palay1.jpg (30929 bytes)

Noong unang araw, hindi nagtatanim ng halaman at hindi nag-aalaga ng hayop ang mga tao para may makain.  Umaasa lamang sila sa kalikasan.  Kaya tumitira sila kung saan may pagkain.  May tumitira sa mga kuweba sa bundok at nabubuhay sa bungangkahoy at nahuhuling hayop.

Long ago, people did not plant crops or raise animals for food.  They relied only on nature and their surroundings.   They would live in places where they could find food.  Some stayed in caves and lived on fruits and animal meat.

WB01337_1.gif (904 bytes)     WB01339_.gif (896 bytes)