Pag-Ibig

Panulat

Pakpak

Ako ang Daigdig

anabnr2.gif (15492 bytes)

PAG-IBIG

ni Jose Corazon de Jesus 
1926


    Isang aklat na maputi, ang isinulat: Luha!
Kaya wala kang mabasa kahit isa mang talata;
Kinabisa at inisip mulang ating pagkabata;
Tumanda ka't nagkauban, hindi mo pa maunawa.

    Ang Pag-ibig, isipin mo, pag inisip, nasa-puso!
Pag pinuso, nasa-isip, kaya't hindi mo makuro.
Lapitan mo nang matagal ang pagsuyo'y naglalaho;
Layuan mo at kay-lungkot, nananaghoy ang pagsuyo!

    Ang Pag-ibig na dakila'y aayaw nang matagalan,
Parang lintik kung gumuhit sa pisngi ng kadiliman.
Ang halik na ubos-tindi, minsan lamang nahalikan,
At ang ilog kung bumaha, tandaan mo't minsan lamang.

    Ang Pag-ibig kapag duwag ay payapa't walang agos,
Walang talon, walang baha, walang luha, walang lunos!
Ang Pag-ibig na matapang ay puso ang inaanod,
Pati dangal, yama't dunong nalulunod sa pag-irog!

    Ang Pag-ibig na buko pa'y nakikinig pa sa aral,
Tandang di pa umiibig, nakikita pa ang ilaw,
Ngunit kapag nag-alab na pati mundo'y nalimutan ---
Iyan, ganyan ang Pag-ibig, damdamin mo't puso lamang!

    Kapag ikaw'y umuurong sa sakuna't sa panganib
Ay talagang maliwanag at buo ang iyong isip:
Takot pa ang pag-ibig mo, hindi ka pa umiibig:
Pag umibig, pati hukay aariin mong langit!

    Ang Pag-ibig ay may mata, ang Pag-ibig ay di bulag;
Ang marunong umibig, bawat sugat ay bulaklak:
Ang pag-ibig ay masakim at aayaw ng kabiyak;
O wala na kahit ano, o ibigay mo ang lahat!

    "Ako'y hindi makasulat at ang Nanay ay nakabantay!"
Asahan mo, katoto ko, hindi ka pa minamahal!
Ngunit kapag sumulat na sa ibabaw man ng hukay,
Minamahal ka na niya nang higit sa kanyang buhay!

    Kayong mga kabataang pag-ibig ang ninanais,
Kayong mga paruparong sa ilawan lumiligid,
Kapag kayo'y umiibig na, hahanapin ang panganib,
At pakpak ninyo'y masusunog sa pag-ibig!

chongka.jorge.pineda.1943.jpg (86633 bytes)
  Chongka

  ni Jorge Pineda, 1943Back to Top
Back to Tagalog Home Page

GLOSSARY

aklat -- book

luha -- tears

talata -- paragraph

kinabisa -- memorized

nagkauban -- to have gray hair

makuro -- to opine, to describe

pagsuyo -- courtship

nananaghoy -- crying out loud

duwag -- fearful, coward

inaanod -- to be carried away,
as by water

buko - young coconut;  as idiom
it means immature, innocent

nag-alab -- to light up, set on fire

sakuna -- danger, accident

hukay  -- grave hole

masakim -- selfish, one who
wants to everything for himself

Nanay -- term for mother

nakabantay -- watching over

asahan mo - "you can be sure"

katoto -- term of endearment,
as in brother,  or friend,
buddy

minamahal -- passive form of
to love

higit -- more than something

kabataan -- youth, young
people

ninanais -- to want, to desire

pag-ibig -- love

paruparo -- butterfly

lumiligid -- to move around
something

panganib -- danger

pakpak -- wings

masusunog -- will burnPANULAT


ni Benigno R. Ramos
1930


Kung ikaw, Panulat, ay di magagamit
kundi sa paghamak sa Bayang may hapis,
manong mabakli ka't ang taglay mong tulis
ay bulagin ako't sugatan ang dibdib.

Kung dahil sa iyo'y aking tutulungan
ang nagsisilait sa dangal ng Bayan,
manong mawala ka sa kinalalagyan,
at nang di na kita magawang pumaslang!...

