Match the words under A with words under B

A

magsipilyo
bumilang
maglaro
magluto
maglinis
pumasok
makinig
maglaba
magturo
magpasyal
magsalita
matulog
maligo
tumakbo


B

sa klase
pera
sa loob ng gym
kasi mainit
mamayang gabi
ng Tagalog
sa Pilipinas
sa eskuwelahan
ng maruming damit
ng makabagong tugtugin
ng mga kuwarto at kusina
ng bola sa labas
para malinis ang mga ngipin

                              

 

 

Do the following activities

1. Dialog

Write the most appropriate word/phrase on the blank line for each dialog line.

A: Gusto mo bang ______________ sa tabing-dagat sa Sabado?

B: Ayaw ko kasi _____________________.

A: Sige na. Maraming ____________________.

B: Sori na lang. Talagang hindi ako puwede. _________________ ako.

A: Sige ha, ganyan ka. ______________________

2. Write a letter to a penpal. Introduce yourself and write about your dislikes and likes. Ask questions about his/her own likes and dislikes.

3. Use the pictures as cues. Write sentences based on the pictures.

e.g.

Gusto niyang magtenis araw-araw

Gusto nilang tumugtog ng piyano, trumpets at gitara.