๙.    เราเป็นคนไทย เราต้องรักชาติ
เราจะต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยความเป็นเอกราชของเรา
เราต้องเคารพ และเทอดทูนองค์ พระมหากษัตริย์


t3-1.gif (5106 bytes)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |