การเขียน
WRITING SYSTEMS


                               * Introduction

                                 * Consonants
                                       ~ in alphabetical order
                                       ~ by similarity in shapes
                                       ~ Consonants in slide
                                       ~ Print all the consonants 
starred.gif (2190 bytes)

                                  * Vowels
                                       ~ the twenty "mai muan" poem
                                       ~ Vowel Chart
                                       ~ Print all vowels
starred.gif (2190 bytes)

                                   * Tones 
                                        ~ the five tones of Bangkok Thai
                                        ~ The chart showing the relationship between
                                         
    syllable type, written tones, and spoken tones

                                    * Thai Numerals

                                    * Historical origin of the Thai alphabets:
                                         
The Ram Khamhaeng Inscription

                                    * How to use a Thai dictionary

                                    * Thai keyboard

                                     * Pronunciation Guide to IPA Transcription
                                            | 1 | 2 | 3 | 4 |


ysunback2.gif (1721 bytes)

Author: Jenjit
1998