**  Click at the Thai name to listen to the sound,
               or the English name to see the English description.**

สับปะรด   pineapple.jpg (9041 bytes)   Pineapple

สับปะรดเป็นผลไม้ที่สามารถหารับประทานได้ตลอดปีในประเทศ
ไทย สับปะรดมีเปลือกสีเขียวเมื่อยังดิบ เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสี
น้ำตาลหรือเขียวปนเหลือง ใบของสับปะรดมีลักษณะหนาทึบ
มีหนามตามขอบทั้งสองข้าง สับปะรดไทยมีขนาดเล็กและหวาน
กว่าสับปะรดพันธุ์ฮาวาย นอกจากรับประทานเป็นผลไม้แล้ว
คนไทยยังนิยมนำสับปะรดไปปรุงอาหารด้วย