PRESENTATION OF THE LESSON

real.gif (626 bytes)Click the audio icon, and listen to and understand the following dialog.

Sa Airport

    Sa information desk may nagtatanong na mama tungkol sa pagdating ng mga eroplano.

   Woman:             

  Mama, maari ho bang magtanong?

Attendant:  

  Oho, ano ho iyon?

   Woman:             

  Anong oras ho ang dating ng PAN AM Flight 811 mula sa San Francisco?

Attendant:   

  Dapat dumating ng alas siyete y medya ng umaga, pero huli ito ng isang  oras.  Mga alas otso y medya siguro ang dating.

   Woman:             

  Salamat ho.  Kung ganoon kailangan akong maghintay ng isang oras.

Attendant:   

  Dapat tumawag muna kayo bago pumarito.

1. Listen and repeat each line after the speaker.

2.  Answer the following questions:

a.  Sino ang nagtanong sa attendant?
b.  Ano ang tinanong niya?
c.  Kailan dapat dumating ang eroplano?
d.  Ano ang dapat ginawa ng babae?

3.  Ano ang kailangang gawin ng mga tao sa ibaba:

a.  Laging huli sa klase
b.  Laging May sakit ang anak
c.  Malayo ang bahay sa trabaho
d.  Bagsak sa mga "exam"
e.  Walang pera
f.  Masakit ang ulo araw-araw
g.  Maingay ang kapitbahay
h.  May parti sa Sabado
i.  Nasira ang kotse

4. Write a mini dialog similar to the one above using the one or two situations in #3.