palay4.jpg (28916 bytes)

"Bakit lagi tayong lumilipat ng tirahan?"  tanong ni Banag kay Danas.  "Pagod na akong sa ganitong buhay.  Hindi tuloy tayo magkaanak."  Gusto ni Banag na humiwalay sila sa iba at mamalagi sa isang magandang pook.  "Gusto kong isilang doon ang ating anak."

"Why do we always move our home?" Banag asked Danas.  "I am tired of this kind of life.  We cannot even have children because we keep moving."  Banag wanted to seperate from the rest of the group and stay behind in a pleasant place.  "I want to bear our child there."

 WB01337_1.gif (904 bytes)     WB01339_.gif (896 bytes)