Relihiyon

Ang mga Relihiyon sa Pilipinas

Ang mga Pilipino ay may paniniwala sa Diyos. Nananalangin sila sa Kanya. Nagpapasalamat sila sa mga ibinigay Niyang biyaya sa kanila. Nagpapasalamat din sila sa pamamatnubay Niya. Sinasamba pa nila Siya.

Ibat' iba ang relhiyon ng mga Pilipino. Ang pagpili ng nais na relihiyon ay isa sa karapatan ng tao. Iba't iba ang paraan ng pananampalataya at pagsimba ng mga relihiyon sa kanilang bansa. Kung kaya't sila ay nagsisimba sa iba't ibang araw. Karaniwan tuwing Linggo ang pagtungo ng karamihan sa kanila sa simbahan. Ngunit may sumasamba rin tuwing Huwebes at Sabado.

Iginagalang ang iba't ibangsimbahan. Iginagalang din ang paraan ng pagsamba ng kapwa-Pilipino

 Mula sa Librong Bayanihan 2 ni Priscila B. Dizon 

iglesiacomics.gif (20113 bytes)
"Ang pangalang "Iglesia ni Cristo" ang pangalang opisyal, sapagka't ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Hindi ito katawagan panglahi o pangpook o pang-isang katangian lamang..."

Mula sa
:   "Ang Dating Daan"
<http://www.angdatingdaan.org/main.php>

Iba-ibang Relihiyon sa Pilipinas

baguio_chapel.jpg (23076 bytes)

Grupo Tantiyang Bilang ng mga Nanamplataya
 
1. Romano Katoliko

-

80% ng pop. (1998)

2. Ibang pang Denominasyon ng mga Kristiano

-

8.7% ng pop. (1990)
3. Muslim/Islamic - 7% ng pop. (2001)
4. Katutubong Paniniwala - 1.2% ng pop. (1990)
5. Buddhists - 0.1 % ng pop (1990)
6. Walang Relihiyon - 0.3 % ng pop. (1990)

Protestante

- 8% ng pop. (1990)

El Shaddai

- 5 milyon (2001)

Church of the Nazarene

-

14,081 (1998)

Church of Jesus Christ and the Latter Day Saints - 389,000 (1999)
Seventh-Day Adventists (Central Phil. Union Conf.) - 181,241 (2000)
Chinese - 1% ng pop (1996)
Hindu - hindi nakalathala
Mennonites - 1,365 (1998)
Philippine Episcopal Church - hindi nakalathala

United Church of Christ in the Philippines

- hindi nakalathala

Evangelical

- 5.1% (1995)

Baptist World Alliance

- 212,643 (1998)

Methodist

- hindi nakalathala
Judaism - 250 (1998)

Ang Dating Daan

- hindi nakalathala

Worldwide Church of God

-

25,000 (2002)

Jehovah's Witnesses

- 128,134 (1999)

Unitarian

- 1,000 (1998)

Assemblies of God (Ilocos Norte)

- 277 (1990)

God World Missions Church

- hindi nakalathala

Presbyterian

- hindi nakalathala
Lutheran Church in the Philippines - hindi nakalathala
Mount Banahaw Holy Confederation -

hindi nakalathala

Rizalista - hindi nakalathala
Aglipayan (Philippine Independence Church) - 13% ng pop (1918);
2,574,000 (1998)
Iglesia ni Cristo (Church of Christ) - 3,000,000 (1999);
higit sa 2 milyon sa Metro Manila (2000)
Philippine Benevolent Missionary Association (PBMA) - 60,000 (2002)

Mula sa iba-ibang literatura; pakibasa ang mga pangungusap sa ibaba tungkol sa mga bilang mga nanampalataya.

Notes:

1. Year 2002 Philippine population estimate is 78 million. For different census figures, please see National Statistics Office website at <http://www.nso.gov.ph>
2. Figures do not include members/adherents outside the Philippines. 
3. Figures may not add up to 100%.   A variety of sources have been used in order to identify as many existing religious groups as possible including
http://www.Adherents.com. Some members may have overlapping memberships.
4. Arriving at precise figures of  memberships and followings is difficult for several reasons: religion, though not an embarrassing matter to discuss among Filipinos remains a private concern; it is not uncommon for individuals to "change" religion or convert from one set of faith to another, or to attend more than one church; censuses are done few and far between and do not capture religious data; finally, churches' own  records might not be updated.

Maikling Pagsasanay:

A. Sabihin kung Tama o Mali ang mga pangungusap:

1. Magkakatulad ang mga relihiyon ng mga Pilipino.

2. Sumisimba ang mag-anak na Katoliko tuwing Linggo.

3. Nagtutungo sa mosque ang mga Muslim upang sumamba.

4. Biyernes ang araw ng pagsimba ng mga Sabadista.

5. Dapat igalang ang paraan ng pagsamba ng kapwa.

B. May malaki bang pagkakaiba ang iyong relihiyon sa iba? Anu-ano ang mga ito?

1.

2.

3.

4.

5.