READING AND WRITING ACTIVITY  Pencil and Paper.gif (245 bytes)

anarule.gif (1534 bytes)


         Supply the missing words by answering the e-mail quiz below.


SI GINA AT ANG KANYANG KUYA DIEGO

Gina:

 Hoy, Kuya Diego, gusto mong kumain ng (rice cake)   1    .

Diego: 

Ayaw ko nga.   (Full)      2    pa ako. Kumain ka  kung (like)   3  mo.

Gina:

Hindi bale na lang.   Hindi naman pa ako   4   (hungry). Maglaro na lang tayo.

Diego:

Anong laro ang gusto mo?   Hindi tayo puwedeng maglaro ng (marble)   5  . Ayaw ng nanay ko.

Gina:

Talaga? Bakit?

Diego:

 Sabi niya, matigas ang ulo ko.  Hindi raw ako
puwedeng maglaro ng holen kapag may (class)
  6  .

 Gina:

Ano ngayon ang gusto mong laruin?   Gusto mo bang maglaro ng (ball)   7  .

Diego:

 Sigurado kong hindi magagalit ang (mother)   8  
ko.

Gina:

O sige.  Pagkatapos nating maglaro, gusto kong
kumain ng
(banana)   9  at (bread)   10 .

  

anarule.gif (1534 bytes)

Short Answer E-mail Quiz

redball.gif (371 bytes)Click on the red button for instruction on how to take this quiz.

This space shows a quiz in java-enabled browsers.

Back to Top