CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you've just learned?  You may use the Tagalog Online Dictionary to help you with some of the words.

1.  Kay Maria ang libro.
2.  Sa akin ang lapis na ito.
3.  Sa amin ang kamera na iyan.
4.  Kapatid ko siya.
5.  Sa kanila ang bahay na iyon.
6.  Kaniya ang pulang kotse.
7.  Titser niya ang nakita namin sa palengke.
8.  Sa kaniya ang sampung pares ng sapatos.
9.  Sa inyo ba ang mga pagkain sa mesa?
10.  Sa kaniya ang sweter na asul.

11.  Marami kaming kaibigan sa eskwela.
12.  Sa bayan namin ay maraming pagkain.
13.  Sa tindahan namin binili ang lapis.
14.  Sa tindahan ni Aling Maria mabibili ang mga papel.
15.  Doon tayo sa inyong bahay maglaro.
16.  Huwag tayong maglaro sa kanilang bahay.
17.  Huwag mong itago ang kanyang lapis at papel.
18.  Huwag mong ilabas ang aking libro.
19.  Huwag mong paglaruan ang aking gamit.
20.  Huwag mong gamitin ang aking bag.

   Back to Top                                     Next Activity