DIVISION #2 DIVISION #3 DIVISION #4 DIVISION #5 DIVISION #6 DIVISION #7 DIVISION #8
DIVISION #9 DIVISION #10 DIVISION #11 DIVISION #12 DIVISION #13 DIVISION #14 HOME

 

hanuman_small.jpg (2810 bytes)

 

DIVISION 1: HANUMAN RECEIVES ORDERS FROM RAMA 

 

1.     Then ๑. บัดนั้น woofer.gif (8826 bytes)
Sukreep, who was high ranking, สุครีพผู้มียศถา
Bowed his head and received his orders with satisfaction. ก้มเกล้ารับสั่งด้วยปรีดา
The monkey responded to the edict." วานรสนองพระโองการ
The troops of both towns อันโยธาทั้งสองนัคเรศ
are all possessed of glory, power, and bravery. ล้วนศักดาเดชกล้าหาญ
To speak of intelligence, ซึ่งจะเจรจาปรีชาชาญ
There is only Hanuman, who has magical powers, เห็นแต่หนุมานผู้ฤทธี
And Chompupan the monkey chief กับชมพูพานพานริน
And Onkot, grandson of the magnificent Indra. องคตหลานอินทร์เรืองศรี
All three are exceptionally good. ทัง้สามแต่ล้วนตัวดี
Besides these three there is no one else. นอกนี้ไม่เห็นผู้ใด
Even if they meet a giant and fight. ถึงพบยักษ์มารจะราญรอน
They can be flexible in any situation. ทีหักทีอ่อนก็ทำได้
Let these three officers go ขอให้สามนายนี้ไป
And pay audience to Her Majesty in the city of giants." เฝ้าองค์อรไทในเมืองยักษ์ ฯ
  ฯ ๘ คำ ฯ          
   
2.     Then ๒. เมื่อนั้น woofer.gif (8826 bytes)
Naray, of the Race of the Sun, bearer of the discuss พระนารายณ์สุริย์วงศ์ทรงจักร
Listened and was filled with joy. ได้ฟังมีความยินดีนัก
So he turned to Hanuman and gave him orders. จึ่งผินพักตร์มาสั่งหนุมาน
"You who have magnificent magical power in battle. ตัวท่านผู้เรืองฤทธิรณ
Carry the message. จงนำยุบลข่าวสาร
Go to the beautiful woman. ไปให้ถึงองค์นงคราญ
Explain to her that I will follow." แจ้งการว่าเราตามมา
While saying this he grasped a ring ตรัสพลางทางหยิบธำมรงค์
And the Queen’s royal breast cloth กับสไบทรงกนิษฐา
And gave them to the Son of the Wind, who had great rank, ส่งให้ลูกพระพายศักดา
Then he spoke eloquently. แล้วมีวาจาอันสุนทร
"Take these two things. ท่านจงเอาของทั้งสองนี้
Go to Sita, my love. ไปให้สีดาดวงสมร
Tell her I am sad ว่าเราโศกาอาวรณ์
And yearn for her. ทุกข์ร้อนถึงองค์อรไท
When you return, anything which I am wearing กลับมาสิ่งใดที่เราทรง
I’ll. take off and give to you. จะเปลื้องจากองค์ประทานให้
You, three powerful officers, สามนายผู้มีฤทธิไกร
go to Sita." จงไปให้ถึงนงคราญ ฯ
  ฯ ๑๐ คำ ฯ
   
3.     Then ๓. บัดนั้น woofer.gif (8826 bytes)
The Son of the Wind, who was successful and brave, วายุบุตรวุฒิไกรใจหาญ
Received the breast cloth and ornamented ring. รับสไบธำมรงค์อลงการ
He prostrated himself in happiness. กราบกับบทมาลย์ด้วยยินดี
Then he said, "As for your using me แล้วทูลว่าซึ่งพระองค์ใช้
To go to the royal city Lanka ให้ไปลงกาบุรีศรี
To bring news to the Queen แจ้งข่าวอัครราชเทวี
If this is all you command, I can do it. เพียงนี้พอได้ดั่งบัญชา
But as for giving the ring แต่ซึ่งจะถวายพระธำมรงค์
And the breast cloth to the Queen, กับสไบแก่องค์กนิษฐา
What if she is suspicious of what I tell her เกลือกนางจะแคลงวิญญาณ์
And she says, "These things fell in the forest ว่าของนี้ตกอยู่ในไพร
And Totsakan’s group was out wandering for pleasure. พวกทศกัณฐ์ไปเที่ยวเล่น
Whoever saw them could pick them up. ใครเห็นก็เก็บมาได้
What if you are lying to make me feel good, หากแกล้งแต่งลวงประโลมใจ
And you aren’t a soldier of the Discus-bearer?" มิใช่ทหารพระจักรี
This is what I see as being very difficult, ข้อนี้ข้าบาทเห็นยากนัก
Because she doesn’t know me. ด้วยนางไม่รู้้จักกระบี่ศรี
What can I do to have the goddess ทำไฉนจะให้พระเทวี
End her doubts?" สิ้นที่สงสัยในวิญญาณ์ ฯ
  ฯ ๑๐ คำ ฯ
   
