Komunismo vs. Pragmatismo sa Araw ng Paggawa

dialog.gif (3207 bytes)

Basahin ang mga sumusunod na "Headlines"

1. 10% ng populasyon ng Pilipinas Nagtratrabaho sa Ibang Bansa

2.  Mga Pilipino sa Ibang Bansa:  7.4 Million, 1.5 Million sa Gitnang Silangan, $6B ang kita taun-taon

 

vocabulary.gif (2771 bytes)

Komunismo vs. Pragmatismo sa Araw ng Paggawa
Source:  Kabayanonline

Ipinagdiwang ang Araw ng Paggawa kahapon at ano ang bumulaga sa mga manggagawa? Brownout. Walang electric fan, ilaw, radyo, TV, o tawag sa cell phone sa mga nag-low bat. Sa mga mayayaman naman, walang air con, pagluluto sa electric cooking stove o baking oven, hot water, toasted bread, etcetera.

Napakagandang bungad sa araw kung kailan dapat na ipagdiwang para sa mga gumagamit ng mga hindi maaaring paghiwa-hiwalayin na mga kamay, katawan, utak at damdamin sa larangan ng paggawa.

Ilang dekada nang ipinagdiriwang ito: bakit hanggang ngayon ay hikahos pa rin ang mga manggagawa natin? Bakit ang Komunismo, ang pilosopiyang panlipunan nina Karl Marx at Friedrich Engels na naglalahad na mawawala ang mga pagtatangi sa lipunan, na manggagawa ang mamumuno sa lipunan ay hindi pa naipatutupad?

Maaaring esensiya na lamang nito ang may katuturan ngayon : ang pagpapaganda ng katatayuan ng mga manggagawa sa lipunan.

Ano ba kasi ang pilosopiyang namamayani sa ngayon? Ito ang pragmatismo na sinimulan nina Charles Pierce at William James sa Amerika. Tinitingnan nito ang praktikalidad, ang kahihinatnan ng isang aksyon o bagay na siya ring magpapatunay ng katotohanan nito.

Samakatwid, nakatuon lamang ito sa resulta, hindi sa esensiya. Kumbaga, kung iaaplay ito sa larangan ng paggawa, itinatanong nito: "Praktikal bang gawin ayon sa mga komunista na bigyan ang manggagawa ng pagkain 3 beses isang araw, menstrual leave, libreng edukasyon, pabahay at gamot? Na itigil ang exportation ng mga Pinay bilang DH? Na putulin ang globalisasyon?" Siyempre, hindi praktikal. Ngunit may kapayapaan ba?

Hindi makatatayong mag-isa ang pragmatismo. Hindi. Kahit na giyera, ang pagpatay ng tao ay may praktikal na resulta tulad ng pagkakaroon ng mas malalim na balon ng langis sa Iraq para kina US President Bush at pangkat nito. Pero makatao ba ang giyera?

Dapat iugnay sa isang makataong pilosopiya ang pragmatismo bago ito masasabing tama at may katuturan.

cultureNote.gif (2508 bytes)

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

grammarNote.gif (2771 bytes)

dialogVar.gif (3207 bytes)