
มา ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป มานี พูด ว่า มา 52 %
่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป มานี พูด ว่า มานี จะ ไป บ้าน ย่า ของ ชูใจ แม่ คะ ทำไ 53 %
ม่ คะ ทำไม มานี ไม่ มี ย่า บ้าง แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ 54 %
ี ป้า และ ลุง มานี ดีใจ กอด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า 57 %
พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ 57 %
ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่ พ่ หัวเร 58 %
า อยู่ ที่ นี่ พ่ หัวเราะ หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี มานะ เดิ 60 %
ดุ โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่ 64 %
มานี ก็ กิน มะม่วง ที่ ถือ มา พ่อ จึง ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ 78 %
ี ก็ นั่ง ที่ หน้า โต๊ะ ของ พ่อ พ่อ พูด ว่า มานี ถ้า กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไ 80 %
อะ นะ มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ 84 %
คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน พา กัน 91 %
ปู ให้ แม่ นั่ง โต ก็ นอน บน เสื่อ แม่ วาง จาน ให้ มานี มานี ถือ มะม่วง ใน จาน แม 49 %
่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา ไป มานี พูด ว่า มานี จะ ไป 52 %
นี เป็น เด็ก และ เจ้าแก่ มัน แก่ มาก มัน วิ่ง มาก ไม่ ได้ ปิติ กับ มานะ ก็ ไป ขี่ มั 88 %
คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา วิ่ง ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า 93 %
ไว ม้า ลุก เด็ก แย่ ล้ม แย่ ลง ไป ม้า วิ่ง ไม่ ได้ ล้ม ทับ เด็ก ซน พ่อ ดู ซิ 94 %
า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ เทอะ มานี พ่อ ให 85 %
ป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่า นิ 89 %
ี นับ ดู ซิ เด็ก ดี กี่ คน มานี หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า เก้า คน ค่ะ 98 %
อะเทอะ นะ มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง 84 %
ที่ ถัง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้าง มือ ให้ สะอาด อย่า ให้ เลอะเทอะ นะ มานี ทำ ตาม ที่ พ 83 %
ัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ 89 %
บ ดู ซิ เด็ก ดี กี่ คน มานี หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า เก้า คน ค่ะ พ่อ 98 %
วัน หนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ ขอ ขี่ ทุก วัน บ้าง ว่า แก่ ไป 91 %
า ปู มานี พา โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พา สี เทา ไป หา มานี สีเทา ไป หา โต โต ดีใจ 4 %
ซิ เด็ก ดี กี่ คน มานี หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า เก้า คน ค่ะ พ่อ พ 98 %
า นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พา สี เทา ไป หา มานี สีเทา ไป หา โ 4 %
ู ปู สีเทา ชูใจ พา สี เทา ไป หา มานี สีเทา ไป หา โต โต ดีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา 5 %
เทา ไป หา มานี สีเทา ไป หา โต โต ดีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใ 5 %
สีเทา ไป หา โต โต ดีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ 5 %
โบ โต จะ เอา โบ ใน มือ ชูใจ มานี ดุ โต สีเทา ดู ใบ บัว ชูใจ แล ดู สีเทา สีเทา ชู คอ 15 %
นี ดุ โต สีเทา ดู ใบ บัว ชูใจ แล ดู สีเทา สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว มี ตัว อะไร เกาะ ใ 16 %
า ชู คอ ดู ใบบัว มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว สีเทา มัว ดู อะไร ชูใจ ไป หา สีเทา ชูใจ ดู ต 17 %