Di ko kailangang ang ikaw'y gamitin
kung sa iyong katas ang Baya'y daraing,
ibig ko pang ikaw'y tupuki't tadtarin
kaysa maging sangkap sa gawaing taksil...

Di ko kailangang ikaw ay magsabog
ng bango sa landas ng masamang loob,
ibig ko pang ikaw'y magkadurong-durog
kaysa magamit kong sa Baya'y panlubog.

Kailangan kita sa gitna ng digma
at sa pagtatanghal ng bayaning diwa,
hayo't ibangon mo ang lahat ng dukha!
hayo't ibagsak mo ang mga masiba!


philippines.antique.map2.jpg (79522 bytes)   Antique map of
  The Philippines


Back to Top
Back to Tagalog Home PageGLOSSARY


panulat -- pen, writing instrument

paghamak -- condescention

hapis -- suffering

mabakli -- to get broken

nagsisilait -- destroying one's
honor

pumaslang -- to slay someone

katas -- milk or juice of
something

daraing -- to complain

tupukin -- to destroy

tadtarin -- to chop into pieces

sangkap -- ingredient

taksil -- betrayal

durog-durog -- broken into
small pieces

magsabog -- to spread

bango -- scent

landas -- way, pathway

panlubog -- to cause
something to sink

digma -- war

pagtatanghal -- honoring

bayani -- hero

diwa -- soul or heart

dukha -- poor people

ibagsak -- to bring down

masiba --  greedyPAKPAK


ni Jose Corazon de Jesus
1928

 
   Bigyan mo ng pakpak itong aking diwa
at ako'y lilipad hanggang kay Bathala...
Maiisipan ko'y mga malikmatang
sukat ikalugod ng tao sa lupa;
malikikha ko rin ang mga hiwaga,
sa buhay ng tao'y magiging biyaya.

   Ano ba ang sagwang sabay sa pagtahak
kundi siyang pakpak ng bangka sa dagat?
Ano ba ang kamay ng taong namulat
kundi siyang pakpak ng kanyang panghawak?
Ano ba ang dahon ng mga bulaklak
kung hindi pakpak din panakip ng dilag?

   Ang lahat ng bagay, may pakpak na lihim,
pakpak na nag-akyat sa ating layunin,
pakpak ang nagtaas ng gintong mithiin,
pakpak ang nagbigay ng ilaw sa atin,
pakpak ang naghatid sa tao  sa hangin,
at pakpak din naman ang taklob sa libing.

   Bigyan mo ng pakpak itong aking diwa,
at magagawa ko ang magandang tula;
bigyan mo ng pakpak tanang panukala't
malilipad ko hanggang sa magawa;
bigyan mo ng pakpak ang ating adhika,
kahit na pigilan ay makakawala...

   O ibon ng diwa, ikaw ay lumipad,
tingnan mo ang langit, ang dilim, ang ulap,
buksan mo ang pinto ng natagong sinag,
at iyong pawalan ang gintong liwanag,
na sa aming laya ay magpapasikat
at sa inang bayan ay magpapaalpas.


alora.ray gaston.1974-75.jpg (165996 bytes)   Alora
   ni Ray Gaston, 1974-75

Back to Top
Back to Tagalog Home Page

GLOSSARY

bigyan -- to give something

pakpak -- wings

Bathala -- Tagalog term for god

malikmata -- vision

ikalugod -- to be happy about

hiwaga -- miracles, mysteries

biyaya -- blessings

sagwan -- paddle

sabay -- in time with, in sync

pagtahak -- walking or running
towards a goal

bangka -- small wooden boat,
canoe

namulat -- open one's eyes to
something

dagat -- sea

panakip -- an object used
for covering something

lihim -- secret, hidden

layunin -- goal

mithiin -- desire

taklob -- covering

libing -- grave

tula -- poem

panukala -- suggestion,
proposal

adhika -- desire

pigilan -- to put a stop
to something

ibon -- bird

ulap -- cloud

sinag -- ray of light

laya -- freedom

sikat -- to shine

alpas -- to be able to set
one's self free