Ang Pipit

Anak ng Dalita

Limang Dipang Tao

Saranggola ni Pepe

Sampagita

anabnr2.gif (15492 bytes)

ANG PIPIT

May pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy
At nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon
Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad
At ang nangyari ay nahulog
Ngunit parang taong bumigkas,
"Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag,
Pag pumanaw ang buhay ko
May isang pipit na iiyak!"


This song tells of a sparrow's pitiful life.

Note:  words in bold-color are in the glossary list on the right column

Back to Top
Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Home PageGLOSSARY

pumukol -- to hit at something

pipit -- sparrow

sanga -- branch

munti -- small

lupit -- cruelty

habag -- mercy

LIMANG DIPANG TAO

Ryan Cayabyab - Composer & Lyricist

Limang dipang taong nagtutulakan
Sa
Avenidang aking napagdaanan
Nag-aabang ng masasakyan
Patungo kung saan di ko malaman
Sa aking
jeepning sinasakyan
Mayroong natanaw na mama
Sa dinami-raming nagdaraan
Ikaw pa ang nakita,

may kasamang
dalaga
"
Para mama, diyan sa tabi,
Bababa na ako..."
"Para
mama, diyan sa tabi,
Heto ang bayad ko..."
"Para na sabi, para na sabi,

para na diyan
sa tabi..."

Limang dipang taong nagtutulakan
Ang dinaanan ko sa
paghabol sa iyo
Sa
pagmamadali ay nadapa ako
Sa
bangketang kinatatayuan ninyo
Lumapit ka at tinulungan ako
At kita'y tinitigan,

mga mata'y nagkabanggaan
Ano ba itong naramdaman?
"
Sorry, mama, pasensiya ka na!
"Akala ko'y asawa kita...
"Sorry, mama, pasensiya ka na!
"Sorry at naabala kita...
"Sorry na sabi, sorry na sabi
"Sorry mama at
napagkamalan ka!"

Limang dipang taong
naguunhan
Sa
uunting sasakyang nagdaraan
Sayang ang jeepning kanina'y
lulan
At ngayo'y
nagsisisi

sa aking
pagbubusisi
Malaking pagkakamali
"Para, mama, isasakay ko
"Limang dipang taong naguunahan
"Para na sabi, para na sabi,
"Para mama, para na dyan sa tabi."
This song is about a woman riding on a jeepney
during a rush hour traffic.  She happened to see a man
(whom she thought to be her husband) with another lady walking on Avenida. She immediately got off the
jeepney and ran after the man.   When she realized
that it was not  her husband, she had to suffer
the consequence of having to get off the jeepney
in the midst of so many people scrambling for
public transportation during rush hour in a
street of Manila. 


Note:  words in bold-color are in the glossary list on the right column. Back to Top
Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Home Page

GLOSSARY

limang dipa
-- measure of length, equivalent to five out-stretched arms

tulak -- to push

Avenida -- a name of a street in Manila

daanan -- to pass by

nag-aabang -- waiting for something

sasakyan -- ride, transportation

jeepney -- popular mode of public transportation modified from vintage American WWII jeeps into a mini-bus

dalaga -- single lady

para -- an expression used to stop a jeepney if one has to get off

mama -- term used to call a man (if you don't know his name) in order to get his attention

bababa -- to get off,  to go down

bayad -- fare

sa tabi -- on the side of the street

habol -- to run after, to catch someone

madali -- to be in a hurry

dapa -- trip over

bangketa -- sidewalk

pasensiya ka na  -- an expression of apology

sorry -- same as English sorry

napagkamalan -- to mistake someone for somebody else

unahan -- scramble for something, like transportation

unti -- scarce, little

lulan -- on board

nagsisisi -- remorseful, regretful

busisi -- to pay attention to unimportant things or matter

 

SARANGGOLA NI PEPE


Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe
Matayog ang
pangarap ng matandang bingi
Umihip ang hangin, nawala sa paningin
Sigaw ng kahapon,
nilamon na ng alon
Malabo ang tunog ng kampanilya ni Padre
Maingay ang taginting, rosaryo ng babae
Nay...nay...nay...nay...

Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe
Matayog ang pangarap ng matandang bingi
Hinuli ang ibon, pinagsuot ng pantalon
Tinali ng
pisi, hindi na nagsinturon
Dumaan ang jeepney at gumuhit pa sa kalye
Mauling ang iniwang hindi na tinabi
Nay...nay...nay...nay...

Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe
Matayog ang pangarap ng matandang bingi
Lumuha ang langit at ang mundo ay nanliit
Pinilit umawit, ang naglaro'y isang ingit
Kumakaway sa bakod ang anghel na nakatanod
Sumusuway sa utos, puso'y sinusunod
Nay...nay...nay...nay...

This song contains a number of Tagalog idiomatic and allegorical phrases.   The primary message has to do with a man's (named Pepe) dream and his condition.  
Note:  words in bold-color are in the glossary list on the right column
.
Back to Top
Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Homepage

GLOSSARY

saranggola
- kite

matayog - high

lipad -   flight

pangarap - dream

bingi - deaf

umihip ang hangin - the wind blew

paningin - sight

nilamon ng alon - gobbled up by the waves

malabo ang tunog- faint sound

kampanilya -- bell

Padre -- term of respect for priests, equiv. to Father

maingay
- noisy

taginting -- little noise

rosaryo -- rosary

hinuli -- to catch something

ibon -- bird

pinagsuot --- to ask someone to wear something

tinali -- to tie up something

nagsinturon -- to put on a belt

gumuhit -- to leave a mark

mauling -- adj. form of uling (charcoal)

lumuha -- to cry

nanliit -- to feel small

pinilit -- to force

inggit -- jealous

isang inggit -- someone who is jealous

kumakaway -- to wave, gerund form

nakatanod -- watching

sumusuway -- to disobey,
gerund form

sinusunod -- to obey, follow,
gerund form