กาะ ใบบัว สีเทา มัว ดู อะไร ชูใจ ไป หา สีเทา ชูใจ ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว ชูใจ เกา 18 %
ใจ ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว ชูใจ เกา คอ สีเทา เบาเบา สีเทา ชู คอ พอ ใจ มานี หัวเราะ 18 %
ร เกาะ ใบบัว ชูใจ เกา คอ สีเทา เบาเบา สีเทา ชู คอ พอ ใจ มานี หัวเราะ โต มา หา มานี 19 %
ปิติ ให้ ชื่อ ว่า เจ้าแก่ โต ดู เจ้าแก่ สีเทา ก็ ดู เจ้าแก่ เจ้าแก่ เข้า มา หา โ 23 %
เห่า โต ก็ ไม่ เห่า เจ้าแก่ เข้าไป หา สีเทา สีเทา ขู่ ฟู่ฟู่ ชูใจ ดุ สีเทา ไม่ ให้ 26 %
้าไป หา สีเทา สีเทา ขู่ ฟู่ฟู่ ชูใจ ดุ สีเทา ไม่ ให้ ขู่ สีเทา ก็ ไม่ ขู่ เจ้าแก่ พ 26 %
ทา ขู่ ฟู่ฟู่ ชูใจ ดุ สีเทา ไม่ ให้ ขู่ สีเทา ก็ ไม่ ขู่ เจ้าแก่ พอใจ ปิติ ว่า เขา 27 %
ติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่ 39 %
จ เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ 39 %
ู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา มานี จะ 8 %
ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา มานี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป 9 %
พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป แม่ ใส่ เสื้อ สีฟ้า ถือ เสื่อ และ จาน ใส่ มะม่วง มานี เห็น 47 %
ที่ โรง เรียน มานะ พี่ ไป เรียน หนัง สือ น่ะ ซี มานะ ไป โรง เรียน นี่ ดี ใช่ไห 69 %
ดี ใช่ไหม คะ มานะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง สือ และ มี เพื่อน เยอะ มานะ มานี ก็ มี เพ 70 %
ไป โรง เรียน นะคะ พ่อ นั่ง อ่าน หนัง สือ อยู่ ที่ โต๊ะ มานี ถือ มะม่วง เข้า มา ห 75 %
ดี กี่ คน มานี หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า เก้า คน ค่ะ พ่อ พ่อ เด็ 98 %
อะไร ที่ โรง เรียน มานะ พี่ ไป เรียน หนัง สือ น่ะ ซี มานะ ไป โรง เรียน นี่ ดี ใ 69 %
น นี่ ดี ใช่ไหม คะ มานะ ดี ซี ได้ รู้ หนัง สือ และ มี เพื่อน เยอะ มานะ มานี ก็ ม 70 %
ได้ ไป โรง เรียน นะคะ พ่อ นั่ง อ่าน หนัง สือ อยู่ ที่ โต๊ะ มานี ถือ มะม่วง เข้า 75 %
มานะ เดิน เข้า มา เสื้อ ของ เขา ดำ มอม หน้า ดา ก็ มอม พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ 61 %
อ ฟัง แม่ ให้ มานะ ไป ล้าง มือ และ ล้าง หน้า มานะ ก็ ทำ ตาม มานะ แม่คะ เมื่อไร มา 65 %
เขา ยัง ไม่ ได้ ไป โรง เรียน มานะ ปี หน้า มานี ก็ จะ ได้ ไป โรงเรียน มานี ปี ห 73 %
า มานี ก็ จะ ได้ ไป โรงเรียน มานี ปี หน้า ชูใจ ก็ น่า จะ ได้ ไป โรง เรียน นะคะ 74 %
ย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ มานี ก็ นั่ง ที่ หน้า โต๊ะ ของ พ่อ พ่อ พูด ว่า มานี ถ้า กิน 80 %
่ ก็ แย่ พ่อ จะ เล่า นิทาน ให้ ฟัง วัน หนึ่ง ม้า แก่ นอน แผ่ ชู คอ เด็ก สิบ คน รอ 90 %
เก้า คน พา กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ ม้า เอา ไม้ ตี ขา ให้ พา 93 %
่อ มานี นับ ดู ซิ เด็ก ดี กี่ คน มานี หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า เก้า คน 98 %
พ่อ พ่อ เด็ก ไม่ ดี มี กี่ คน มานี หนึ่ง คน ค่ะ 100 %
า ที่ ภูเขา มี อะไร น่าดู แยะ มี นก มี หมี และ มี กระรอก ที่ ภูเขา มี ลิง แยะ มาน 29 %
ี อะไร น่า ดู มี นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี มานี ขอ ให้ พ่อ พา ไป พ่อ ว่า จะ พา ไป 46 %
จ มานี หัวเราะ โต มา หา มานี มานี เกา หัว โต โต ชู คอ ดีใจ ชูใจ หัวเราะ มานี พ 20 %
คอ สีเทา เบาเบา สีเทา ชู คอ พอ ใจ มานี หัวเราะ โต มา หา มานี มานี เกา หัว โต โต ชู ค 19 %
ี มานี เกา หัว โต โต ชู คอ ดีใจ ชูใจ หัวเราะ มานี พอใจ ปิติ ขี่ ม้า ปิติ เกาะ คอ 20 %
