ประวัติความเป็นมาแห่งหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
The History of the Inscription of King Ram Khamhaeng the Great

 

PorKunPic.gif (65859 bytes) history1.JPG (26628 bytes)
CUInscription.jpg (36684 bytes) history2.JPG (48546 bytes)
history3.JPG (54717 bytes) history4.JPG (53402 bytes)
Face11.JPG (39501 bytes) Face12.JPG (54574 bytes)
Face13.JPG (50726 bytes) Face14.JPG (51361 bytes)
Face15.JPG (40341 bytes) Description1.JPG (30664 bytes)
Description2.JPG (28105 bytes) Description3.JPG (27405 bytes)

Links:

Last modified: 2018