DIVISION #1 DIVISION #2 DIVISION #3 DIVISION #4 DIVISION #5 DIVISION #6 DIVISION #7
DIVISION #8 DIVISION #9 DIVISION #10 DIVISION #12 DIVISION #13 DIVISION #14 HOME

 

praprot.jpg (20789 bytes)

 

DIVISION 11: HANUMAN MEETS MONK III

 

162. When he came to the hermitage ๑๖๒. ครั้นถึงอาศรมสถาน  woofer.gif (8826 bytes)
He paid his obeisance and explained the situation to the ascetic. มัสการแจ้งความพระดาบส
He said he had gone in and admired the status ว่าข้าไปชมเกียรติยศ
Of Totsakan, ruler of Lanka. ท้าวทศพักตรเจ้าลงกา
It was as delightful as seeing the heaven แสนสนุกดั่งได้เห็นสวรรค์
Of the thirty-third level. ในชั้นแดนดาวดึงสา
"But one thing was remored. แต่ความหนึ่งเขาเล่าลือมา
They say the great demon ว่าองค์พระยาอสุรี
Went walking in the forest ไปเที่ยวประพาสพนาลัย
And got the great Lady Sita ได้นางสีดามารศรี
Whose figure is the delight of the world. ทรงโฉมประโลมโลกีย์
There is no woman who compares. ไม่มีหญิงใดเปรียบปาน
I'd like to see her, ข้านี้จะใคร่เห็นองค์
To admire her person. ชมรูปชมทรงส่งสถาน
As for the maiden Sita, อันนางสีดายุพาพาล
How can she love the giant chief? รักใคร่ขุนมารประการใด
O, great ascetic, องค์พระมหาสิทธา
Have you ever been there? เคยไปเคยมาฤาหาไม่
Where does Totsakan ทศกัณฐ์ให้นางอรไท
Keep her, O ascetic?" อยู่ที่แห่งใดพระมุนี  ฯ
  ฯ  ๑๐  คํา  ฯ 
   
163. Then ๑๖๓. เมื่อนั้น   woofer.gif (8826 bytes)
Narot the Great Ascetic พระนารทมหาฤาษี
Listened and answered. ได้ฟังจึ่งตอบวาที
"Listen, skillful monkey. ดูก่อนกระบี่ชาญฉกรรจ์
Even though I live on the island of the giant's kingdom ถึงกูอยู่ทวีปเมืองมาร
I don't make friends with the demons. ไม่คบพวกพาลโมหันธ์
But I know this, Beautiful Sita แต่แจ้งว่าสีดาวิลาวัณย์
Is the wife of Rama. นางนั้นเป็นเมียพระรามา
If Totsakan has stolen her and kept her ทศพักตรไปลักมาไว้
In the garden of the giants. ยังในอุทยานยักษา
The lady is not happy. นางไม่ยินดีปรีดา
She scolds and reviles them in all sorts of ways. ตัดพ้อด่าว่าทุกประการ
You are only a monkey ตัวเอ็งเป็นแต่วานร
Wandering in the forest. สัญจรอยู่ในไพรสาณฑ์
I'm curious beyond measure กูคิดสงสัยพ้นประมาณ
Why you ask about the lady." ถามหานงคราญด้วยอันใด  ฯ
  ฯ  ๘  คํา  ฯ
   
164. Then ๑๖๔. บัดนั้น   woofer.gif (8826 bytes)
The Son of the Wind, the courteous, วายุบุตรผู้มีอัชฌาสัย
Listened, and his doubts were resolved. ได้ฟังสิ้นแหนงแคลงใจ
He paid his obeisance and then explained his business. กราบไหว้แล้วแจ้งกิจจา
"My name is Hanuman. ตัวข้านี้ชื่อหนุมาน
I am a soldier of Naray the Refuge. เป็นทหารพระนารายณ์นาถา
Now, His Highness บัดนี้พระองค์ทรงศักดา
Has gathered together all the monkey soldiers, ประชุมโยธาวานร
The entire city of Kishkinda, in Chompu, ทั้งกรุงขีดขินชมพู
Stationed at Kantamat Mountain. ตั้งอยู่คันธมาทน์สิงขร
When ready, he will have the troops พร้อมแล้วจะยกนิกร
Come and fight the giants. ตามมาราญรอนอสุรี
He had me come to find out news ตรัสใช้ข้าบาทมาฟังข่าว
About the Queen. เรื่องราวองค์พระมเหสี
To know if things are good or bad. ให้รู้ว่าอยู่ร้ายดี
Now I'll take my leave." ข้านี้จะมัสการลา  ฯ
  ฯ  ๘  คํา  ฯ 
   
165. Then ๑๖๕. เมื่อนั้น   woofer.gif (8826 bytes)
The great ascetic, bold in piety, พระมหาดาบสพรตกล้า
When he knew that he was a soldier of the Discus-bearer, แจ้งว่าทหารพระจักรา
When had come in search of news of the beautiful Sita, มาสืบข่าวสีดาวิลาวัณย์
He was very happy. มีความแสนโสมมนัสนัก
"Here, Totsapak the Bewildered, ทีนี้ทศพักตรโมหันธ์
With the evil giants, ทั้งพวกอสุราอาธรรม์
Are to be destroyed with the arrows of the Discus-bearer." จะบรรลัยด้วยศรพระจักรี
Having thought this, he spoke eloquently. คิดแแล้วจึ่งกล่าวสุนทร
"Listen, Hanuman the monkey, ดูก่อนหนุมานกระบี่ศรี
Go with my blessing. ท่านจงไปเป็นสวัสดี
Let no harm come to you." ราคีสิ่งใดอย่าบีฑา  ฯ
  ฯ  ๖  คํา  ฯ 
   
166. Then ๑๖๖. บัดนั้น   woofer.gif (8826 bytes)
The brave Son of the Wind วายุบุตรวุฒิไกรใจกล้า
Bent his head and received the ascetic's blessing. ก้มเกล้ารับพรพระสิทธา
He made obeisance and took his leave. Then he flew off in haste. ชุลีลาแล้วรีบเหาะไป  ฯ
  ฯ  ๒  คํา  ฯ  เชิด
   

                                                                          arrowleft.gif (507 bytes)    homearrowCLR.gif (8072 bytes)     arrowright.gif (509 bytes)                     Click here for pictures