4.     Then ๔. เมื่อนั้น woofer.gif (8826 bytes)
The Lord of the Three Worlds พระตรีภพลบโลกนาถา
Heard the Son of the Wind, who had powers of perception. ฟังลูกพระพายผู้ปรีชา
The King replied, ผ่านฟ้าจึงตรัสตอบไป
"If you explain the situation มาตรแม้นตัวท่านแจ้งสาร
And if she is still suspicious, เยาวมาลย์ยังคิดสงสัย
If she says you are the devil จะว่าเป็นพวกพาลภัย
And she doesn’t believe what you say, ไม่เชื่อในคำพาที
Then bring up the past event when I lifted the arrow จงเอาความหลังเมื่อยกศิลป์
In the city of Mitila. ในมิถินลาบูรีศรี
My eyes and her eyes เนตรเรากับเนตรนางเทวี
Flirted, back and forth. Our eyes met ถ้อยทีถ้อยเล็งประจวบกัน
Through an opening in a palace window. ที่ช่องบัญชรปราสาท
Each of us felt the stirrings of passion. ต่างคิดพิศวาสเสียวสัน
This secret is a signal. ความลับข้อนี้สำคัญ
The woman will stop distrusting you." กัลยาจะสิ้นแหนงใจ
Having spoken, he issued orders. ตรัสแล้วจึงมีบัญชา
He ordered Sugriva, the great soldier สั่งพระยาสุครีพทหารใหญ่
To hurry and arrange all the brave troops เร่งจัดรี้พลสกลไกร
To go with the three generals. ไปด้วยกับสามเสนี ฯ
  ฯ ๑๐ คำ ฯ
   
5.     Then ๕. บัดนั้น woofer.gif (8826 bytes)
The Glorious Son of the Sun ลูกพระอาทิตย์เรืองศรี
Received the King’s orders. รับสั่งสมเด็จพระจักรี
He bent his head, paid obeisance, and left. น้อมเศียรชุลีแล้วออกมา ฯ
  ฯ ๘ คำ ฯ
   
6.     So he arranged the troops, ๖. จึงจัดโยธาพลากร woofer.gif (8826 bytes)
Two bands of soldiers, powerful in combat and brave, สองสมุทรฤทธิรอนแกล้วกล้า
Together with all their weapons. พร้อมสรรพด้วยเครื่องศัสตรา
He carried out the King's orders in full. เสร็จตามบัญชาภูวไนย ฯ
  ฯ  ๒  คำ  ฯ  เจรจา
   
7.     Then ๗. บัดนั้น woofer.gif (8826 bytes)
Onkot and Hanuman, who were great soldiers, องคตหนุมานทหารใหญ่
And Chompupan, who was brave, and possessed magical powers, ทั้งชมพูพานฤทธิไกร
All of them, wise, quick, and brave, ล้วนปรีชาไวใจฉกรรจ์
Each one paid obeisance ต่างตนถวายอภิวาทน์
At the feet of King Naray the Creator แทบบาทพระนารายณ์รังสรรค์
And his beautiful younger brother. ทั้งพระอนุชาวิลาวัณย์
Then they went off to the troops. แล้วพากันมายังพลากร ฯ  Click here for picture
  ฯ ๔ คำ ฯ  ปถม
   
8.     The three officers led the troops off. ๘. สามนายนำพลยุรยาตร woofer.gif (8826 bytes)
They left Kantamat Mountain. ออกจากคันธมาทน์สิงขร
They wended their way through the forest. ดั้นดัดลัดป่าพนาดร
They walked off towards the Southwest. บทจรโดยทิศหรดี ฯ
  ฯ ๒ คำ  ฯ เชิด
   
9.     They walked a distance of three leagues. ๙. มาได้สามโยชน์คณนา woofer.gif (8826 bytes)
The sun went down over the glorious mountain. สุริยาเลี้ยวเหลี่ยมคีรีศรี
So they reached a lotus pond ก็ถึงสระโบกขรณี
In the middle of a forest. อยู่ที่กลางป่าพนาลัย
The water which filled the pond was clean and pure. น้ำเปี่ยมเหลี่ยมขอบใสสะอาด
Stalks of precious lotus were in abundant bloom. ปทุมมาศชูก้านบานไสว
Water plantain, water lettuce, and water chestnut alternated. สันตวาจอกกระจับสลับไป
There were leaves and pods, young and old, mixed together. ใบฝักแก่อ่อนแกมกัน
There was a school of fish. มีหมู่มัจฉาคลาคล่ำ
They jumped up and dived down, and swam around and around in circles. ผุดดำว่ายเวียนเหียนหัน
They were surrounded by plants of many kinds ประกอบด้วยมิ่งไม้หลายพรรณ
Like the pond in joyful heaven. ดั่งสระในชั้นดุษฎี
The ground was smooth sand. ที่นั้นรายรื่นพื้นทราย
The three officers were delighted. สามนายมีใจเกษมศรี
So they halted their troops ก็หยุดพหลโยธี
At the edge of the lotus pond. อยู่ที่ริมสระบุษบัน  ฯ
  ฯ   ๘  คำ   ฯ  เสมอ
   
10.     Then ๑๐. บัดนั้น  woofer.gif (8826 bytes)
The tough monkey troops โยธาวานรแข็งขัน
When night came ครั้นค่ำย่ำแสงสุริยัน
Prepared themselves a roaring blaze. ก็ตรวจกันกองไฟเป็นโกลา  ฯ
  ฯ   ๒  คำ  ฯ
   
11.     Then ๑๑. บัดนั้น   woofer.gif (8826 bytes)
The three officers, who had brave hearts, สามนายผู้ใจแกล้วกล้า
Each one lay down ต่างตนต่างเอนกายา
In the midst of the monkey troops. อยู่กลางโยธาพานริน
The wind blew gently. พระพายชายพัดอ่อนอ่อน
A sweet smell of pollen moved through the air. หอมรสเกสรขจรกลิ่น
Dew fell, touching the earth. น้ำค้างตกต้องแผ่นดิน
Finally, all the troops went to sleep. ก็พากันหลับสิ้นทั้งโยธี  ฯ
  ฯ   ๔  คำ   ฯ  ตระ

                                                                         arrowleft.gif (507 bytes)    homearrowCLR.gif (8072 bytes)     arrowright.gif (509 bytes)                                     Click here for photos