READING AND WRITING ACTIVITY Pencil and Paper.gif (245 bytes)

anarule.gif (1534 bytes)

Read the two narratives below (Mga Pasalubong and Kaalamang Pangkultura) .  Use the Flashcard game at the bottom of the first narrative to practice the vocabulary included in the e-mail quiz.  Click on the audio buttons to listen to the narratives and the cultural notes.  Fill-in the blanks with the correct words in Tagalog.  Use the  E-mail quiz provided for your answers by writing the Tagalog translation of the objects listed.

 

real.gif (626 bytes)Mga Pasalubong

Isang balikbayan mula sa Amerika si Mila.  Siya ay sinalubong ng kanyang mga pamilya sa "airport."  Marami siyang dalang mga pasalubong para sa kanyang mga kaibigan at pamilya.  Ang pagbibigay ng pasalubong ay isang kaugaliang Pilipino, kaya namili siya ng maraming pasalubong bago siya umuwi ng Pilipinas.   Ang mga sumusunod na pasalubong ang kanyang dala:

1. _____(watches) para kina Tatay, Rudy at Lito;

2.  _____(towels) para sa kanyang mga pinsan;

3. _____(chocolates) para sa kanyang mga pamangkin;

4.  ____(dresses) para sa kanyang nanay at ate;

5. _____(books)  para sa kanyang mga inaanak;

6.  _____(fruits) para sa mga kaibigan;

7. _____(perfume) para sa mga pinsan;

8. _____ (bath soap)  para sa mga kapitbahay;

9. _____(bed sheets) para sa mga iba pang kapatid;

10. _____ (toys)  para sa mga anak ng kapitbahay.

Kung ikaw ay magbabalikbayan, mamimili ka rin ba ng pasalubong?   Anong pasalubong ang iyong ipamimigay?  Bibili ka rin ba ng mga damit, pabango, prutas, relo, tuwalya, at mga pagkain?

  anarule.gif (1534 bytes)

 
Kaalamang Pangkultura
(Cultural Notes)

real.gif (626 bytes)Ang Pasalubong

(Source:  Ramos, T.V. & Goulet, R. M. (1981) University of
Hawaii Press:  Honolulu, Hawaii)

Ang pagbibigay ng pasalubong ay isang kaugalian ng mga Pilipino.   Ang pasalubong ay isang alaala na ibinibigay ng isang nanggaling sa paglalakbay sa kanyang dinaratnan.

Ang pasalubog ay kadalasa'y pagkain o anumang bagay na kautubo sa isang lugar.  Halinbawa, ang isang galing sa Hawaii ay maaaring magpasalubong ng "macadamia nuts", "Konu Coffee" o mga bulaklak gaya ng "orchids", "anthuriums" o "birds of paradise."  Mula sa Pilipinas, maaaring magpasalubong ng mga damit na burdado o kagamitang gawa sa akasya o kapis.  Mula sa "states" naman ang kinalulugdang pasalubong ay mga pampaganda gaya ng "lipstick" o "eye make-up" o kaya laruan ng bata.

Tinatawag ring pasalubong ang kahi't anong maliit na bagay na iniuuwi ng isang ama sa anak pagkagaling sa trabahho, gaya halimbawa ng mani o kendi, o ang dala ng isang ina para sa bunso mula sa pamimili sa palengke.  HAlimbawa, kakanin gaya ng suman o bibingka.

Maaari ding tawaging pasalubong ang isang salu-salo na alay sa bagong dating mula sa malayong lugar.  Halimbawa, binibigyan ng pasalubong na malaking piging ang isang nanggaling sa Amerika.  Ito'y upang ipabatid sa dumating ang ktuwaan ng kanyang mga kaibigan sa kanyang maluwalhating pagbabalik.  Ang ganitong pasalubong ay tinatawag ding "bienvenida."

Hindi kailangang maging malaki o mamahalin ang isang pasalibong.   Ang mahalaga ay ang alaala.  Ang pasalubong ay tanda na ang iniwan ay hindi nalilimutan ng umalis at ang umalis ay hindi nalilimutan ng naiwan.

redball.gif (371 bytes)  Click on the red button for instruction on how to an e-mail quiz. 

This space shows a quiz in java-enabled browsers

 

Back to Top