มหาเวสสันดรชาดก
กัณฑ์มัทรี

 

Below is an excerpt from the Vessantara Chataka.

 

kan9.jpg (69346 bytes)

. . .

ภิกขเว  ดูกรสงฆ์ผู้ทรงศีลสังวรญาณ  เทวสงฆาโย 
ฝ่ายฝูงเทพทุกสถานพิมานไม้ไพรพนม  มีอารมณ์อันร้อนเร่า  ส่วนเทพยเจ้าจอมสากล
จึ่งมีเทวยุบลบังคับ  แก่เทพอันดับทั้งสามองค์  อันทรงมหิทธิฤทธิศักดาว่า  ท่านเอ๋ย
จงนิรมิตบิดเบือนกายกลายอินทรีย์  เป็นพยัคฆราชสีห์สองเสือสามสัตว์  
สกัดหน้านางพระยามัทรีไว้  ต่อทิพากรคลาไคลคล้อยเย็น  เห็นดวงพระจันทร์ขึ้นมาอยู่ราง ๆ ท่านจงลุกหลีกหนทางให้แก่นางงาม

ตโย เทวปุตตา  ส่วนเทพยเจ้าทั้งสามก็อำลาลีลาศผาดแผลง  จำแลงเป็นพญาไกรสรราช 
ผาดแผดเสียงสนั่น  ดั่งสายอสนีลั่นตลอดป่า  องค์หนึ่งเป็นพยัคฆาเสือโคร่งคำรณร้อง
องค์หนึ่งเป็นเสือเหลือง  เนื่องคะนองย่องหยัดสะบัดบาท  ต่างองค์ก็กระทำสีหนาทน่าพิลึกแสยงขน
ก็พากันจรดล  ไปนอนคอยที่ช่องแคบขวางมรคา  ที่พระนางเธอจะเสด็จมา  สู่พระบรรณศาลา  นั้นแล

. . .

BACKGROUND.JPG (3882 bytes)

References:

Text: 

เจ้าพระยาพระคลัง (หน).  มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ ๑๓ กัณฑ์.  กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, 
        ๒๕๐๖. 

Picture:

พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต.  ปริทัศน์เวสสันดรชาดก.  กรุงเทพมหานคร: โครงการมูลนิธิหอไตร,
        ๒๕๓๓.

BACKGROUND.JPG (3882 bytes)

     Back to Maha Wessandorn Chadok

    Back to Matsii

    page designer: Jenjit
    1998