Kung Bakit Masikip ang Damit ng Kalabaw
at
Maluwag naman ang sa Baka

ni Maria Odulio De Guzman, 1972
Mga Alamat ng Pilipino,
Nationa Bookstore, Inc.:  Manila, Philippines

Part I
real.gif (626 bytes)

Click on the Icon for the Audio

Noong unang panahon ang balat ng kalabaw ay hindi katulad ng sa ngayon. Ganoon din ang sa baka.   Silang dalawa ay mabuting mag-kaibigan.  Isang araw, ang kalabaw ay niyaya ng baka na maligo sa isang ilog.  Pagdating nila roon, hinubad ang kanilang damit at tumalon sila sa tubig.

Part II
real.gif (626 bytes)

Ilang oras ang nakaraan, naalala ng kalabaw na tanghali na at sila ay kailangan ng kanilang amo.   Sinabi niya sa kanyang kasama na mabuti pa'y sila ay umuwi na.  Ibig na ring umuwi ng baka.  Sa kanilang pagmamadali ang damit ng baka ay naisuot ng kalabaw at ang damit naman ng kalabaw ay naisuot ng baka.  Hindi nila naalala hanggang naabutan sila ng kanilang amo, at hinabol silang pauwi.  Hanggang ngayon hindi pa sila nagpapalitan ng damit.

Translation Tools

CONCORDANCE PROGRAM
(A program will allow you to search for patterns of words in a text and how they are used in a given sentence. Please use the TXT Version of the text to use this program)

WORD FREQUENCY COUNT
(This program will allow you to determine the frequency of words in a given text.   Please note that, high frequency words in  Tagalog are usually the linkers (na, ng) and markers (si, ng, ang, etc.)  Identifying the high frequency full words will greatly assist you in your translation task. Please use the TXT Version of the text to use this program)

TAGALOG-ENGLISH
DICTIONARY

(This tool gives you direct translation of words from Tagalog to English.)

COMPREHENSION
QUESTIONS

(Answer the following questions and email your answers to SEASITE TAGALOG)