ด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่ พ่ หัวเราะ หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ 59 %
นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โต มา นา มานี พา โต หา ปู 3 %
ต มา หา อา มานี พา โต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี พา โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พา ส 3 %
พา โต ดู ปู สีเทา ชูใจ พา สี เทา ไป หา มานี สีเทา ไป หา โต โต ดีใจ สีเทา ก็ 4 %
เทา ชูใจ พา สี เทา ไป หา มานี สีเทา ไป หา โต โต ดีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา ไป หา 5 %
หา โต โต ดีใจ สีเทา ก็ ดี ใจ สีเทา ไป หา โต ไวไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มานี 5 %
ไวไว มานี ดี ใจ ชูใจ ก็ ดีใจ มานี มา หา ชูใจ ไวไว โต มี ตา โต มี ขา โต มี 6 %
ร เกาะ ใบบัว สีเทา มัว ดู อะไร ชูใจ ไป หา สีเทา ชูใจ ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว ชู 17 %
สีเทา ชู คอ พอ ใจ มานี หัวเราะ โต มา หา มานี มานี เกา หัว โต โต ชู คอ ดีใจ ช 19 %
ีเทา ก็ ดู เจ้าแก่ เจ้าแก่ เข้า มา หา โต ขา เจ้าแก่ ดู เกะกะ โต เห่า เจ้าแก่ 24 %
ให้ เห่า โต ก็ ไม่ เห่า เจ้าแก่ เข้าไป หา สีเทา สีเทา ขู่ ฟู่ฟู่ ชูใจ ดุ สีเทา ไ 26 %
า แวะ มานี พา โต ไป บ้าน มานี เข้า ไป หา พ่อ พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี พ่อ นอน อ 42 %
ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ ที่ บ้าน ย่า มี ป้า และ ลุง 56 %
กอด แม่ และ พูด ว่า มานี ดีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้ 57 %
ีใจ จะ ได้ ไป หา ย่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พูด 58 %
พอ เจ้า โต เห็น มานะ ก็ ดีใจ โผ เข้า ไป หา จน มานะ ล้ม ลง นอน แผ่ โต จะ เลีย แก้ม 62 %
อ อยู่ ที่ โต๊ะ มานี ถือ มะม่วง เข้า มา หา พ่อ มานี พ่อคะ พี่ มานะ จะ ไป ขี่ ม้า 76 %
เด็ก ดี กี่ คน มานี หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า เก้า คน ค่ะ พ่อ พ่อ 98 %
นี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่ พ่ หัวเราะ หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้า มานี พา ย่า มา ได้ ก็ ดี 59 %
ชูใจ ไวไว โต มี ตา โต มี ขา โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู 7 %
า โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สี 8 %
ะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู สีดำ 8 %
โต ถู หู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา มานี จะ ตี ปูนา ปู 9 %
ู ไวไว ปูนา มี สีดำ โต ก็ มี หู สีดำ หู โต มี ปูนา มานี จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน 9 %
จะ ตี ปูนา ปูนา ไป ใน รู มานี เท ยา ทา หู โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เอา ขา เกา หู 10 %
หู โต มานี ทา ยา เบา เบา โต เอา ขา เกา หู ชูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อะไร ใน มือ มานี ข 11 %
ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา มานี และ ชูใ 38 %
โต ไม่ ให้ เลีย และ ไล่ มัน ไป แม่ ว่า อย่า ให้ โต เลีย นะ ไม่ ดี มานะ ก็ เชื่อ ฟัง 64 %
ือ มา พ่อ จึง ว่า มานี มา นั่ง ที่ นี่ อย่า ทิ้ง เลอะ เทอะ นะ มานี ก็ นั่ง ที่ หน้ 79 %
พ่อ พูด ว่า มานี ถ้า กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู มานี ได้ ฟัง ก็ จะ 81 %
จะ ทิ้ง มะม่วง ลง ใต้ โต๊ะ พ่อ จึง พูด อย่า ทิ้ง ที่นี่ เอา ไป ทิ้ง ที่ ถัง ใส่ ผง แ 82 %
ง ใส่ ผง และ ล้าง ปาก ล้าง มือ ให้ สะอาด อย่า ให้ เลอะเทอะ นะ มานี ทำ ตาม ที่ พ่อ บอ 83 %
ิ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ ปิติ ลา มานี และ ชูใจ เจ้ 38 %
