Hindi Kita Malilimutan

Ama Namin

Pananagutan

Ang Panginoon ang Aking Pastol

anabnr2.gif (15492 bytes)

HINDI KITA MALILIMUTAN

Nilikha ni Manuel V. Francisco, S. J.
Batay sa Isaiah 49: 15-16

Hindi kita malilumutan
Hindi kita pababayaan
Nakaukit magpakailanman
Sa 'king palad ang 'yong pangalan

Malilimutan ba ng ina
Ang anak na galing sa kanya?
Sanggol sa kanyang sinapupunan
Paano n'yang matatalikdan?
Ngunit kahit na malimutan ng ina
Ang anak n'yang tangan

Hindi kita malilimutan
Kailan ma'y hindi pababayaan
Hindi kita malilimutan
Kailan ma'y hindi pababayaan


This song is based on Isaiah 49: 15-16.

Note:  words in bold-color are in the glossary list on the right column.

Back to Top
Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Home Page

GLOSSARY

malilimutan -- to forget

pababayaan -- to abandon

nakaukit  -- engraved

magpakailanman -- forevermore


palad -- palm of one's hand

sanggol  -- baby, infant

sinapupunan -- womb

matatalikdan -- forsake

tangan -- to hold something in one's hand/arms

AMA NAMIN

Nilikha ni Manuel V. Francisco, S. J.
Batay sa "The Lord's Prayer"

Ama namin, sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para ng nasa langit
Bigyan Mo kami ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami sa aming mga sala
Para ng pagpapatawad namin
Sa nagkakasala sa amin
At h'wag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masasama

This song is based on the "Lord's Prayer".

Note:  words in bold-color are in the glossary list on the right column.


Back to Top
Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Home Page
ama -- father

sumasalangit -- in heaven

sambahin -- to worship

ngalan -- name

mapasaamin -- to come to us

sundin -- to follow, obey

loob -- will

kakanin -- food

patawarin -- to forgive

sala -- sins

ipahintulot -- to lead to, to allow

tukso -- temptation

iadya -- to deliver from something

masasama -- evil
PANANAGUTAN

Nilikha ni Eduardo P. Hontiveros, S. J.

Walang sinuman ang nabubuhay
Para sa sarili lamang
Walang sinuman ang namamatay
Para sa sarili lamang

Koro:

Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't-isa
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos
  na kapiling N'ya

Sa ating pagmamahalan
At paglilingkod kanino man
Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan
(Koro)

Sabay-sabay ngang mag-aawitan
Ang mga bansa
Tayo'y tinuring ng Panginoon
Bilang mga anak
(Koro)

This song tells of how each person does not
live or die for himself/herself alone.  Each person has responsibility for others.

Note:  words in bold-color are in the glossary list on the right column.

Back to Top
Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Home Page

walang sinuman -- nobody

sarili -- one's self

sarili lamang -- one's self only

pananagutan -- responsibility, obligation

isa't-isa -- each other

tinipon --  to gather, assembled

Diyos -- God

kapiling -- to be with someone

pagmamahalan -- loving

paglilingkod -- service

kanino man -- whoever

balita -- news

kaligtasan -- salvation

sabay-sabay -- together, in unison

bansa -- nation

tinuring ...bilang -- to treat as

Panginoon -- Lord

anak -- child

ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL
ABANG MARIA