Categories

Name a category for each group.

silya
mesa
papel
lapis
bolpen
barberya
simbahan
sinehan
eskuwelahan
aklatan
daan
kisame
kuwarto
kusina
sala
banyo
pinto/pintuan
bulaklak
puno
damo
halaman
gulay
prutas
eroplano
kotse
bisikleta
dagat
tabing-dagat
bundok
ilog
ito
iyan
iyon
ano
saan
bakit
sino

Sentence Structure

Answer the following questions in complete sentences.

A.

1.  Ano sa Tagalog ang "house"?
2.  Ano sa Tagalog ang "movie theatre"?
3.  Ano sa Tagalog ang "beach"?
4.  Ano sa Tagalog ang "tree"?
5.  Ano sa Tagalog ang "city"?

B.

bahay_kubo_sa_bukid.JPG (54837 bytes)
Bahay ba ito?
sunset.gif (9430 bytes)
Tabing-dagat ba ito?
beach.jpg (23633 bytes)
Dagat ba ito?
calesa.jpg (13494 bytes) 
Kalesa ba ito?
Flowers5.gif (8814 bytes)
Bulaklak at damo ba ito?
bata_sa_poste.JPG (100065 bytes)
Batang lalake ba ito?

.C.  Change the following sentences into questions:

1.  Bundok at puno ito.
2.  Maganda ang bulaklak sa labas.
3,  Kaibigan niya si Mila at Ben.
4.  Libro mo iyan.
5.  Dagat ang Tagalog ng "sea".