เปรียบเทียบสระ วรรณยุกต์ และตัวเลข
สมัยพ่อขุนรามคำแหงกับสมัยปัจจุบัน
A Comparison of King Ramkamhaeng's and Modern Thai Vowels, Tones, and Numerals

 

oldvowels.JPG (176627 bytes)

                                                

 


LINKS:

Last modified: