เขาตื่น โดย ศรีบูรพา
The Awakening by Sriburapa

The English version by Joe Orser


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Click on the number to go to the page.November 2000
Jenjit