โต ไป บ้าน มานี เข้า ไป หา พ่อ พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี พ่อ นอน อ่าน นิทาน พ่อ ว่า 42 %
พ่อ นอน อ่าน นิทาน พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร มา มานี เล่า ว่า ไป 43 %
แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ว่า เจอ ชูใจ และ ปิติ เขา เล่ 50 %
แม่ พูด ว่า มานี มี ย่า แต่ ย่า ไม่ ได้ อยู่ ที่ นี่ แม่ จะ พา มานี ไป หา ย่า ก็ ได้ 55 %
่า แม่ ว่า ถ้า เรา ไป หา ย่า จะ ให้ น้า อยู่ เฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า ม 58 %
ฝ้า บ้าน มานี พูด ว่า มานี จะ พา ย่า มา อยู่ ที่ นี่ พ่ หัวเราะ หึหึ แม่ พูด ว่า ถ้ 59 %
รง เรียน นะคะ พ่อ นั่ง อ่าน หนัง สือ อยู่ ที่ โต๊ะ มานี ถือ มะม่วง เข้า มา หา พ่อ 76 %
ของ พ่อ พ่อ พูด ว่า มานี ถ้า กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู มานี ได้ ฟั 80 %
า แก่ ไป จะ ไม่ ขี่ มัน เก้า คน พา กัน อยู่ บ้าน พอ ใจ มี เด็ก หนึ่ง คน ซน จะ ขี่ 92 %
โต มี ตา โต มี ขา โต มี หู หู โต มี อะไร โต เอา ขา ถู หู ถู ไป ถู มา โต ถู หู ไ 7 %
ต เอา ขา เกา หู ชูใจ กำ มือ ชูใจ กำ อะไร ใน มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ มี อะไร ใน 11 %
กำ อะไร ใน มือ มานี ขอ ดู มือ ชูใจ มี อะไร ใน มือ ชูใจ ชูใจ แบ มือ มานี แล ดู มือ 12 %
แบ มือ มานี แล ดู มือ ชูใจ ชูใจ ถือ อะไร ชูใจ ถือ โบ ใน มือ ชูใจ ชู โบ มานี แล 13 %
ล ดู สีเทา สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว สีเทา มัว ดู อะไร ชูใจ ไป ห 17 %
ัว มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว สีเทา มัว ดู อะไร ชูใจ ไป หา สีเทา ชูใจ ดู ตัว อะไร เกาะ 17 %
ว ดู อะไร ชูใจ ไป หา สีเทา ชูใจ ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว ชูใจ เกา คอ สีเทา เบาเบา 18 %
ขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา ที่ ภูเขา มี อะไร น่าดู แยะ มี นก มี หมี และ มี กระรอก ท 28 %
า ชูใจ ว่า เรา น่า จะ ไป เรา จะ ได้ ดู อะไร แยะแยะ ปิติ ว่า พา ไป ก็ ได้ เช้า เช 31 %
พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ไป ทำ อะไร มา มานี เล่า ว่า ไป เจอ ชูใจ และ ปิติ 44 %
ูใจ และ ปิติ ปิติ เล่า ว่า ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู มี นก มี ลิง มี กระรอก มี หมี ม 45 %
นี ถือ มะม่วง ใน จาน แม่ ว่า มานี ไป ทำ อะไร มา พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี ว่า เจอ ชู 50 %
เขา เล่า ว่า ไป ภูเขา มา ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู เยอะ พ่อ ว่า ถ้า ว่าง พ่อ จะ พา 52 %
อ ไร ก็ จะ ได้ ไป มานี พี่ มานะ ไป ทำ อะไร ที่ โรง เรียน มานะ พี่ ไป เรียน หนัง 68 %
โต๊ะ ของ พ่อ พ่อ พูด ว่า มานี ถ้า กิน อะไร อยู่ ก็ อย่า พูด มัน ไม่ น่า ดู มานี ไ 80 %
ที่ พ่อ บอก พ่อ สอน ว่า จำ ไว้ จะ ทิ้ง อะไร ก็ ทิ้ง ที่ ถัง ใ ส่ ผง จะ ได้ ไม่ เลอะ 85 %
มานี มานี มี ตา กา กา มี ตา อา อา มี ตา อา มี นา นา มี งู นา มี ป 1 %
มานี มี ตา กา กา มี ตา อา อา มี ตา อา มี นา นา มี งู นา มี ปู กา ดู ปู งู 1 %
นา มี ปู กา ดู ปู งู ดู ปู มานี มา นา อา นา มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา 2 %
มี รู งู นา มี รู ปู มานี พา โต มา หา อา มานี พา โต มา นา มานี พา โต หา ปู มานี 3 %
า พ่อ พ่อ นอน อยู่ ใต้ ต้น จำปี พ่อ นอน อ่าน นิทาน พ่อ ว่า พ่อ รอ มานี อยู่ นาน มานี 43 %
่า จะ ได้ ไป โรง เรียน นะคะ พ่อ นั่ง อ่าน หนัง สือ อยู่ ที่ โต๊ะ มานี ถือ มะม่วง 75 %
ับ มานะ ก็ ไป ขี่ มัน มานี จะ ไป ขี่ มัน อีก ขี่ กัน สอง คน สาม คน เจ้าแก่ ก็ แย่ พ่ 89 %